Πράσινη Χηµεία: Αιχμή για κυκλική οικονομία, βιώσιµη αγροτική και βιοµηχανική ανάπτυξη

Στις 20-22 Οκτωβρίου 2017 διεξήχθη στην Πάτρα το 5ο Συνέδριο Πράσινη Χηµεία και Βιώσιµη Ανάπτυξη, µία πρωτοβουλία που έχει θεσµοθετήσει το Ελληνικό ∆ίκτυο Πράσινης Χηµείας. Την διοργάνωση ανέλαβε το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών υπό την Αιγίδα του Πανεπιστηµίου Πατρών, της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών και του Ελληνικού ∆ικτύου Πράσινης Χηµείας.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξε ο Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών Καθηγητής κ. Γεώργιος Αγγελόπουλος. Παρέστησαν και απεύθυναν χαιρετισµό οι κ.κ Ιωάννης Τσιρώνης, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, και Σωκράτης Φάµελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και ενέργειας. Οι κ.κ. Υπουργοί στις οµιλίες τους αναφέρθηκαν στην Πράσινη Χηµεία και την Βιώσιµη Ανάπτυξη στον Ελληνικό χώρο µε παραδείγµατα στην επαναχρησιµοποίηση/ανακύκλωση υπολειµµάτων ελαιουργείων, τυροκοµικών µονάδων, ορυκτελαίων κ.ά τονίζοντας ότι ακόµη και επικίνδυνα απόβλητα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή χρήσιµων προϊόντων µε διεργασίες που προωθούν την Βιώσιµη Ανάπτυξη.

Επίσης παρευρέθηκαν ο κ. Κ. Σπαρτινός Βουλευτής Αχαΐας, ο Καθηγητής Νικόλαος Καραµάνος, Αντιπρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών και ο εκπρόσωπος της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών. Το Συµπόσιο παρακολούθησαν 150 σύνεδροι από όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, τα Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, τα ΑΤΕΙ, την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, την Βιοµηχανία και πολλοί φοιτητές.

Παρουσιάστηκαν 30 προφορικές και 37 αναρτηµένες εργασίες οι περιλήψεις των οποίων συµπεριελήφθησαν στο Βιβλίο Περιλήψεων ενώ τα πλήρη κείµενα θα αναρτηθούν σε ειδική πλατφόρµα στο διαδίκτυο. Στην τελετή έναρξης η κεντρική οµιλία έγινε από τον κ. Κωνσταντίνο Πούλο, Οµότιµο Καθηγητή και Συντονιστή του Ελληνικού ∆ικτύου Πράσινης Χηµείας, µε τίτλο: «Πράσινη Χηµεία: Βασικός Παράγοντας για Βιώσιµη Αγροτική και Βιοµηχανική Ανάπτυξη».

Ο κ. Πούλος στην οµιλία του ανέπτυξε το µοντέλο που µας οδηγεί στην Βιώσιµη Αγροτική και Βιοµηχανική Ανάπτυξη µε βάση τις Αρχές της Πράσινης Χηµείας. Παρουσίασε τα επιτεύγµατα και τις προοπτικές που προσφέρει η Πράσινη Χηµεία στην αγροτική παραγωγή και στην εκµετάλλευση της βιοµάζας που προέρχεται από τα απόβλητα της αγροτοβιοµηχανίας, και της βιοµηχανίας τροφίµων, µε σκοπό την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας µας σε ενέργεια και καταναλωτικά αγαθά, ώστε να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η υπάρχουσα ποιότητα ζωής, λύνοντας ταυτόχρονα παγκόσµια προβλήµατα (π.χ. κλιµατική αλλαγή), που συνδέονται µε τη βιωσιµότητα του πλανήτη γη. Στις επόµενες συνεδριάσεις παρουσιάστηκαν τρεις προσκεκληµένες οµιλίες.

Ο κ. Αναστάσιος Ζουµπούλης, Καθηγητής του Τµήµατος Χηµείας ΑΠΘ, µίλησε για «Το κλείσιµο του κύκλου» στην διαχείριση των απόβλητων: εργαλεία, διαδικασίες και παραδείγµατα». Παρουσίασε το νέο παραγωγικό και οικονοµικό µοντέλο την κυκλική οικονοµία που προωθεί την βιώσιµη ανάπτυξη αποδοτικά εφόσον ακολουθούνται οι αρχές της Πράσινης Χηµείας Ο κ. Τριαντάφυλλος Αλµπάνης, Καθηγητής Τµήµατος Χηµείας Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, στην οµιλία του µε τίτλο «Εφαρµογές νέων υλικών στην µικροεκχύλιση: Ένα πεδίο της πράσινης χηµείας στην ανάπτυξη νέων αναλυτικών τεχνικών για τον προσδιορισµό οργανικών επιβλαβών ενώσεων και την εκτίµηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και τα τρόφιµα» παρουσίασε µια σειρά νέων αναλυτικών τεχνικών για τον προσδιορισµό υπολειµµάτων φυτοφαρµάκων, τοξικών µεταβολιτών τους, ενώσεων µ ε ορµονική διαταρακτική δράση και φαρµακευτικών ενώσεων στο υδατικό περιβάλλον, στα υγρά απόβλητα και σε επιλεγµένα τρόφιµα ζωικής και φυτικής παραγωγής, µε την χρήση νέων υλικών στην µικροεκχύλιση και την επεξεργασία των αναλυόµενων δειγµάτων. Πρόκειται για µια εξέλιξη στην κατεύθυνση των αρχών της πράσινης χηµείας. Ο κ. ∆ιονύσης Μαντζαβίνος, Καθηγητής Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Πανεπιστηµίου Πατρών, στην οµιλία του µε τίτλο «Προηγµένες διεργασίες οξείδωσης για περιβαλλοντικές εφαρµογές: ποσό βιώσιµες είναι;» παρουσίασε τις παραµέτρους βελτίωσης του κόστους των προηγµένων διεργασιών οξείδωσης µέσω βελτίωσης της απόδοσης. Οι προηγµένες διεργασίες οξείδωσης αποτελούν µία οικογένεια φυσικοχηµικών διεργασιών που τις τελευταίες δεκαετίες έχουν µελετηθεί διεξοδικά σε περιβαλλοντικές εφαρµογές µε έµφαση στην επεξεργασία υγρών αποβλήτων και υδάτων.

Οι στόχοι του Συνεδρίου, που είναι και στόχοι του Ελληνικού ∆ικτύου Πράσινης Χηµείας, είναι:

• Να γίνει γνωστή ευρύτερα η φιλοσοφία της Πράσινης Χηµείας, η σχέση της µε τη Βιοµηχανία, την εκπαίδευση, τη βιώσιµη ανάπτυξη και τον καταναλωτή.

• Στα πλαίσια της πολυεπιστηµονικότητας της Πράσινης Χηµείας να φέρει κοντά επιστήµονες από διάφορες επιστηµονικές περιοχές και να προωθήσει τις διεπιστηµονικές συνεργασίες.

• Να αναδείξει την έρευνα που διεξάγεται στον ελληνικό χώρο σε θέµατα Πράσινης Χηµείας.

• Να αναδείξει το ρόλο και τις δυνατότητες της Πράσινης Χηµείας και Πράσινης Χηµικής Τεχνολογίας στην αντιµετώπιση, κατά τρόπο βιώσιµο, σηµαντικών παγκόσµιων προβληµάτων, που σχετίζονται µε τις κλιµατικές αλλαγές, την ενέργεια, τους µη ανανεώσιµους πόρους, τις τοξικές ουσίες, τα απόβλητα, την παραγωγή τροφής κ.ά.

• Να ενηµερωθεί η ακαδηµαϊκή κοινότητα, η βιοµηχανία και ο καταναλωτής για τις τελευταίες εξελίξεις στο τοµέα της Πράσινης Χηµείας, της Πράσινης Χηµικής Τεχνολογίας και της Βιώσιµης Ανάπτυξης σε σχέση µε την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος.

«Πιστεύουµε ότι πετύχαµε όλους τους παραπάνω στόχους, γεγονός το οποίο µας δίνει τη δύναµη να συνεχίσουµε την προσπάθεια που έχουµε ξεκινήσει ως Ελληνικό ∆ίκτυο Πράσινης Χηµείας. Την διοργάνωση του 6ου Πανελληνίου Συνεδρίου Πράσινη Χηµεία και Βιώσιµη Ανάπτυξη ανέλαβε το Τµήµα Χηµείας του ΕΚΠΑ για το 2019 στην Αθήνα», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση