Ανοικτός διαγωνισμός για την αναβάθμιση υποδομών εξοπλισμού του νέου «Εξοικονομώ»

Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της ποιότητας-τιμής, για την «Αναβάθμιση Υποδομών Εξοπλισμού για την υλοποίηση της Δράσης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ», προκηρύσσει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), με απόφαση του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου του.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Υπενθυμίζεται ότι για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό συγκροτήθηκαν από το Ταμείο η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών και η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου.

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 225446 /05-02-2018 ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της ποιότητας-τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τεύχος της διακήρυξης. Οι προσφορές πρέπει να αφορούν το σύνολο του έργου.

Επίσημη γλώσσα του διαγωνισμού είναι η Ελληνική. Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑ CPV: 30200000-1

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και λήγει την 31/12/2018.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η προκήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΔΜΗΣ στις 08/02/2018, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα www.etean.gov.gr στις 08/02/2018, απεστάλη στον ελληνικό τύπο στις 07/02/2018, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν την προκήρυξη στην ιστοσελίδα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) www.promitheus.gov.gr. Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 164.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € εκατό τριάντα δύο χιλιάδες διακοσίων πενήντα οκτώ και 6 λεπτά-132.258,06 €).

Ο παραπάνω προϋπολογισμός επιμερίζεται ως εξής:

• Ευρώ 100.000,00 € για την υποστήριξη της υλοποίησης της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5007782

• Ευρώ 32.258,06 € για την υποστήριξη της υλοποίησης του «Ταμείου Εξοικονομώ ΙΙ» με Κωδικό ΟΠΣ 5003387

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο μέχρι 16/03/2018, και ώρα 11.00π.μ.

Τόπος Κατάθεσης Εντύπων:

Στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται 3 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την 21/03/2018 και ώρα 10:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτεί εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού ίσου με 2.000€ .

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση