ΤΟ ΥΠΕΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Στη σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισµού για την επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, σκοπός της Επιτροπής είναι η επικαιροποίηση της εθνικής νοµοθεσίας για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και, κατά προτεραιότητα:

* ο προσδιορισµός των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και δοµικών στοιχείων (άρθρο 5 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του ν.4122/2013),

* η αναθεώρηση των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 3 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και άρθρο 4 του ν.4122/2013) και

* η κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης του αριθµού των κτηρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ και του Ν.4122/2013).

Έργο της Επιτροπής είναι η διατύπωση εισήγησης προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος καιΕνέργειας σχετικά µε:

* τον καθορισµό των κτηρίων αναφοράς (τυπικών κτιρίων) του παραρτήµατος III τηςοδηγίας 2010/31/ΕΕ

* τα µέτρα ενεργειακής απόδοσης του παραρτήµατος III της οδηγίας 2010/31/ΕΕ, πουπρέπει να εκτιµώνται για τα κτήρια αναφοράς µε στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής

* απόδοσης των κτηρίων

* τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και δοµικών στοιχείων

* την αναθεώρηση της µεθοδολογίας υπολογισµού και των ελάχιστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση κτηρίων, όπως αυτές καθορίζονται µε τον Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) και εξειδικεύονται µε τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ),

* τον πρακτικό ορισµό των κτηρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας

* το εθνικό σχέδιο για την αύξηση των κτηρίων µε σχεδόν µηδενική κατανάλωση ενέργειας

* την τροποποίηση του Ν.4122/2013 και των εκδιδόµενων κατ' εξουσιοδότηση αυτού διοικητικών πράξεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση