Πέντε έργα πράσινης οικονομίας ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα - Ποια είναι

Επενδυτικό πακέτο ύψους 222,7 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να στηρίξει τη μετάβαση της ΕΕ προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα ενεργοποιήσει νέες επενδύσεις με αποτέλεσμα να επενδυθούν συνολικά 398,6 εκατ. ευρώ σε 144 νέα έργα σε 23 κράτη μέλη.

Για την Ελλάδα εγκρίθηκαν 5 έργα συνολικού ύψους 9,3 εκατομμυρίων ευρώ. 

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα LIFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Συνολικά 323,5 εκατ. ευρώ θα χορηγηθούν σε έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και της αποδοτικής χρήσης των πόρων, στον τομέα της φύσης και της βιοποικιλότητας, καθώς και στους τομείς της περιβαλλοντικής διακυβέρνησης και της πληροφόρησης.

Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για το περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, Καρμένου Βέλα,δήλωσε: «Χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι φέτος και πάλι το πρόγραμμά μας LIFE θα χρηματοδοτήσει πολλά καινοτομικά έργα για την αντιμετώπιση των κοινών μας περιβαλλοντικών προβλημάτων. Τα έργα που υποστηρίζει το πρόγραμμα LIFE χρησιμοποιούν σχετικά μικρή χρηματοδότηση και απλές ιδέες για τη δημιουργία επικερδών πράσινων επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα».

Ο Επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, δήλωσε: «Δεδομένου ότι η συμφωνία του Παρισιού αρχίζει να ισχύει σε μερικές εβδομάδες, οφείλουμε να εστιάσουμε πλέον τις προσπάθειές μας στην εκπλήρωση των υποσχέσεών μας. Τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες για την προαγωγή καινοτομικών λύσεων και θα διαδώσουν τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στη μείωση των εκπομπών και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον τρόπο αυτό υποστηρίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού από την ΕΕ».

Τα έργα εκφράζουν τη διαρκή προσήλωση της Επιτροπής στην εμβληματική της δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία. Απονέμονται πολλά βραβεία με σκοπό να υποστηριχθούν τα κράτη μέλη ώστε να μεταβούν ομαλότερα σε μια κυκλικότερη οικονομία. Ως παραδείγματα αναγνωρισμένων έργων το 2016 μπορούν να αναφερθούν τα νέα απορριμματοφόρα εξοικονόμησης ενέργειας στο Βέλγιο, που κινούνται με υδρογόνο-ηλεκτρισμό, οι τεχνολογίες μείωσης των κινδύνων για την υγεία από την ιλύ των λυμάτων, οι οποίες πρωτοαναπτύχθηκαν στην Ιταλία, και ένα έργο που βοηθά τους ελληνικούς δήμους, όπως ο δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, να αυξήσουν τα ποσοστά ανακύκλωσης.

Στον τομέα της δράσης για το κλίμα, η επένδυση θα υποστηρίξει έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και για την κλιματική διακυβέρνηση και την ενημέρωση, συνολικού ύψους 75,1 εκατ. ευρώ. Επιλεγμένα έργα, που υποστηρίζουν τον στόχο της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40 % έως το 2030, συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή. Ως παραδείγματα έργων του 2015 μπορούν να αναφερθούν, μεταξύ άλλων, η αποκατάσταση και η αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε τυρφώνες σε πέντε χώρες της ΕΕ (Γερμανία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία), η επίδειξη της παραγωγής προϊόντων τσιμέντου και σκυροδέματος χαμηλών εκπομπών στη Γαλλία, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων της Γερμανίας στο κλίμα και η εφαρμογή μέτρων προσαρμογής σε αστικές περιοχές της Κύπρου.

Τα 56 έργα για το περιβάλλον & την αποδοτική χρήση των πόρων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 142,2 εκατ. ευρώ, στα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 71,9 εκατ. ευρώ. Τα έργα αυτά καλύπτουν δράσεις σε πέντε θεματικούς τομείς: ατμόσφαιρα, περιβάλλον και υγεία, αποδοτική χρήση των πόρων, απόβλητα και νερό. Τα 21 έργα για την αποδοτική χρήση των πόρων θα κινητοποιήσουν μόνα τους 43,0 εκατ. ευρώ, διευκολύνοντας τη μετάβαση της Ευρώπης προς μια κυκλικότερη οικονομία.

Τα 39 έργα για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE υποστηρίζουν την εφαρμογή της οδηγίας για τα πτηνά και της οδηγίας για τους οικοτόπους, καθώς και την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 158,1 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 95,6 εκατ. ευρώ.

Τα 15 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για τα περιβαλλοντικά θέματα. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 23,2 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 13,8 εκατ. ευρώ.

Τα 16 έργα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα κινητοποιήσουν 32,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει 19,4 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε έργα που εμπίπτουν σε πέντε θεματικούς τομείς, οι οποίοι είναι: γεωργία/δασοκομία/τουρισμός, προσαρμογή σε ορεινές/νησιωτικές περιοχές, προσαρμογή αστικών περιοχών/αστικός σχεδιασμός, εκτιμήσεις ευπάθειας/στρατηγικές προσαρμογής και νερό.

Τα 12 έργα για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό 35,3 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 18,0 εκατ. ευρώ. Αυτές οι επιχορηγήσεις δράσεων απονέμονται σε βέλτιστες πρακτικές, πιλοτικά έργα και έργα επίδειξης, σε τρεις θεματικούς τομείς: ενέργεια, βιομηχανία και χρήση γης/δασοκομία/γεωργία.

Τα 6 έργα για την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE θα βελτιώσουν τη διακυβέρνηση και θα αυξήσουν την ευαισθητοποίηση για την κλιματική αλλαγή. Διαθέτουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 6,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία η ΕΕ θα συνεισφέρει τα 4,1 εκατ. ευρώ.

Τα έργα που πήραν το «πράσινο φως» είναι:

  • LIFE - Φύση και βιοποικιλότητα (2 έργα – 3,3 εκατομμύρια)

LIFE AMYBEAR (Lever Σύμβουλοι ανάπτυξης Ε.Α.): Τα οδικά έργα υποδομής, όπως ο πρόσφατα κατασκευασμένος κάθετος άξονας της Εγνατίας Οδού στην Ελλάδα, έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στους πληθυσμούς της καφέ αρκούδας, καθώς προκαλούν θανάτους από τροχαία ατυχήματα και κατακερματισμό των οικοτόπων. Το έργο LIFE AMYBEAR αποσκοπεί στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των απειλούμενων με εξαφάνιση μεγάλων σαρκοβόρων, αυξάνοντας την αποδοχή της αξίας της συνύπαρξης, για παράδειγμα, της συνύπαρξης προβατοκτηνοτρόφων και καλλιεργητών, κυνηγών και μελισσοκόμων. Το έργο θα βελτιώσει επίσης την ικανότητα των αρμόδιων τοπικών αρχών να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις αρκούδας-ανθρώπου, και αναμένεται να διατηρήσει το ποσοστό θνησιμότητας της αρκούδας σε βιώσιμο επίπεδο που δεν θα υπερβαίνει το 6 % του ελάχιστου εκτιμώμενου πληθυσμού στην περιοχή του έργου.

Project summary

LIFE Prespa Waterbirds (υδρόβια πουλιά Πρεσπών) (Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών): Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης συγκεκριμένων ειδών πουλιών στην περιοχή της Μικρής Πρέσπας στη βόρεια Ελλάδα. Οι ενέργειες διατήρησης θα αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι περιορισμένες περιοχές αναζήτησης τροφής για τα καλοβατικά πτηνά· οι καλαμιώνες που παρεμποδίζουν πιθανές περιοχές αναζήτησης τροφής και περιοχές ωοτοκίας ψαριών· τέλος, οι δυνητικώς καταστροφικές επιπτώσεις της γρίπης των πτηνών στους πληθυσμούς πελεκάνων. Οι ενέργειες αυτές θα βοηθήσουν το οικοσύστημα να προσαρμοστεί στην κλιματική αλλαγή, ενώ ταυτόχρονα θα αποφέρουν οφέλη στην τοπική κοινότητα.

Project summary

  • LIFE - Περιβάλλον και αποδοτική χρήση των πόρων (2 έργα – 4,9 εκατομμύρια)

LIFEPOSITIVEMgOFGD (ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. - Grecian Magnesite Mining Industrial Shipping and Commercial Company S.A.): Κατά την παραγωγή οξειδίου του μαγνησίου παράγονται διοξείδιο του θείου και άλλοι ρύποι. Οι σημερινές τεχνικές για την πρόληψη είτε απαιτούν τη χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού είτε έχουν άλλα περιβαλλοντικά μειονεκτήματα. Το έργο LIFEPOSITIVEMgOFGD θα αναδείξει μια νέα τεχνική που χρησιμοποιεί αντιδραστήρια οξειδίου του μαγνησίου για την αποθείωση. Θα ανακτάται το 90 % περίπου των στερεών αποβλήτων με μια διαδικασία που χρησιμοποιεί 40 % λιγότερη ενέργεια και 80 % λιγότερο νερό σε σχέση με την υγρή αποθείωση απαερίων. Το υποπροϊόν της νέας μεθόδου θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπασμάτων και δομικών υλικών.

Project summary

LIFE-F4F (Food for Feed - τρόφιμα για ζωοτροφές) (Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης): Σκοπός του έργου είναι να αξιολογήσει, μέσω επίδειξης σε πιλοτική κλίμακα, μια καινοτομική τεχνολογία και μια διεργασία χαμηλών εκπομπών για την ασφαλή μετατροπή απορριμμάτων τροφίμων, κυρίως από ξενοδοχεία, σε ζωοτροφές. Θα χρησιμοποιείται ηλιακή ενέργεια για την παστερίωση και την ξήρανση των αποβλήτων. Η διεργασία F4F ανταποκρίνεται στην ανάγκη μείωσης των αποβλήτων τροφίμων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής και προϋποθέτει τον διαχωρισμό των αποβλήτων τροφίμων στην πηγή, ώστε να δημιουργούνται πολύτιμες πρώτες ύλες για την παραγωγή ζωοτροφών, σύμφωνα με την κυκλική οικονομία.

Project summary

  • LIFE - Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και Πληροφόρηση (1 έργο — 1,1 εκατομμύρια)

LIFE CHEREE (Πολυτεχνείο Κρήτης): Το έργο αποσκοπεί να συμβάλει στην εφαρμογή των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με την αειφορική χρήση των χημικών προϊόντων στην Ελλάδα και την Κύπρο και να αυξήσει την προστιθέμενη αξία της περιβαλλοντικής πρόληψης κατά τον χειρισμό επικίνδυνων χημικών ουσιών. Θα παράσχει καθοδήγηση, κατάρτιση και υποστήριξη σε επιθεωρητές και άλλους υπευθύνους στην Ελλάδα και την Κύπρο. Με τον τρόπο αυτό, το έργο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ικανότητα δράσης, για τις οικείες αρχές, καθώς επίσης θα δημιουργήσει μια νοοτροπία τήρησης των κανονισμών REACH και CLP και της οδηγίας SEVESO-III.

Project summary

 

 

.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση