Σε διαβούλευση το νέο πρόγραμμα για ηλεκτροπαραγωγή μέσω net metering από ΟΤΑ

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και ΝΠΔΔ (πανεπιστήμια, νοσοκομεία κ.ά) μέσω εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering), που υλοποιείται με πρωτοβουλία του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ), με τη συνεργασία του ΚΑΠΕ.

Όπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΚΑΠΕ, η πρωτοβουλία του ΤΠΔ αποσκοπεί στην εξοικονόµηση πόρων µέσω κάλυψης µέρους των ηλεκτρικών αναγκών των υποδοµών των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού καθώς και ΝΠ∆∆ µέσω της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση Φ/Β σταθµών µε εφαρµογή ενεργειακού συµψηφισµού από τους ΟΤΑ και τα ΝΠ∆∆ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ. αριθµ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/2017 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β 1547//08.05.2017), όπως ισχύει, µπορεί να συµβάλλει στην κάλυψη µέρους των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται για την λειτουργία δηµοτικών και δηµοσίων κτηρίων και εγκαταστάσεων, οδοφωτισµού, ύδρευσης και αποχέτευσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σκεπτικό, όσον αφορά στους ΟΤΑ, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 80% της συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας και αποτελεί σηµαντική παράµετρο στην διαµόρφωση των λειτουργικών δαπανών των ΟΤΑ καθώς και των ∆ηµοτικών τους Επιχειρήσεων. Η µεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στους ΟΤΑ Α’ βαθµού εντοπίζεται στις εγκαταστάσεις αντλιοστασίων και ακολουθούν οι εγκαταστάσεις οδοφωτισµού και τα κτίρια.

Στις υποδοµές των ΟΤΑ συµπεριλαµβάνονται:

• τα κτίρια και οι αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ,

• ο οδοφωτισµός,

• η ύδρευση & αποχέτευση και

• οι µεταφορές

Ο ενεργειακός συµψηφισµός επιτρέπει στους ΟΤΑ να καλύψουν σηµαντικό µέρος της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, µέσω της εγκατάστασης Φ/Β σταθµού υπό το καθεστώς του αυτοπαραγωγού και χρήσης της παραγόµενης ενέργειας για κάλυψη ιδίων καταναλώσεων. Με τη χρήση του ενεργειακού συµψηφισµού η παραχθείσα ενέργεια από το Φ/Β σταθµό που εγκαθιστούν οι ΟΤΑ συµψηφίζεται µε την καταναλωθείσα ενέργεια στις εγκαταστάσεις τους.

Συγκεκριµένα, για το τµήµα της παραγόµενης Φ/Β ενέργειας που ιδιοκαταναλώνεται (όταν η στιγµιαία παραγωγή είναι µικρότερη από την στιγµιαία τοπική κατανάλωση), µειώνεται αντίστοιχα η ενέργεια που απορροφάται από το δίκτυο, µε αντίστοιχη µείωση της χρέωσης από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Το όφελος από την Φ/Β ενέργεια στην περίπτωση αυτή αντιστοιχεί στη µειωµένη χρέωση τόσο στο ανταγωνιστικό σκέλος της χρέωσης ενέργειας όσο και στις ρυθµιζόµενες χρεώσεις (πλην ΥΚΩ). Για τις περιόδους που τµήµα της παραγόµενης Φ/Β ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο (όταν η στιγµιαία παραγωγή είναι µεγαλύτερη από την στιγµιαία τοπική κατανάλωση), η ενέργεια αυτή συµψηφίζεται µε ενέργεια που έχει απορροφηθεί από το δίκτυο στην ίδια περίοδο καταµέτρησης, για το ανταγωνιστικό µόνο σκέλος του της χρέωσης ενέργειας. Αν για µία περίοδο καταµέτρησης υπάρχει πλεόνασµα ενέργειας µετά το συµψηφισµό, δηλαδή η ενέργεια που έχει διοχετευθεί στο δίκτυο είναι µεγαλύτερη από αυτή που έχει απορροφηθεί, αυτό µπορεί να µεταφέρεται για συµψηφισµό σε επόµενες περιόδους καταµέτρησης, για ένα διάστηµα που δεν υπερβαίνει την τριετία.

Ο Φ/Β σταθµός µπορεί να εγκατασταθεί στον ίδιο ή σε όµορο χώρο µε την εγκατάσταση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ενεργειακός συµψηφισµός) ή σε χώρο στον οποίο τουλάχιστον η µία εγκατάσταση κατανάλωσης ενέργειας δεν βρίσκεται στον ίδιο ή σε όµορο χώρο (εικονικός ενεργειακός συµψηφισµός). ∆ηλαδή ο Φ/Β σταθµός και τουλάχιστον µία εγκατάσταση κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συνδέονται στο ηλεκτρικό δίκτυο µέσω διαφορετικών παροχών. Επισηµαίνεται ότι, µείωση της ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο µε ιδιοκατανάλωση της Φ/Β ενέργειας, µε αντίστοιχο όφελος στις ρυθµιζόµενες χρεώσεις όπως περιγράφηκε προηγουµένως, επιτυγχάνεται µόνο στην περίπτωση που ο Φ/Β σταθµός συνδέεται στο ηλεκτρικό δίκτυο µέσω της ίδιας παροχής µε µία εγκατάσταση κατανάλωσης.

Δείτε αναλυτικότερα:

Το Σχέδιο Οδηγού Προγράμματος Net Metering – Προς διαβούλευση

Το Σχέδιο Υποδείγματος μελέτης Net Metering – 1οσχέδιο – Προς διαβούλευση

Το Σχέδιο Υποδείγματος μελέτης Net Metering – 1οΥπολογιστικό φύλλο Net Metering

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση