Οι επιτυχόντες για τις οκτώ συμβάσεις στο μεγάλο έργο LIFE IP 4 NATURA

Τη σύναψη οκτώ συμβάσεων μίσθωσης ιδιωτικού έργου σε φυσικά πρόσωπα (εξωτερικούς συνεργάτες) για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο πλαίσιο του μεγάλου έργου LIFE-IP 4 NATURA, αποφάσισε η Γενική Γραμματέας Περιβάλλοντος, Χριστίνα Μπαριτάκη.

Πρόκειται για το πρώτο Ολοκληρωμένο Έργο LIFE IP 4 NATURA, για το φυσικό περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο σε χρηματοδότηση και διάρκεια που θα υλοποιηθεί στη χώρα μας.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην απόφαση:

Θέση 1: Υπεύθυνος/η Συντονισμού του Έργου (Project Manager)

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο το συντονισμό και τη συνολική διαχείριση του Έργου, την παρακολούθηση της διαχειριστικής και οικονομικής εξέλιξης του Έργου, τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων και τις ενέργειες για την επίλυσή τους, τη συγγραφή των διμηνιαίων εκθέσεων που αποστέλλονται στην Εξωτερική Ομάδα Παρακολούθησης, των τριμηνιαίων εκθέσεων για την εσωτερική παρακολούθηση της προόδου του Έργου, των αναφορών που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τις εκθέσεις και τροποποιήσεις του Έργου στην κάθε φάση του, με την κα. Αλεξάνδρα Καββαδία του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΜ 215553 και ΑΦΜ 111124054, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30-11-2019, έναντι του ποσού των 67.620,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της.

Θέση 2 : Υπεύθυνος/η Οικονομικής Διαχείρισης του Έργου (Financial Manager)

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη συνολική οικονομική διαχείριση του Έργου, την προετοιμασία και σύνταξη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών για κάθε κατηγορία δαπάνης, την υποστήριξη στη διενέργεια διαγωνισμών σχετικά με τις συμβάσεις/προμήθειες/μελέτες, τον έλεγχο των δηλώσεων και των παραστατικών δαπανών και της συνολική κατάστασης δαπανών, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εταίρων του Έργου όσον αφορά τις οικονομικές τους υποχρεώσεις όπως αυτές είναι καθορισμένες στις συμβατικές συμφωνίες τους με τον συντονιστή δικαιούχο, με τον κ. Παναγιώτη Τσολακίδη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ. ΑΝ 195488 και ΑΦΜ 128063651, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30-11-2019, έναντι του ποσού των 48.300,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του.

Θέση 3: Υπεύθυνος/η Γραμματειακής Υποστήριξης του Έργου (Project Secretariat)

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη συνολική γραμματειακή υποστήριξη του Έργου, την επικοινωνία με τους εταίρους του Έργου και τις Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τις προαπαιτούμενες διαδικασίες και τα μέσα που έχουν θεσπιστεί για την παρακολούθησή της ομαλής ροής εργασίας του Έργου, την προετοιμασία των κατάλληλων έντυπων παραδοτέων και εκθέσεων που θα χρησιμοποιηθούν από κάθε εταίρο του Έργου, τον έλεγχο των διοικητικών διαδικασιών, τη δημιουργία και κοινοποίηση των μηχανισμών παρακολούθησης σε όλους τους εταίρους του Έργου και τη διοικητική υποστήριξη στις δύο επιτροπές του Έργου (Επιτροπή Διαχείρισης και Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή) με την κα Ελένη Καραλή του Δημοσθένη με Α.Δ.Τ. ΑΙ 591614 και ΑΦΜ 121290482, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30-11-2019, έναντι του ποσού των 41.860,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της.

Θέση 4: Ειδικός Επιστήμονας Ιχθυοπανίδας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την εκπόνηση, σύνταξη και θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη ιχθυοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος (δράση Α1) και τη συνεισφορά στα παραδοτέα: AP Draft Specifications (Προδιαγραφές Εκπόνησης Σχεδίων Δράσης ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος), AP drafts (Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για είδη ιχθυοπανίδας) και Legal approval of the APs (Θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη ιχθυοπανίδας), με την κα Καλλιόπη Σπάλα του Ευστάθιου με Α.Δ.Τ. ΑΒ 649019 και ΑΦΜ 039186905, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30-11-2019, έναντι του ποσού των 32.250,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της.

Θέση 5: Ειδικός Επιστήμονας Χερσαίων Θηλαστικών

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την εκπόνηση, σύνταξη και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη χερσαίων θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος (δράση Α1) και τη συνεισφορά στα παρακάτω παραδοτέα: AP Draft Specifications (Προδιαγραφές Εκπόνησης Σχεδίων Δράσης ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος), AP drafts (Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για είδη χερσαίων θηλαστικών), Legal approval of the APs (Θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη χερσαίων θηλαστικών), με τον κ. Δημήτριο – Χαράλαμπο Παπαϊωάννου του Ιωάννη με Α.Δ.Τ. ΑΒ 619344 και ΑΦΜ 046445473, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30-11-2019, έναντι του ποσού των 32.250,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα του καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του.

Θέση 6: Ειδικός Επιστήμονας Ασπόνδυλων

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την εκπόνηση, σύνταξη και θεσμοθέτηση σχεδίων δράσης για είδη ασπόνδυλων κοινοτικού ενδιαφέροντος (δράση Α1) και τη συνεισφορά στα παρακάτω παραδοτέα: AP Draft Specifications (Προδιαγραφές Εκπόνησης Σχεδίων Δράσης ειδών και οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος), AP drafts (Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης για είδη ασπόνδυλων), Legal approval of the APs (Θεσμοθέτηση Σχεδίων Δράσης για είδη ασπόνδυλων) με την κα Όλγα Τζωρτζακάκη του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ. ΑΗ 455132 και ΑΦΜ 138962338, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30-11-2019, έναντι του ποσού των 32.250,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της.

Θέση 7: Ειδικός Επιστήμονας Γεωπληροφορικής

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την παραγωγή συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και βάσης γεωχωρικών δεδομένων βιοποικιλότητας του δικτύου Natura 2000 (δράση Α2) και τη συνεισφορά στα παρακάτω παραδοτέα: Report on input data protocols and geodatabase structure (Δομή γεωχωρικής βάσης δεδομένων βιοποικιλότητας) και NATURA 2000 geodatabase (Τελική γεωχωρική βάση δεδομένων βιοποικιλότητας), με την κα Σταματίνα Νικολοπούλου του Κωνσταντίνου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 746620 και ΑΦΜ 112136500, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της έως τις 30-112019, έναντι του ποσού των 32.250,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της.

Θέση 8: Επιστήμονας Βιοποικιλότητας

Σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντικείμενο την επιλογή των θεμάτων και του σχεδιασμού των σεμιναρίων οικοδόμησης δυναμικού (capacity building) και ανάπτυξης ικανοτήτων από τους τελικούς χρήστες σε θέματα του δικτύου Natura 2000 (δράση C5) και τη συνεισφορά στo παραδοτέο Report on capacity building cycles (Επιλογή θεμάτων των σεμιναρίων οικοδόμησης δυναμικού), με την κα Αντωνία Γαλανάκη του Σταματίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 150654 και ΑΦΜ 120237593, χρονικής διάρκειας από την 01-01-2019 έως τις 3011-2019, έναντι του ποσού των 13.200,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων και εισφορών, το οποίο θα της καταβληθεί με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της.

Η απόφαση κοινοποιήθηκε στους ανωτέρω αναδόχους οι οποίοι οφείλουν να προσέλθουν εντός 5 εργάσιμων ημερών στην αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΝ για την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση