Ένα πρώτο βήμα για το βιώσιμο χωροταξικό σχεδιασμό ακτών και θάλασσας

Ο Ν. Χρυσόγελος εισηγητής των Πράσινων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος

«Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων έβαλε τις βάσεις για ένα σημαντικό εργαλείο επίλυσης συγκρούσεων και βιώσιμης διαχείρισης των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων, τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, εφόσον όχι μόνο η Κομισιόν αλλά και οι εθνικές και περιφερειακές αρχές κινηθούν αποφασιστικά μέσα στα επόμενα 2 χρόνια για να εφαρμόσουν στην πράξη το προτεινόμενο πλαίσιο», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, με αφορμή την υπερψήφιση από  την Επιτροπή Περιβάλλοντος της γνωμοδότησης  σχετικά με την πρόταση Οδηγίας «για τη Θέσπιση Πλαισίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό και την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών». Ο Νίκος Χρυσόγελος ήταν ο υπεύθυνος εισηγητής εκ μέρους της Ομάδας των Πράσινων στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και κατέθεσε μια σειρά τροπολογιών που σχεδόν όλες ενσωματώθηκαν συναινετικά ή τις υπερψήφισε η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών και περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση.

 «Αν και υπήρξε διστακτικότητα από ορισμένα Κράτη Μέλη και συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες σχετικά με τη δεσμευτικότητα και την υποχρεωτική φύση των σχεδίων ολοκληρωμένης διαχείρισης, καθώς προκύπτουν διαχειριστικά κόστη και ζητήματα εναρμονισμένης εφαρμογής ανάμεσα σε χώρες που εφαρμόζουν ήδη θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών», συνέχισε ο Νίκος Χρυσόγελος, «παρόλα αυτά η Επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ έδωσε ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι και τα δύο εργαλεία είναι απαραίτητα και αλληλοσυμπληρούμενα για να έχουμε μια βιώσιμη διαχείριση των παράκτιων και θαλάσσιων πόρων προς όφελος των παράκτιων κοινωνιών και της τοπικής οικονομίας».

 Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε τοποθετηθεί αναλυτικά στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και είχε καταθέσει τροπολογίες με στόχο να βελτιώσει ορισμένες πτυχές της πρότασης και, ιδιαίτερα, να διασαφηνίσει και να ενισχύσει τους στόχους της μακροπρόθεσμης περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, της βιώσιμης ευημερίας των παράκτιων κοινωνιών, όπως επίσης και της διαφύλαξης των φυσικών πόρων, των προστατευόμενων περιοχών, των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και των ιχθυαποθεμάτων. Είχε καταθέσει, επίσης, τροπολογία για να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται η επικίνδυνη διέλευση από οικολογικά ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές.

 Η ψηφοφορία κατέδειξε την πρόθεση των ευρωβουλευτών για λήψη μέτρων από τα κράτη μέλη ώστε να επιδιωχθεί η συνοχή της διαχείρισης στις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες, μέσω της διασυνοριακής συνεργασίας στην ίδια θαλάσσια περιοχή και στη συναφή παράκτια ζώνη. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων, είναι απαραίτητο τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη στα σχέδιά τους όχι μόνο την εξόρυξη φυσικού αερίου (καθώς και σχιστολιθικού φυσικού αερίου) και ενεργειακών εγκαταστάσεων, αλλά και τις σχετικές δραστηριότητες αποθήκευσης. Απαιτείται, επίσης, η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού από τα πρώτα στάδια της εκπόνησης των επιλογών σχεδιασμού για να αποφευχθούν, μεταξύ άλλων, συγκρούσεις που αφορούν τη χρήση των φυσικών πόρων.

 Τέλος, σύμφωνα με το τελικό κείμενο είναι σκόπιμο να προσδιοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια ότι οι διατάξεις της Οδηγίας θα εφαρμοστούν σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, ιδιαίτερα σε ότι έχει να κάνει με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!