ΑΥΣΤΗΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΔΑΣΟΣ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατόπιν της σύγχυσης που δημιουργήθηκε σχετικά με τις ακριβείς προθέσεις του αναφορικά με τις επιτρεπόμενες επεμβάσεις σε κατεστραμμένες δασικές εκτάσεις που κρίνονται υποχρεωτικώς αναδασωτέες, διευκρινίζει ότι:

η προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του ν. 998/1979, κινείται προς την αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου, περιορίζοντας περεταίρω τη δυνατότητα παρέμβασης σε κατεστραμμένο δάσος.
Μέχρι σήμερα, εξαιρούνταν από την αναδάσωση τμήματα κατεστραμμένου δάσους (εφόσον είχε χορηγηθεί σχετική άδεια πριν την καταστροφή του) εάν αυτό είχε πληγεί από πυρκαγιά, παράνομη υλοτομία ή άλλη αιτία.
Με τη νέα ρύθμιση, η εξαίρεση συγκεκριμένου τμήματος κατεστραμμένου δάσους από την αναδάσωση επιτρέπεται μόνο εάν η καταστροφή προήλθε από πυρκαγιά (ανωτέρα βία).

Προκειμένου να αποσαφηνηθεί πλήρως η πρόθεση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου, προωθήθηκε ήδη νομοτεχνική βελτίωση με επαναδιατύπωση του τροποποιητικού άρθρου 32 του Σχεδίου Νόμου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!