Βιοαπόβλητα - κομποστοποίηση: 4,8 εκατ. ευρώ για την Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση οικιακής κομποστοποίησης, την ανάπτυξη συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και την κομποστοποίηση βιοαποβλήτων, εξέδωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με προϋπολογισμό 4,8 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της Δράσης 14.6i.26.2-4.2 του Επιχειρησιακού «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και Άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος - Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».
Η ΠΑΜΘ καλεί δήμους της περιφέρειας και λοιπούς φορείς καθ' αρμοδιότητα (ενδεικτικά ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α. Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε) για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του/ων Επιχειρησιακού/ών Προγράμματος/ων. Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς έχουν συνάψει προγραμματική σύμβαση με τους παραπάνω αναφερόμενους.

Η περίοδος υποβολής προτάσεων, που άνοιξε στις 2 Νοεμβρίου, λήγει στις 11 Ιανουαρίου του 2019.

Το περιεχόμενο της Πρόσκλησης

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης αφορούν τις δράσεις 2 έως 4 του Ειδικού Στόχου 26 και της επενδυτικής προτεραιότητας 6i, του Άξονα Προτεραιότητας 14 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι Δράσεις αυτές θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τα άρθ. 227 & 228 του Ν. 4555/18(ΦΕΚ 133/Α΄/19.07.2018) και του Ν.4071/2012 και ενδεικτικά είναι:

 • Δράση 2. Προώθηση οικιακής κομποστοποίησης.

Οργάνωση δικτύων οικιακής κομποστοποίησης και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης. Έμφαση στα νοικοκυριά περιοχών με αγροτικό και ημιαστικό χαρακτήρα και επιτόπια μηχανική κομποστοποίηση σε δημόσιους χώρους πρασίνου ή συγκεκριμένους χώρους των αστικών περιοχών π.χ. σχολεία, στρατόπεδα, κλπ.

 • Δράση 3. Ανάπτυξη Συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Ανάπτυξη δικτύων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, προς επίτευξη των στόχων του άρθρου 41 του Ν. 4042/2012 σε περιφερειακό επίπεδο.

 • Δράση 4. Κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.

Δημιουργία μονάδων δημοτικής κομποστοποίησης συμπληρωματικά με τις προβλεπόμενες κεντρικές (διαδημοτικές) μονάδες των περιφερειακών σχεδιασμών. Οι παραπάνω δράσεις οφείλουν να είναι σύμφωνες με το νέο ΕΣΔΑ (ΠΥΣ 49/2015) και το εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Αν Μακεδονίας και Θράκης.

Ειδικότερα, δύναται να χρηματοδοτηθούν:

• α) Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις Δήμου)

β) Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (π.χ. οικιακών, πράσινων).

γ) Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

δ) Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

ε) Απόκτηση της απαιτούμενης εδαφικής έκτασης προκειμένου να εγκατασταθούν οι μονάδες.

ζ) Δράσεις ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας μέχρι ποσοστό 1% του προϋπολογισμού της πράξης προ ΦΠΑ, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών για τη συμμετοχή και την ορθή εφαρμογή των συστημάτων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Δήμοι Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 • Λοιποί φορείς καθ' αρμοδιότητα όπως αυτή θα προκύπτει από σχετική προγραμματική σύμβαση, ενδεικτικά: Αναπτυξιακή ΑΕ Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ)

Περίοδος υποβολής

από 2/11/2018 έως 11/1/2019

Η πρόταση υποβάλλεται στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου [στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου (πράξης) από πολλαπλούς Δικαιούχους] (ατομικός λογαριασμός χρήστη του νόμιμου εκπροσώπου). Ο Δικαιούχος μετά την επιτυχή υποβολή της πρότασης ενημερώνεται σχετικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Σε περιπτώσεις εγγράφων, για τα οποία δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο δικαιούχος υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ» στη διεύθυνση Ηροδότου 28, Κομοτηνή 691 32 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων.

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

Όροι και προϋποθέσεις

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού δικαιούχου, της οποίας αναπόσπαστο στοιχείο αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Πράξης:

