Σε διαβούλευση η δράση της συνεργασίας για περιβαλλοντικά έργα κατά της κλιματικής αλλαγής

Σε διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το σχέδιο της υπουργικής απόφασης για τις λεπτομέρειες εφαρμογής των υπομέτρων 16.1– 16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» και 16.1 -16.5 «Συνεργασία για περιβαλλοντικά έργα περιβαλλοντικές πρακτικές και δράσεις για την κλιματική αλλαγή» του ΠΑΑ 2014 – 2020.

Ειδικότερα, τόσο το σχέδιο της υπουργικής απόφασης όσο και τα κριτήρια επιλογής των υπομέτρων, όπως διαμορφώθηκαν μετά την επεξεργασία και ενσωμάτωση των παρατηρήσεων των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης κατά την 4η Συνεδρίασή της, είναι από την Παρασκευή 22/12 αναρτημένα στην ιστοσελίδα του υπουργείου προς διαβούλευση.

Οι δύο Δράσεις και στα δύο Υπομέτρα αντιστοιχούν και σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση / Δράση 1 αφορά στις ενέργειες που πραγματοποιεί η δυνητική Ε.Ο. για την εξεύρεση και άλλων εταίρων / μελών ενώ στη δεύτερη φάση / Δράση 2 η Ε.Ο. έχει πλέον συσταθεί και υλοποιεί το επιχειρησιακό σχέδιο.

Οι ανωτέρω Δράσεις υλοποιούνται σε επάλληλους Κύκλους Αξιολόγησης. Οι αιτήσεις στήριξης αξιολογούνται σε καθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες, οι οποίες ορίζονται κατά τη δημοσίευση της αναλυτικής πρόσκλησης.

Το Υπομέτρο 16.1-16.2 υλοποιείται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ) σε εθνικό επίπεδο και τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Περιφερειών (ΕΥΔ ΕΠ) σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω ενιαίας πρόσκλησης. Οι ΕΥΔ ΕΠ των Περιφερειών υλοποιούν το τμήμα εκείνο του Υπομέτρου που έχει εκχωρηθεί. Η εκχώρηση αφορά στην υλοποίηση των χωρικών στρατηγικών επιλογών και των Στρατηγικών Έρευνας και Τεχνολογίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) κάθε Περιφέρειας σχετικά με τον αγροδιατροφικό τομέα, κατά ποσοστό 40% του συνολικού προϋπολογισμού του Υπομέτρου για προϊόντα περιφερειακής εμβέλειας (ΠΟΠ, ΠΓΕ) ή συνεργασίες με φορείς εντός της συγκεκριμένης Περιφέρειας, εφόσον το σύνολο των μελών που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας έχουν έδρα στη συγκεκριμένη Περιφέρεια. Το υπόλοιπο μέρος του συνολικού προϋπολογισμού υλοποιείται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ).

Το Υπομέτρο 16.1 -16.5 υλοποιείται από τη Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΕ ΠΑΑ). Σημειώνεται ότι ανάμεσα σε κάθε κύκλο της πρόσκλησης δύναται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στην παρούσα απόφαση που θα αφορούν επιμέρους βελτιώσεις ενώ δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις αυτής κατά τη διάρκεια κάθε κύκλου πρόσκλησης.

Άρθρο 2 Στόχος των Υπομέτρων Το Μέτρο 16 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 έχει σκοπό την προώθηση της συνεργασίας φορέων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

Στο πλαίσιο των Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5, δίνεται η ευκαιρία για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν ενδεικτικά την εφαρμογή νέων, καινοτόμων διεργασιών, στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στον τομέα των τροφίμων, όπως επίσης και για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Οι δράσεις που θα αναληφθούν εμπίπτουν απαραίτητα στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων και στη συνέχεια μπορεί να εμπίπτουν και στον τομέα των τροφίμων εφόσον αυτά αποτελούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης. Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η στήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρησιακών Ομάδων της «Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας» μέσω των δύο Υπομέτρων 16.1 – 16.2 και 16.1 – 16.5 και η υλοποίηση των αντίστοιχων επιχειρησιακών σχεδίων.

Ειδικότερα, το Υπομέτρο 16.1 - 16.2 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων της ΕΣΚ, για δράσεις σχετικές με την ανάπτυξη νέων προϊόντων, διαδικασιών και τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην πρωτογενή παραγωγή (γεωργικές εκμεταλλεύσεις) και στο τομέα των τροφίμων, όπως:

  • Την παραγωγή ασφαλέστερων και πιο υγιεινών τροφίμων που απευθύνονται είτε στο συνολικό πληθυσμό είτε σε ειδικές κατηγορίες.
  • Τη διασφάλιση της μοναδικότητας των πιστοποιημένων γεωργικών προϊόντων.
  • Την αξιοποίηση των παραπροϊόντων της γεωργικής παραγωγής και των υποπροϊόντων της ζωικής παραγωγής για την παραγωγή ζωοτροφών.
  • Την ανάδειξη των ιδιαίτερων διατροφολογικών χαρακτηριστικών των γεωργικών προϊόντων και τη συμβολή τους στην υιοθέτηση προτύπων υγιεινής διατροφής (τροφές πλούσιες σε Ω3, φυσικά ακόρεστα, χαμηλών θερμίδων, κτλ) ή παραγωγής τροφίμων που ανταποκρίνονται σε ειδικές διαιτητικές ανάγκες.
  • Την καλύτερη ενσωμάτωση στη τροφική αλυσίδα προϊόντων της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Το Υπομέτρο 16.1 - 16.5 στηρίζει την ανάπτυξη συνεργασιών, μέσω Επιχειρησιακών Ομάδων, για την αναζήτηση νέων καλλιεργητικών πρακτικών και πρακτικών παραγωγής που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, όπως:

  • Τη μείωση της κατανάλωσης ύδατος μέσω της υιοθέτησης προηγμένων αρδευτικών συστημάτων και την υιοθέτηση γεωργίας ακριβείας.
  • Τη μείωση του όγκου αλλά και της σύνθεσης των εισροών (μείωση χρήσης λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων, υιοθέτηση νέων ποικιλιών που είναι καλύτερα προσαρμοσμένες στις τοπικές εδαφολογικές, υδρολογικές και κλιματικές συνθήκες, την αξιοποίηση των ΑΠΕ για την υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων, την αντικατάσταση της χημικής λίπανσης).
  • Την υιοθέτηση φιλικότερων γεωργικών πρακτικών αλλά και την υιοθέτηση καλλιεργειών για την αξιοποίηση φτωχών σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία εδαφών.

Δείτε το σχέδιο της υπουργικής απόφασης ΕΔΩ και τα κριτήρια επιλογής ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση