Πώς θα πάρουν τις ενισχύσεις πυροπροστασίας οι ρητινεργάτες

Τη διαδικασία και τον τρόπο πληρωμής της οικονομικής ενίσχυσης στους ρητινεργάτες των Ν. Ευβοίας, Κορινθίας, Βοιωτίας, Χαλκιδικής, Ηλείας, Αχαΐας, Λέσβου, Φθιώτιδας, Αργολίδας, Μαγνησίας και Αττικής, οι οποίοι ανέλαβαν την υποχρέωση και καθάρισαν τον υπόροφο των πυρόπληκτων δασών, σε ποσοστό 20% περίπου της συνολικής έκτασης, κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους 2016, σύμφωνα με την αριθμ. 161974/2602/17-10-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3709Β') (περιλαμβάνονται και η αποζημίωση των ρητινεργατών περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Λίμνης των οποίων η παραγωγή καταστράφηκε κατά την πυρκαγιά του καλοκαιριού 2016), αποσαφηνίζει απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλου.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρονται:

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Όπως ορίζονται στην παρ. 5 της 161974/2602/17-10-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 37096').

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η δαπάνη για πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης, σύμφωνα με την αριθμ. 161974/2602/17-10-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 37096'), θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Φ31-130 Κ.Α.Ε. 2111, έτους 2017, μέσα στα όρια της παραπάνω απόφασης.

Η πληρωμή των δικαιούχων θα διενεργηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς σε βάρος προϊόντος εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), το οποίο θα εκδοθεί από την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο όνομα της Τράπεζας Πειραιώς, με υπόλογο Β" μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, που Θα οριστεί από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών.

Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από τις ενδιαφερόμενες ενώσεις, συνεταιρισμούς ή μεμονωμένους ρητινεργάτες στις κατά τόπους αρμόδιες δασικές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για τον καθορισμό των δικαιούχων. Οι αρμόδιες δασικές αρχές μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής των δικαιούχων σε τρία αντίγραφα, εκ των οποίων τα δύο αποστέλλονται στο οικείο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο οφείλει να επιστρέψει στη συνέχεια το ένα αντίγραφο, θεωρημένο από την τράπεζα.

Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής Θα περιέχουν υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία ανά δικαιούχο: ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ, διεύθυνση κατοικίας, Δ.Ο.Υ, παραχθείσα ρητίνη κατά το 2016, έκταση που ρητινεύθηκε και ποσοστό υπορόφου που καθαρίστηκε, συνολικό ποσό ενίσχυσης, ανάλυση κρατήσεων, αμοιβή της Τράπεζας και τέλος το καθαρό πληρωτέο ποσό. Οι καταστάσεις θα συνοδεύονται από τα απαιτούμενα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας (ή αντίστοιχα βεβαιώσεις οφειλής), προκειμένου να πιστωθούν οι λογαριασμοί των δικαιούχων σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του α.1 της ΠΟΛ 1274/2013. Οι παραπάνω αναλυτικές καταστάσεις αποστέλλονται και σε ηλεκτρονικό αρχείο excel, στη Διεύθυνση πληροφορικής της Τράπεζας Πειραιώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση. ΜΚΑΤΕΡΕΙ_ΑΤΕΒ(αlpiraeusbank.gr" .

Κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οι παραπάνω αρμόδιες δασικές αρχές θα λαμβάνουν υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό Οο Minimis, νέα ενίσχυση ήσσονος σημασίας χορηγείται στον εκάστοτε δικαιούχο μόνον μετά την εξακρίβωση ότι η ενίσχυση αυτή δεν αυξάνει το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο για τρία συναπτά έτη (τρέχον έτος και τα δυο προηγούμενα) σε επίπεδο που υπερβαίνει το ανώτατο όριο των 200.000 € (διακοσίων χιλιάδων ευρώ).

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά τηρούνται από τις αρμόδιες κατά τόπο δασικές αρχές που διεξάγουν τον έλεγχο για τον καθορισμό των δικαιούχων, επί 10 οικονομικά έτη από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας μεμονωμένης ενίσχυσης σε δικαιούχο, δυνάμει της αρ.πρωτ. 161974/2602/17-10-2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3709Β').

Η απόδοση λογαριασμών από την Τράπεζα Πειραιώς για το ΧΕΠ που θα εκδοθεί στο όνομά της, θα γίνει σύμφωνα με την αριθμ. 31532/5.12.1996 εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή ενός πρωτότυπου πρακτικού της εκάστης Επιτροπής της παραπάνω εγκυκλίου υποχρεωτικά στην υπηρεσία μας στο όνομα του υπολόγου Β" του ΧΕΠ. Στο πρακτικό επισυνάπτεται η αναλυτική κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων, θεωρημένη από το οικείο κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την ΚΥΑ 161974/2602/17-10-2017ΚΥΑ (ΦΕΚ 3709Β"), ο έλεγχος των δικαιολογητικών και ο καθορισμός των δικαιούχων του έτους 2016 από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες και τέλος, η αποστολή στην υπηρεσία μας υπηρεσιακού εγγράφου με το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά υπηρεσία (και ανά κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς, όπου απαιτείται) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί υποχρεωτικά έως τις 20 Νοεμβρίου 2017, προκειμένου να εκδοθεί το ΧΕΠ στο όνομα της Τράπεζας Πειραιώς. Τα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας (ή βεβαίωσης οφειλής) προσκομίζονται από τους δικαιούχους στην παρακάτω φάση, κατά την σύνταξη των αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής.

Οι αναλυτικές καταστάσεις πληρωμής συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας (ή βεβαίωσης οφειλής) θα έχουν αποσταλεί στα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς έως 8 Δεκεμβρίου 2017. Ομοίως και το ηλεκτρονικό αρχείο, στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Το ύψος των ενισχύσεων, η συνολική πίστωση, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση του προγράμματος, αναφέρονται αναλυτικά στην 161974/2602/17-10-2017ΚΥΑ (ΦΕΚ 3709Β").

Η παραπάνω ενίσχυση, επειδή αφορά καθαρά εθνικές δαπάνες υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου & ΟΓΑ 3,6% το οποίο αποδίδεται στο Δημόσιο. Η αμοιβή της Τράπεζας Πειραιώς ορίζεται σε ποσοστό 0,25% επί του συνολικού ποσού των πληρωμών που θα πραγματοποιηθούν και βαρύνει τους δικαιούχους. Επί του ποσού της αμοιβής της Τράπεζας Πειραιώς οφείλονται οι νόμιμες κρατήσεις και φόροι. Τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο Θα κατατεθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ».

Υπενθυμίζεται ότι οι ρητινεργάτες ενισχύονται με 2,2 εκατ. ευρώ. Το ύψος ενίσχυσης ανά δικαιούχο φθάνει τα 0,357 ευρώ ανά κιλό ρητίνης.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση