Νέο «Εξοικονομώ»: Ο πρόεδρος και τα μέλη της επενδυτικής επιτροπής του Ταμείου

Τα μέλη και τον πρόεδρο της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ' Οίκον», ορίζει ΚΥΑ του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλ. Χαρίτση.

Ειδικότερα, όπως τονίζεται στην απόφαση:

«Το άρθρο μόνο της με Α.Π. Φ.2.2.1/22932/1083/19.11.2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Μέλη Επενδυτικής Επιτροπής του "TAMEIO ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ"», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

1. Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, η οποία συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 5 της με Α.Π. 31654/ΕΥΘΥ1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη σύσταση του Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία "ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ", όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζονται ως εξής:

  • Πρόεδρος της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Βερροιόπουλος Μιχαήλ.

Μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής ορίζονται οι εξής:

 

  • Χρύσου Νεραντζούλα, ως εκπρόσωπος της Διαχειριστικής Αρχής των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
  • Κουτρούκης Ευθύμιος., ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία",
  • Μαμαλούγκας Νικόλαος, ως εκπρόσωπος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη",
  • Αικατερίνη Μπούμπα, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  • Νίκου Ιωάννα, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  • Φωτονιάτα Ευγενία, Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού

2. Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής δύνανται να παρίστανται έως τρεις εκπρόσωποι της Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε. ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

3. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τη συγκρότηση, τις συνεδριάσεις και τις αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 5 της με Α.Π. 31654/ΕΥΘΥ 1415/20.7.2010 (ΦΕΚ 1262/Β/6.8.2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου (Κεφαλαίου) με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ» όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση