Κανόνες για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

Υπεγράφη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη και απεστάλη στο συναρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για συνυπογραφή, η ΚΥΑ για τον «Καθορισμό κανόνων, όρων και προϋποθέσεων, για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)».Με την συγκεκριμένη απόφαση, θεσπίζονται κανόνες για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 2012/19/ΕΕ και παράλληλα της αναθεώρησης της μέχρι σήμερα υφιστάμενης σχετικής νομοθεσίας.

Η έκδοση της ΚΥΑ αποσκοπεί στο να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, κατά πρώτη προτεραιότητα με την πρόληψη της παραγωγής ΑΗΗΕ και, επιπροσθέτως, με την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης των αποβλήτων αυτών, ώστε να μειωθεί η ποσότητα προς τελική διάθεση και να υποβοηθηθεί η αποδοτική χρήση των πόρων και η ανάκτηση πολύτιμων δευτερογενών πρώτων υλών.Παράλληλα, επιδιώκεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των Φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η υπέρβαση δυσλειτουργιών σε διοικητικό επίπεδο, η απλούστευση διαδικασιών και η θέσπιση πιο ευέλικτων θεσμικών εργαλείων, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι συλλογής και ανάκτησης που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τέλος, στόχος είναι η εξειδίκευση της εφαρμογής της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, με την οργάνωση και λειτουργία συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, ώστε να επιτυγχάνεται με πιο αποδοτικό τρόπο η προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας σύμφωνα με το πλαίσιο των αρχών και των απαιτήσεων του ν.2939/2001 και του ν.4042/2012.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!