Τήνος: «Όχι» στην προσφυγή κατοίκων κατά ΧΥΤΥ και μονάδας κομποστοποίησης

Χωρίς αποτέλεσμα κατέληξε η προσφυγή δέκα κατοίκων της κοινότητας Αγάπης της Τήνου κατά της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία ΧΥΤΥ και μονάδας κομποστοποίησης στο νησί, που εξέδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Κι αυτό γιατί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφασή του, απέρριψε την προσφυγή του Σωµατείου «Πολιτιστικός Σύλλογος Απανταχού Αγαπιανών», που είχε κατατεθεί στις 6 Σεπτεμβρίου και έκανε λόγο για παραβάσεις σε προστατευόμενη περιοχή φυσικού κάλλους και επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα της από το έργο.

Στο σκεπτικό της απόφασης τονίζεται πως «με την προσβαλλόµενη απόφαση εγκρίθηκαν περιβαλλοντικοί όροι και περιορισµοί η εφαρµογή των οποίων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή και λειτουργία Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) και Μονάδας Κοµποστοποίησης Τήνου, ∆ήµου Τήνου. Με την προσφυγή του άρθρου 8 του ν. 3200/1955 όπως ισχύει, ελέγχεται η προσβαλλόµενη απόφαση µόνο για παράβαση νόµου».

Οι προσφεύγοντες ισχυρίζονταν ότι «η προσβαλλόµενη απόφαση πάσχει λόγω πληµµελούς συγκριτικής αξιολόγησης κατά την επιλογή της θέσης και τη χωροθέτηση Χ.Υ.Τ.Υ και ειδικότερα ως προς την επιλογή και βαθµονόµηση της θέσης εκπόνησης του έργου κατά τη συγκριτική αξιολόγηση µεταξύ των θέσεων "Κοσσίνι", "Κοράκου Φωλιά", "Αλφαρέτι", "Τηγάνια" και "Βίγλα" µε τη µέθοδο της πολυκριτηριακής ανάλυσης, λαµβάνοντας υπόψη κριτήρια τεχνικά, oικoνοµικά και περιβαλλοντικά».

Ο ισχυρισµός αυτός κρίθηκε απαράδεκτα απορριπτέος από το ΥΠΕΝ διότι, όπως αναφέρεται στην απόφαση, «είχε προβληθεί στο πλαίσιο δηµόσιας διαβούλευσης (βλ.στοιχ.87 του προοιµίου της προσβαλλόµενης απόφασης) και είχε απαντηθεί από τον Φορέα του έργου (∆ήµο Τήνου) και τον µελετητή µε νόµιµη και επαρκή αιτιολογία µε το υπ’ αριθµ.6821/11.7.2017 έγγραφό του το περιεχόµενο του οποίου έχει γίνει οµόφωνα αποδεκτό από το ΠΕΣΠΑ Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου µε το υπ’αρ.8/13.7.17 πρακτικό και την αρµόδια Επιτροπή Περιβάλλοντος, Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε την υπ’αρ.43/2017 απόφαση (βλ.στοιχ.96 και 97β του προοιµίου της προσβαλλόµενης απόφασης). Ανεξαρτήτως τούτου η εξέταση της ορθότητας της κρίσεως της ∆ιοίκησης ως προς την επιλογή και βαθµονόµηση κατά τη συγκριτική αξιολόγηση για την επιλογή της θέσεως ΧΥΤΥ κατ’ άρθρο 8 ν. 3200/1955 όπως ισχύει, πλήττει την ανέλεγκτη ακυρωτικά ουσιαστική κρίση της ∆ιοίκησης και είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος».

Επίσης απορριπτέοι κρίνονται οι προβαλλόµενοι ισχυρισµοί «για παραβίαση της αρχής της ισοδυνάµου λύσεως και της αρχής της βιώσιµης ή αειφόρου ανάπτυξης καθότι στην προκειµένη περίπτωση εξετάζεται η προσβαλλόµενη απόφαση για τυχόν παραβίαση της ισχύουσας νοµοθεσίας, όπως, όµως, προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου στην προκειµένη περίπτωση ακολουθήθηκε η προβλεπόµενη διαδικασία, συντάχθηκε η Μελέτη Ειδικής Οικoλογικής Αξιολόγησης που συνοδεύει τη ΜΠΕ του έργου και εκφράσθηκε η θετική γνώµη της Κεντρικής Υπηρεσίας Βιοποικιλότητας και Προστατευόµενων Περιοχών του ΥΠΕΝ, αρµόδιας για την προστασία και διαχείριση περιοχών Natura µε το υπ’αρ.18657/815/1.6.2017 έγγραφο ως και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών για το υπό κρίση έργο. Άλλωστε η επίκληση της παραβίασης του άρθρου 24 Συντ. δεν ελέγχεται κατ’ άρθρο 8 ν. 3200/1955 όπως ισχύει, που εξετάζεται η προσβαλλόµενη απόφαση για παραβίαση της ισχύουσας νοµοθεσίας».

Σύμφωνα, λοιπόν, με την απόφαση του ΥΠΕΝ, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια (δείτε την ΕΔΩ), δεν διαπιστώθηκε παράβαση νόµου στην απόφαση, με το υπουργείο να απορρίπτει την προσφυγή του Σωματείου.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση