Νέες διευκρινίσεις για το πρόγραμμα δασοπροστασίας του 2017

Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου υλοποίησης του προγράμματος Δασοπροστασίας έτους 2017, δίνει με νέα εγκύκλιο ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνος Δημόπουλος.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, «με αφορµή το γεγονός ότι το τελευταίο διάστηµα, η Υπηρεσία µας έχει γίνει αποδέκτης ερωτηµάτων από τις δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωµένων διοικήσεων της Χώρας, αναφορικά µε την διενέργεια ηµερήσιων και νυχτερινών περιπόλων αποτελούµενων από τρία άτοµα, καθώς και µε την ταυτόχρονη διενέργεια δύο περιπόλων, στα πλαίσια υλοποίησης του Προγράµµατος ∆ασοπροστασία, αποσαφηνίζουµε τα κάτωθι, παρά τις διευκρινήσεις που δόθηκαν με την εγκύκλιο "∆ιευκρινίσεις επί της Εγκυκλίου Υλοποίησης Προγράµµατος ∆ασοπροστασίας Έτους 2017" (Α∆Α: 7ΗΛ54653Π8-ΦΙΓ)»:

• Στις περιπτώσεις των υπηρεσιών όπου υφίσταται επάρκεια πιστώσεων και διαθέσιµου ανθρώπινου δυναµικού, δύναται να οργανώνεται και δεύτερο περίπολο την ίδια µέρα (ηµερήσιο εκτός έδρας ή νυχτερινό), εφόσον υπάρχει επάρκεια διαθέσιµων οχηµάτων και ατόµων που διαθέτουν άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος.

• Όταν δεν καλύπτονται οι παραπάνω προϋποθέσεις, και µόνο τότε, δύναται να στελεχώνονται µε περισσότερους των δύο υπαλλήλων (τρεις), από τους οποίους οι δύο θα είναι δασικοί υπάλληλοι. Στη στελέχωσή τους δίνεται προτεραιότητα στα κατεξοχήν όργανα ελέγχου που είναι οι ∆ασοφύλακες (∆Ε και ΥΕ), βάσει των υπηρεσιακών αναγκών. Ο τρίτος υπάλληλος θα είναι οδηγός ή θα έχει την απαιτούµενη άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος. Υπενθυµίζουµε ότι στις περιπτώσεις των νυχτερινών περιπόλων, και το τρίτο µέλος του περιπόλου θα πρέπει να είναι οδηγός ή δασικός υπάλληλος µε άδεια οδήγησης ΚΥ οχήµατος.

• Τα ανωτέρω υλοποιούνται µε απόφαση του Προϊσταµένου της εκάστοτε δασικής υπηρεσίας, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη αιτιολόγηση ως προς την αναγκαιότητά της (π.χ. εκτίµηση επικινδυνότητας συµβάντος). Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται απόφαση Γενικού ∆/ντη ∆ασών και η θέση αυτού είναι κενή, η σχετική απόφαση θα λαµβάνεται από το Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης.

• Απαραίτητες πάντοτε προϋποθέσεις για την υλοποίηση των περιπόλων, ηµερήσιων εκτός έδρας ή νυχτερινών, είναι να επαρκούν οι διατιθέµενες πιστώσεις και το διαθέσιµο προσωπικό και κυρίως, να µη δηµιουργείται πρόβληµα στην απρόσκοπτη καθηµερινή λειτουργία της εκάστοτε υπηρεσίας.

Τέλος, αναφέρεται, «σηµειώνουµε ότι σύµφωνα µε το υπ’ αριθ.2/88864/0022/18-1-13 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., το οποίο εκδόθηκε σε απάντηση του µε αριθµ.178589/4847/6-12-12 δικού µας εγγράφου, "ο περιορισµός των ωρών νυχτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιµων ηµερών, κατά περίπτωση το µήνα, αφορά στην υπερωριακή εργασία, καθ΄ υπέρβαση των ωρών της υποχρεωτικής απασχόλησης και όχι στη συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής". Κατόπιν αυτού, οι ώρες εργασίας προς συµπλήρωση της εβδοµαδιαίας υποχρεωτικής, δεν θεωρούνται ως ώρες υπερωριακής απασχόλησης.

Καταλήγοντας, η ΓΔ ζητεί από τις Γενικές ∆ιευθύνσεις ∆ασών & Αγρ. Υποθέσεων των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της χώρας να ενηµερώσουν σχετικά όλες τις δασικές υπηρεσίες περιοχής αρµοδιότητάς τους.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.