Ενδιαφέρον για αιολικό πάρκο στο Νότιο Πήλιο

Αιολικό πάρκο ενδιαφέρεται να εγκαταστήσει στο Νότιο Πήλιο, στη θέση Προφήτης Ηλίας, εταιρεία από τη Λυκόβρυση, με επένδυση 26,4 εκατομμυρίων ευρώ.

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού πάρκου αποτελούμενου από έντεκα ανεμογεννήτριες τύπου Gamesa G90 ισχύος 2MW η καθεμιά, ήτοι συνολικής ισχύος 22ΜW, στις θέσεις «Προφήτης Ηλίας-Κόκκινη Λάκκα- Πύργος», στα διοικητικά όρια του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Το οικόπεδο εγκατάστασης έχει συνολική έκταση επιφάνειας περίπου 4.932 στρ. με υψόμετρο από 200 έως 400m.

Σύμφωνα με το e-thessalia.gr, η εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 2.6km νοτιο-ανατολικά της «Αργαλαστής», 1.7km ανατολικά του οικισμού «Μετόχι», 1.8km βόρεια του οικισμού «Λαύκος» και 2.5km βορειο-δυτικά του οικισμού «Προμύρι». Φορέας του έργου είναι η «Αιολική Προφήτης Ηλίας A.E.», νόμιμος εκπρόσωπος της οποίας είναι ο κ. Ευάγγελος Χαϊδάς.

Σκοπός του έργου είναι η εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της περιοχής για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αποτελεί μια εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με πρωτογενή μορφή ενέργειας την αιολική. Η κινητική ενέργεια του ανέμου μετατρέπεται μέσω των πτερυγίων της ανεμογεννήτριας σε μηχανική στον κύριο άξονα της ανεμογεννήτριας.

Στη συνέχεια, η μηχανική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική μέσω της ηλεκτρικής γεννήτριας και διοχετεύεται μέσω του ηλεκτρικού δικτύου στην κατανάλωση.

Η ιδιαιτερότητα της εγκατάστασης έγκειται στο γεγονός ότι το μηχανικό έργο παρέχεται αποκλειστικά από τον άνεμο, χωρίς τη διεξαγωγή καμίας άλλης διεργασίας που θα μπορούσε ενδεχομένως να αποτελέσει πηγή ρύπανσης και να επιβαρύνει αρνητικά το περιβάλλον.

Η θέση ενδιαφέροντος είναι σε άμεση γειτνίαση με το υπάρχον επαρχιακό οδικό δίκτυο και εξυπηρετεί την περιστασιακή ελεύθερη βοσκή, ενώ δεν υπάρχουν καλλιέργειες ή δάση παρά μόνο ημιθάμνοι και φρύγανα.

Το συγκεκριμένο έργο αναπτύσσεται σε μη προστατευόμενες περιοχές και η θέση εγκατάστασης βρίσκεται εκτός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εκτός Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου, ενώ η απόστασή της από τον πλησιέστερο οικισμό είναι μεγαλύτερη των 500m.

Για την κατασκευή δεν πρόκειται να γίνει κοπή δένδρων και τα πρανή θα επενδυθούν με φυτική γη. Επίσης δεν απαιτείται η κατασκευή τεχνικών έργων (αποχετευτικά ή τοίχοι αντιστήριξης) αλλά για την προστασία των δρόμων θα γίνει διάνοιξη χάνδακος απορροής ομβρίων σε όσο μήκος απαιτείται κατά την κατασκευή. Στις θέσεις όπου ενδεχομένως υπάρξει διατάραξη του χλωριδικού ιστού εξαιτίας των έργων θα γίνει φυσική αποκατάσταση της βλάστησης μετά την οριστική διαμόρφωση των επιφανειών.

Το έργο δεν πρόκειται να επηρεάσει τις χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή. Βρίσκεται εκτός Ζ.Ο.Ε. και περιοχών ιδιαιτέρου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και σημασίας (NATURA 2000, RAMSAR κλπ.).

Η εταιρεία , στη μελέτη που κατέθεσε αναφέρει πως θα ενισχυθεί το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο και θα αυξηθεί το ποσοστό αυτονομίας του ενεργειακού συστήματος της Μαγνησίας, στοιχεία που ισοδυναμούν με την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Περιφέρειας.

Το έργο μελετήθηκε και σχεδιάστηκε από την εταιρεία «Αιολική Προφήτης Ηλίας Α.Ε.», η οποία ιδρύθηκε ακριβώς για τον σκοπό αυτό. Από το 2011 ξεκίνησαν οι προκαταρκτικές μελέτες και έγιναν εισηγήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες για έγκριση του αιολικού πάρκου (μέσω της εταιρείας Ικτίνος Ελλάς ΑΕ στην οποία οι μέτοχοι του φορέα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο). Ελήφθησαν οι γνωμοδοτήσεις από τις παρακάτω Υπηρεσίες: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ΙΓ ΕΠΚΑ, 7η ΕΒΑ, ΕΟΤ και Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων. Στις 19.06.2014, ο φορέας έλαβε την υπ΄ αρ. 350/2014 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας παραγωγής. Επόμενο βήμα είναι η λήψη της άδειας εγκατάστασης. Στο πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας για τη λήψη της άδειας αυτής είναι η υποβολή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ενώ ο φορέας έχει λάβει την υπ’αρ. 20079/23.03.2015 προσφορά προσωρινών όρων σύνδεσης.

Ο θόρυβος

Είναι γνωστό ότι στις εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών το ζήτημα του θορύβου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα, αναφορικά με τις περιβαλλοντικές οχλήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ ανεμογεννητριών με αντίστοιχες αεροδυναμικές ιδιότητες και ίδια ονομαστική ισχύ, επιλέχθηκαν αυτές με χαμηλή στάθμη θορύβου, όπως προκύπτει από κατάλληλη σχεδίαση του πτερυγίου. Η επιλογή αυτή επιφέρει αύξηση στο κόστος της τάξης του 3% επί του κόστους κτήσης των ανεμογεννητριών, ήτοι €500 χιλ. περίπου. Κατά συνέπεια, και το ποσό αυτό θα πρέπει να συνεκτιμηθεί στις δαπάνες περί προστασίας του περιβάλλοντος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση