Φλώρινα: Αναγκαστική απαλλοτρίωση για το λιγνιτωρυχείο Αχλάδας

Την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε δαπάνες της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑ∆ΑΣ Α.Ε.», ιδιωτικών εκτάσεων συνολικού εµβαδού 642.642,03 τ.µ. εντός ευρύτερης έκτασης 886.096,85 τ.µ., στον οικισµό Αχλάδας του ∆ήµου Φλώρινας, για τις ανάγκες εκµετάλλευσης του υποκείµενου λιγνιτικού κοιτάσµατος του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, προβλέπει απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης.

Στην απόφαση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι οι προς απαλλοτρίωση εκτάσεις, οι φερόµενοι ιδιοκτήτες αυτών, το εµβαδό και οι συντεταγµένες τους, απεικονίζονται και περιγράφονται στον Κτηµατολογικό Πίνακα Περιοχής Β, στον Κτηµατολογικό Πίνακα Οικισµού, στο από 16.12.2014 Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα Οικισµού Αχλάδας (Αρ. Σχεδίου Β3), κλίµακας 1:2000, και στο από Αυγούστου 2015 Κτηµατολογικό ∆ιάγραµµα Απαλλοτρίωσης Αγροτεµαχίων Περιοχής Β (Αρ. Σχεδίου Β2), κλίµακας 1:5000, που συντάχθηκαν και υπογράφονται από τους ∆ηµήτριο Κων. Αδάµου, αγρονόµο τοπογράφο µηχανικό, και Ευάγγελο Μάνο, µηχανικό µεταλλείων, ελέγχθηκαν δε και θεωρήθηκαν την 25.1.2016 από τους Γ. Σαρρή, Προϊστάµενο, και Β. Πάτκο, Μηχανικό Μεταλλείων, του Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας του ΣΕΠ∆ΕΜ.

Τα εν λόγω κτηµατολογικά στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της απόφασης.

Οι εργασίες εκµετάλλευσης θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών (ΦΕΚ Β’ 1227/14.6.2011), και ειδικότερα των άρθρων 83 έως 90 αυτού, και τις εντολές του Τµήµατος Επιθεώρησης Μεταλλείων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του ΣΕΠ∆ΕΜ, τηρουµένων των όρων της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και των αποφάσεων έγκρισης τεχνικών µελετών.

Κατά της απόφασης παρούσας μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικράτειας µέσα σε 30 ηµέρες από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Κάνετε το σχόλιό σας

Ερώτημα ασφαλείας (CAPTCHA) * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.