Απολογισμός της Πράσινης Εβδομάδας 2017

«H πράσινη απασχόληση είναι μια τριπλή νίκη- είναι καλή για τον πλανήτη, για την οικονομία και για όσους απασχολούνται με την εργασία» επεσήμανε στο μήνυμα του ο Eυρωπαίος επίτροπος για το  Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία Καρμένου Βέλα, με αφορμή την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2017.

Κάνοντας έναν απολογισμό ο κ. Βέλα ανέφερε τα παρακάτω:

Υποστηριζόμενη από τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία αρχίζει να ενθαρρύνει θεμελιώδεις αλλαγές σε ολόκληρη την οικονομία της ΕΕ. Όσο οι εταιρείες αναπτύσσουν νέα, αειφόρα επιχειρηματικά μοντέλα, επεκτείνουν τις αγορές τους. Αυτό  βεβαίως μπορεί να μεταφραστεί σε περισσότερες θέσεις εργασίας από οι υφιστάμενες να γίνονται πράσινες. Ο τομέας των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών παρουσιάζει σταθερές επιδόσεις, όσον αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, παρά την οικονομική κρίση αυξήθηκε σε 4,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας το 2014. Σχεδόν 1,4 εκατομμύρια περισσότερες θέσεις, πριν από δεκαπέντε χρόνια. Υπάρχει όμως ακόμη μεγαλύτερη δυνατότητα δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η Επιτροπή Juncker έχει δώσει σαφή δέσμευση για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, για τη κυκλική οικονομία και  την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα. Η συνεισφορά του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Β. Ντομπρόφσκις και της Επιτρόπου για την Απασχόληση Μ. Τίσσεν, στη Σύνοδο Κορυφής για την Πράσινη Εργασία έδειξαν τη δέσμευση της Επιτροπής για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Θα προκύψουν νέες ευκαιρίες στις ΑΠΕ, την ανακύκλωση, τη διαχείριση αποβλήτων, τη βιολογική γεωργία, τις βιώσιμες μεταφορές, το νερό και τον ναυτιλιακό τομέα.

Κάθε  μέρα της Πράσινης Εβδομάδας επικεντρώθηκε στη διερεύνηση τρόπων για τη τόνωση περισσότερων πράσινων θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο, πράσινες θέσεις εργασίας και νερό, σε ένα πιο πράσινο μέλλον, πράσινες και «μπλε» θέσεις εργασίας» για τους ωκεανούς και πράσινες θέσεις εργασίας  στις πόλεις μας.

Με το πακέτο της κυκλικής οικονομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το σαφές μήνυμα στους οικονομικούς φορείς ότι θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για τη μετατροπή της οικονομίας μας. Θα εκπληρώσουμε τις δεσμεύσεις για την πραγματοποίηση της κυκλικής οικονομίας. Οι προτάσεις για την προώθηση της ανακύκλωσης βρίσκονται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για να βελτιώσουμε την κυκλικότητα ενός βασικού πόρου στην οικονομία μας, θα παρουσιάσουμε μια στρατηγική εξετάζοντας πώς θα μπορούσαμε να ανακυκλώσουμε πιο αποτελεσματικά. Οι υφιστάμενοι κανόνες μας για την ποιότητα του ύδατος και του αέρα, τη φύση και τη διαχείριση των αποβλήτων δίνουν μια πραγματική ώθηση στις θέσεις εργασίας και στη βιώσιμη ανάπτυξη εάν εφαρμοστούν πλήρως. Η Επιτροπή θα συνεχίσει το διάλογο με το κάθε κράτος-μέλος. Τον Σεπτέμβριο, θα είναι έτοιμο ένα ειδικό εργαλείο για την υποστήριξη της ανταλλαγής επιτυχημένων πρακτικών.

Οι πράσινες θέσεις εργασίας δεν περιορίζονται στις οικολογικές βιομηχανίες. Περίπου 4,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας εξαρτώνται άμεσα από τα υγιή οικοσυστήματα, ένα σημαντικό ποσοστό από αυτά εντός των περιοχών Natura 2000. Η Επιτροπή δεσμεύεται να εφαρμόσει πλήρως το νέο σχέδιο δράσης για τη φύση. Μια δράση είναι η συμμετοχή των νέων στο περιβαλλοντικό εθελοντισμό μέσω του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσιμες για μελλοντική απασχόληση. Η Επιτροπή έθεσε το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης σε σταθερή βάση προτείνοντας έναν προϋπολογισμό για τα επόμενα τρία χρόνια και μια ειδική νομική βάση, ώστε οι πρώτοι πράσινοι εθελοντές να μπορέσουν να ξεκινήσουν το έργο τους σε έργα φύσης το φθινόπωρο.

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας,  ιδιαίτερη έμφαση  δόθηκε στη ζήτηση των «πράσινων» δεξιοτήτων σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς. Η αντιμετώπιση του χάσματος γνώσεων και δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, απαιτεί την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, τα μαθήματα κατάρτισης και την αναβάθμιση των ατόμων που ήδη εργάζονται. Η ατζέντα νέων δεξιοτήτων για την Ευρώπη μπορεί να βοηθήσει ακριβώς αυτό. Η Επιτροπή εξετάζει την επέκταση του σχεδίου για την τομεακή συνεργασία στις δεξιότητες σε νέους τομείς με ιδιαίτερη έμφαση στην πράσινη ανάπτυξη,  την ενέργεια από τις ΑΠΕ και την κυκλική οικονομία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο υποστηρίζει αυτές τις δράσεις και επενδύει σε μέτρα ενεργοποίησης της αγοράς εργασίας και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Η Επιτροπή θα δρομολογήσει νέο γύρο χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Blue Careers. Ήδη, υποστηρίζει με επιτυχία έργα που θα εξοπλίσουν το εργατικό δυναμικό της ναυτιλίας του μέλλοντος με τις δεξιότητες που απαιτούνται για μια βιώσιμη οικονομία των ωκεανών.

Όμως και οι δημόσιοι φορείς πρέπει να πετύχουν  τόσα πολλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας διαδραματίζει ισχυρό ρόλο. Επιχειρήσεις όπως η  IKEA, η  Suez Environment και η  Qualibuild που συμμετείχαν στην Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ απέδειξαν ότι η πράσινη ενέργεια έχει επιχειρηματική λογική.

Οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι της ETUC, της Business Europe, της UEAPME και της CEEP επέδειξαν τη δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια της Πράσινης Εβδομάδας της ΕΕ και προσβλέπω στη διαρκή δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την πράσινη μετάβαση.

Η μετάβαση προς μια πιο πράσινη, πιο κυκλική οικονομία θα απαιτήσει σημαντικές επενδύσεις. Απαιτούνται επενδύσεις τόσο σε μικρές όσο και σε μεγάλης κλίμακας. Και πάλι, εναπόκειται στον ιδιωτικό τομέα να δράσει. Τα δημόσια κονδύλια μπορούν να συμβάλουν στη μόχλευση των ιδιωτικών χρηματοδοτήσεων σε πράσινες λύσεις.

Ο κ. Βέλα αναφέρθηκε στις διάφορες πηγές κοινοτικής χρηματοδότησης οι οποίες είναι διαθέσιμες για να βοηθήσουν τα κράτη -μέλη με τις ευκαιρίες απασχόλησης και τις προκλήσεις της μετάβασης σε μια πιο οικολογική οικονομία, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Προγράμματος LIFE.

Την επόμενη χρονιά η Πράσινη Εβδομάδα της ΕΕ θα αφορά τις βιώσιμες πόλεις. Με περισσότερα από τα 2/3 των Ευρωπαίων να ζουν σε πόλεις και κωμοπόλεις θα υπάρξει η ευκαιρία να συνεχιστεί και να διευρυνθεί η εμπνευσμένη συζήτηση για την πράσινη μετάβαση

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.