 • Τεχνικό Δελτίο Πράξης
 • Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου
 • Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης
 • Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης
 • Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για Πράξεις που παράγουν έσοδα: Υπολογισμός των καθαρών εσόδων για πράξεις που παράγουν έσοδα, βεβαίωση μη παραγωγής εσόδων ή χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων, η οποία εκπονείται σύμφωνα με τις συνημμένες οδηγίες. Για τις περιπτώσεις ΥΓΟΣ, να ληφθεί υπόψη το σημείο 4.7 των Ειδικών Ορων Επιλεξιμότητας της παρούσας πρόσκλησης., εφόσον απαιτείται
 • Τεχνική Περιγραφή και Προυπολογισμός Δημοπράτησης: για κάθε υποέργο
 • Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
 • Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών
 • Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη)
 • Πίνακες για την εξέταση της συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ
 • Εκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία
 • Χάρτης γενικής οριζοντιογραφίας Πράξης
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεχνική Σύνοψη και σχετικός χάρτης: ή περιβαλλοντική αδειοδότηση/απαλλαγή για κατασκευαστικά υποέργα, εφόσον απαιτείται
 • Φάκελος Κρατικής Ενίσχυσης για έργα που ενέχουν στοιχεία ενίσχυσης:
  Α) Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας για παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου Παραρτήματος IV, μόνο εφόσον η πρόταση αφορά αίτηση ενίσχυσης ήσσονος σημασίας ΥΓΟΣ βάσει κανονισμού 360/2012.
  Β) Για δράσεις που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης και θα εξετασθούν στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης («Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός»), είναι απαραίτητο να περιέχονται στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση στοιχεία που τεκμηριώνουν την εκπλήρωση των προϋποθέσεων του Γενικού και Ειδικού Μέρους του ΓΑΚ. Στην περίπτωση αυτή στο φάκελο που θα υποβληθεί προς αξιολόγηση περιλαμβάνεται και χρηματοοικονομική ανάλυση στην οποία οι επιλέξιμες δαπάνες για το έργο ή το τμήμα του έργου που εξετάζεται ως κρατική ενίσχυση περιορίζονται στις πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενίσχυσης.
  Γ) Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη σώρευση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με το υπόδειγμα του συνημμένου Παραρτήματος VI, μόνο εφόσον η πρόταση αφορά ενίσχυσης ήσσονος σημασίας βάσει Κανονισμού 1407/2013, εφόσον απαιτείται • Μελέτη σκοπιμότητας ή σχετική τεκμηρίωση για εξέταση της αναγκαιότητας υλοποίησης της Πράξης
 • Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου: εφόσον ο κύριος του έργου είναι διαφορετικός από τον Δικαιούχο, εφόσον απαιτείται
 • Εγκριτικές αποφάσεις μελετών
 • Πίνακας αποτύπωσης των αναγκαίων, τεχνικών υποστηρικτικών μελετών και της ωρίμανσης Πράξης: και τα αναφερόμενα σε αυτόν
 • Πίνακας αποτύπωσης των αδειών και εγκρίσεων του συνόλου της πράξης και του βαθμού προόδου αυτής: και τα αναφερόμενα σε αυτόν
 • Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, εφόσον απαιτείται
 • Διοικητική Ικανότητα / Οργανωτική Δομή και Διαδικασίες
 • Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Ομάδα Εργου & Υλοποίηση συναφών Έργων
 • Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων
 • Χρηματοοικονομική ικανότητα, εφόσον απαιτείται Λοιπά έγγραφα: Για υποέργα διαχείρισης βιοαποβλήτων: α) Έκθεση για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής του προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης και χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων που θα εφαρμοστεί στα πλαίσιο κάθε προτεινόμενης πράξης. Η Έκθεση θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τους στόχους του προγράμματος και τη μεθοδολογία επίτευξης και παρακολούθησης αυτών, τη διαστασιολόγηση του δικτύου, τα σημεία συλλογής και τις συχνότητες συλλογής βιοαποβλήτων, τον αποδέκτη αυτών, τον απαιτούμενο εξοπλισμό και τυχόν εναλλακτικές δυνατότητες. Σε περίπτωση πρότασης που περιλαμβάνει και δημοτική μονάδα κομποστοποίησης η Έκθεση θα περιλαμβάνει στοιχεία για την επιδιωκόμενη ποιότητα και τη διασφάλιση της διάθεσης, με εμπορική εκμετάλλευση ή μη, των προϊόντων της μονάδας β) Έκθεση αναγκαιότητας-αποδοτικότητας για τις περιπτώσεις μονάδων κομποστοποίησης. Η Έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνει την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του προτεινόμενου εξοπλισμού σε σχέση και με το παραγόμενο αποτέλεσμα, την εκτίμηση της αποδοτικότητας της μονάδας (κόστος επένδυσης ανά μονάδα δυναμικότητας) και την τεκμηρίωση αποκλίσεων από τις συνήθεις τιμές για παρόμοια έργα καθώς και την σαφή αιτιολόγηση πιθανών αποκλίσεων από τις ελάχιστες απαιτήσεις της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (π.χ. ΚΥΑ 171914/21-11-2013 (ΦΕΚ Β 3072/3-12-2013, όπου αυτή εφαρμόζεται).
 • Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας των δράσεων ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας, εφόσον περιλαμβάνεται αντίστοιχο υποέργο, με αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του υποέργου αυτού.
 • Κατάλληλα έγγραφα που θα αποδεικνύουν την κυριότητα ή την παραχώρηση της απαιτούμενης έκτασης στον κύριο του έργου, εφόσον δεν υπάρχει υποέργο απόκτησης γης.
 • Για τα υποέργα που έχουν συμβασιοποιηθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της νομιμότητας της διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης.
 • Έκθεση με κατάλληλες πληροφορίες για τη διασφάλισή της λειτουργίας, περιβαλλοντικής παρακολούθησης, συντήρησης ή/και μετέπειτα φροντίδας (εφόσον απαιτείται) από τον αρμόδιο φορέα λειτουργίας, ανεξαρτήτως του αν χρηματοδοτείται η σχετική.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΠ. Η ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων υποβάλλεται σε μορφή αρχείου Excel.

Δείτε όλη την πρόσκληση, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση