Οι βασικοί άξονες της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση και ο οδικός χάρτης

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας του Περιβάλλοντος ανακοίνωσαν από κοινού σήμερα την έναρξη δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ) με χρονικό ορίζοντα 20ετίας, προτείνοντας η ελληνική δασοπονία να περάσει στην υιοθέτηση ενός μοντέλου «μεσογειακής δασοπονίας» στο πλαίσιο των δράσεων για την κλιματική αλλαγή.

Τι είναι όμως η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση, τι περιλαμβάνει και ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της;

Σύμφωνα με την κοινή πρωτοβουλία ΥΠΕΝ και Βουλής, η Ελλάδα αλλάζει σελίδα και επενδύει στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, θέτοντας υψηλούς στρατηγικούς στόχους και για τα δάση. Τα ελληνικά δάση μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά το ΑΕΠ και να προσφέρουν εργασία, όπως έχει συμβεί και κατά το παρελθόν. Όμως μια τέτοια ανάπτυξη οφείλει να σέβεται τους φυσικούς πόρους και την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας, να εξασφαλίζει το δικαίωμα όλων των πολιτών στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, αλλά και να επενδύει στην αειφορία. Ένας στρατηγικός σχεδιασμός αναμένεται να περιορίσει σημαντικά και τις συγκρούσεις αναγκών και χρήσεων γης, διαδικασία που έχει αναδειχθεί και έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται μέσα από την κύρωση των δασικών χαρτών.

Η ΕΣΔ, ως στοιχείο της παραγωγικής ανασυγκρότησης, αποτελεί μια μακροχρόνια συμφωνία της κοινωνίας πάνω σε αρχές και στόχους που συμβάλλουν στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό και περιορίζουν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, είτε λόγω της επιδείνωσης των συνθηκών ζωής της, είτε λόγω του εκτοπισμού παραγωγικών δραστηριοτήτων. Οι στόχοι της ΕΣΔ οφείλουν να εναρμονίζονται και να ενσωματώνονται οριζόντια σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της χώρας. Η διαμόρφωση της ΕΣΔ διευκολύνεται από την κύρωση των δασικών χαρτών, οι οποίοι οριοθετούν το χώρο εφαρμογής της, δηλαδή περισσότερο από τη μισή έκταση της χώρας.

Τι θα περιλαμβάνει η ΕΣΔ

Θα διατυπώσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για τα δάση που θα εξασφαλίζει την αειφορική τους διαχείριση και την προστασία των αξιών και των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα, αλλά και μελλοντικά.

Θα προσδιορίσει τις ευκαιρίες και προκλήσεις για τα δάση υπό το πρίσμα του διεθνούς και ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, παγκοσμίων δεσμεύσεων και προκλήσεων και για αυτές θα αναπτύξει στρατηγικές επιλογές και κατευθύνσεις διαχείρισης σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα.

Θα απαντήσει στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και θα προσδιορίζει το ρόλο και το πλαίσιο δράσης όσων σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των δασών και των αποδεκτών των υπηρεσιών τους με γνώμονα την έρευνα και την καινοτομία.

Θα καθορίσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης του τομέα θέτοντας προτεραιότητες για το άμεσο μέλλον των δασικών πόρων της χώρας, την απασχόληση στα δάση και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας.

Βασικά Στάδια Διαβούλευσης ΕΣΔ

  • Ειδικές θεματικές συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων
  • Θεματικά συμμετοχικά εργαστήρια
  • Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις, μεταξύ των οποίων και μέσω www.opengov.gr

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΕΣΔ

Προϋπόθεση της ΕΣΔ για να υιοθετηθεί και να υλοποιηθεί από την κοινωνία είναι η ευρεία αποδοχή και νομιμοποίηση της, τα οποία μπορούν να διασφαλιστούν μόνο ως αποτέλεσμα δημοσίου διαλόγου. Ενός δημοσίου διαλόγου που θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων με διαφάνεια και ισονομία. Μόνο μια τέτοια διαδικασία μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες για υιοθέτηση και υλοποίηση από τους επιστήμονες και τους επαγγελματίες του δάσους.

Ο Οδικός Χάρτης

Απρίλιος 2018

• Διοργάνωση θεματικής Συνεδρίασης της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των
Ελλήνων / Εναρκτήρια δράση διαβούλευσης
• Σύσταση ομάδας εργασίας που θα παρακολουθεί τη διαδικασία διαβούλευσης
• Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων συνεδρίασης/ βάση για τη διοργάνωση των συμμετοχικών εργαστηρίων

Μάιος 2018

• Διοργάνωση συμμετοχικών εργαστηρίων πολιτικής, Αθήνα - Θεσσαλονίκη
• Βασικοί άξονες: οικονομία του δάσους, κλιματική αλλαγή, προστασία & οικοσυστημικές λειτουργίες,
απογραφή & παρακολούθηση, έρευνα και καινοτομία, διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες, διακυβέρνηση
δασικού τομέα
• Πρόσκληση σε θεσμικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους
• Ηλεκτρονική διαβούλευση

Ιούνιος 2018

• Πρώτο σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση
• Δημοσίευση σχεδίου
• Διαβούλευση μέσω opengov.gr

Ιούλιος 2018

• Διοργάνωση θεματικής Συνεδρίασης της Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των
Ελλήνων / Τελική δράση διαβούλευσης
• Κωδικοποίηση αποτελεσμάτων διαβουλεύσεων

Σεπτέμβριος 2018

• Έκδοση τελικού πορίσματος
• Έκδοση Υπουργικής Απόφασης Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας (αρ. 60 ν. 4280/2014)

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση