Τα πρώτα SOS του νέου «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

του Δημήτρη Διαμαντίδη

Το νέο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον που θα αρχίσει να «τρέχει» στις 8 Μαρτίου δίνει τη δυνατότητα για επιχορήγηση αγοράς και εγκατάστασης έως και 3 κλιματιστικών συσκευών ψύξης-θέρμανσης ανά ωφελούμενο.

Μάλιστα, τα κλιματιστικά μπορούν να είναι των 9, 12 ή 18.000 BTU, προκειμένου να είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες μικρότερων ή μεγαλύτερων κατοικιών.

Η κρίσιμη αυτή προσθήκη μπήκε στο τρέχον πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον και αναγράφεται στον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμματος στην κατηγορία «Αναβάθμιση Συστήματος Θέρμανσης/Ψύξης».

Ειδικότερα, στις υποκατηγορίες των επιχορηγούμενων παρεμβάσεων περιλαμβάνονται οι αντλίες θερμότητας αέρα – αέρα διαιρούμενου τύπου (split) για θέρμανση/ ψύξη χώρου, κοινώς τα κλιματιστικά, που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες με βάση την απόδοση τους (ψυκτική ισχύ split unit σε kW) και υφίσταται η υποσημείωση ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί η αγορά έως τριών συσκευών ανά αίτηση.

Στο πλαίσιο αυτό η αγορά και η τοποθέτηση κλιματιστικών, η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν στον πρώτο κύκλο του Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον πριν κάποια χρόνια, αναμένεται να αποτελέσει μία πολύ δημοφιλής επιλογή για όσους μπουν στο πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι στον πρώτο κύκλο του προγράμματος το 90% των αρχικών αιτήσεων των ιδιοκτητών αφορούσε αλλαγή κουφωμάτων, το 50% θερμομόνωση και το 66% αναβάθμιση ή αλλαγή συστημάτων θέρμανσης.

Ωστόσο, από άποψη κόστους, το 57% του συνολικού προϋπολογισμού αφορούσε στα συστήματα θέρμανσης, το 23% σε θερμομονώσεις και το 20% σε αλλαγή κουφωμάτων.

Όπως προκύπτει από την υποδοχή του προγράμματος από δυνητικούς ωφελούμενους, ορισμένα ακόμη κρίσιμα σημεία του είναι τα εξής:

  • Ίδια Κεφάλαια. Αφορά την περίπτωση που ο ωφελούμενος καλύπτει το υπόλοιπο πέραν του επιδοτούμενου ποσού με ίδια κεφάλαια, καθώς και στην περίπτωση που το ποσό του τραπεζικού δανείου είναι μικρότερο από το ποσό της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής. Στην περίπτωση κάλυψης της ιδιωτικής συμμετοχής μόνο με ίδια κεφάλαια δεν υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής από το πρόγραμμα. Συνεπώς, ο ωφελούμενος δεν λαμβάνει προκαταβολή από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μπορεί όμως, και μόνο μέσω τραπεζικού συστήματος και ανεξαρτήτως αριθμού τραπεζικών λογαριασμών/ τραπεζικών ιδρυμάτων, να δώσει προκαταβολή από το ποσό των ιδίων κεφαλαίων του. Μετά την αποπληρωμή του ποσού των ιδίων κεφαλαίων (συνυπολογίζοντας τυχόν προκαταβολή που έχει δοθεί) και την προσκόμιση των αντίστοιχων αποδεικτικών στοιχείων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ (extrait λογαριασμών, κλπ.), που είναι ο φορέας υλοποίησης του προγράμματος, εκταμιεύεται η επιχορήγηση για πληρωμή των αναδόχων/ προμηθευτών σε τραπεζικό λογαριασμό τους από τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό. Αυτό σημαίνει πως εάν δεν λάβεις δάνειο, τότε αρχικά πληρώνεις με τα δικά σου λεφτά τους προμηθευτές-αναδόχους σου και στη συνέχεια προσκομίζεις τα παραστατικά στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ και η τελευταία καταθέτει τα ποσά των επιχορηγήσεων κατευθείαν στους λογαριασμούς των προμηθευτών-αναδόχων. Επί της ουσίας, λεφτά των επιχορηγήσεων δεν πρόκειται να πάνε στα χέρια των ωφελούμενων, αλλά κατευθείαν στους λογαριασμούς των επιχειρήσεων από τις οποίες έγινε η προμήθεια και εγκατάσταση των συστημάτων που επιλέχθηκαν.
  • Στο πεδίο του τραπεζικού δανεισμού, που μπορεί να επιλέξει ένας δυνητικός ωφελούμενος, το 4% επιτόκιο είναι 100% επιδοτούμενο, αλλά την εισφορά του Ν. 128, που ανέρχεται σε ποσοστό 0,12% και επιβάλλεται στο μέρος του κεφαλαίου του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, αυτή την πληρώνει ο αιτών ιδιώτης. Οι τράπεζες δεν μπορούν να ζητήσουν εμπράγματες εξασφαλίσεις για την χορήγηση του δανείου (κοινώς να υποθηκεύσουν κάποιο ακίνητο), αλλά κατ’ εξαίρεση υπάρχει η δυνατότητα να τεθεί εγγυητής κατά την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα. Εγγυητής σε όσες περιπτώσεις το επιθυμούν οι πολίτες, προκειμένου να βελτιώσουν την πιστοληπτική τους ικανότητα και ιδίως στις περιπτώσεις ηλικιωμένων, ανηλίκων, καθώς και πολιτών που στερούνται επαρκούς ατομικού εισοδήματος, όπως ενδεικτικά οικοκυρές και άνεργοι.
  • Όλες οι εξοφλήσεις δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος θα είναι ηλεκτρονικές μέσω του τραπεζικού συστήματος, ειδάλλως δεν είναι επιλέξιμες. Συναλλαγές με μετρητά δεν αναγνωρίζονται και δεν θα μπορούν να λάβουν επιχορήγηση. Σε περίπτωση πληρωμής δαπανών μέσω πιστωτικής κάρτας, θα πρέπει να προσκομιστεί δικαιολογητικό που να τεκμηριώνει την εξόφληση της δαπάνης.
  • Επιλέξιμα για το Πρόγραμμα είναι τα παραστατικά δαπανών επί πιστώσει, συμπεριλαμβανομένων των παραστατικών δαπανών αμοιβής συμβούλου έργου και εκπόνησης τεχνικών μελετών, καθώς και τα εξοφλημένα παραστατικά που αφορούν σε πληρωμή ενεργειακού επιθεωρητή, ασφαλιστικών εισφορών και καταβολή ιδίων κεφαλαίων, που εκδόθηκαν για τους σκοπούς του κάθε έργου μετά από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του ωφελούμενου (ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κατά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση) και εντός του συμβατικού χρόνου υλοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι παλαιά παραστατικά (τιμολόγια) από αλλαγές πχ σε κουφώματα ή για την αγορά ενός συστήματος θέρμανσης δεν γίνονται αποδεκτά και άρα δεν είναι καθόλου εύκολο να εισπραχθεί «λαθραία» επιχορήγηση. Να σημειωθεί ότι σχεδόν όλοι που θα θελήσουν να μπουν στο πρόγραμμα θα χρειαστούν καινούργιες ενεργειακές επιθεωρήσεις (δεν ισχύουν οι παλαιότερες), καθώς η εφαρμογή του νέου Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ξεκίνησε στις 27 Νοεμβρίου 2017. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιος είχε εκδώσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πριν από τις 26 Νοεμβρίου 2017 πρέπει να το επανεκδώσει. Άρα η ημέρα που θα το επανεκδώσει θα αποτελεί για αυτόν την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της αίτησης του, όπως προκύπτει και από τα παραπάνω.
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση