Όλη η απόφαση για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα

Τους όρους και τις προϋποθέσεις απονομής του ειδικού σήματος που θα φέρουν τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα καθορίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Πρόκειται για αγροκτήματα τα οποία συνδέουν την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση και την παροχή υπηρεσιών.

Δικαίωμα δημιουργίας πολυλειτουργικών αγροκτημάτων έχουν:

α) οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), βάσει του ν. 3874/2010, που τηρείται από το ΥΠΑΑΤ, όπως κάθε φορά ισχύει και πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης

β) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και

γ) συμπράξεις φυσικών ή/και νομικών προσώπων εγγεγραμμένων στο ΜΑΕΕ που πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης με άλλα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, με την προϋπόθεση ότι ο/οι εγγεγραμμένος/ οι στο ΜΑΑΕ μετέχει/-ουν με ποσοστό τουλάχιστον 50% στη σύμπραξη.

Ως ελάχιστη ενιαία έκταση λειτουργίας ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος ορίζονται τα πέντε στρέμματα ενώ στην περίπτωση των «ειδικών περιοχών», η ελάχιστη έκταση μπορεί να μειωθεί έως τα τέσσερα στρέμματα.

Σε κάθε περίπτωση γεωργικής δραστηριότητας (γεωργία/κτηνοτροφία) θα πρέπει να πληρούνται οι όροι της πολλαπλής συμμόρφωσης, όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, καθώς και τυχόν περιορισμοί που προκύπτουν από την ισχύουσα δασική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

Σε κάθε πολυλειτουργικό αγρόκτημα επιτρέπεται η λειτουργία και εκμετάλλευση αγροτουριστικής μονάδας έως 10 δωματίων μέγιστης δυναμικότητας 40 κλινών, σύμφωνα με τα ισχύοντα κάθε φορά νομικά και θεσμικά πλαίσια.

Απαιτήσεις- Προδιαγραφές

Μεταξύ άλλων, οι προδιαγραφές που πρέπει να φέρει ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα είναι οι εξής:

Καλλιεργήσιμη έκταση: Η καλλιεργήσιμη έκταση που δηλώνεται στην αίτηση που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων του αγροκτήματος, το οποίο θα πιστοποιηθεί ως πολυλειτουργικό. Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (φυτικής κατεύθυνσης), η καλλιεργήσιμη έκταση πρέπει να αποτελεί τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος.

Φυτικό κεφάλαιο: Το φυτικό κεφάλαιο θα πρέπει να περιλαμβάνει τη καλλιέργεια δύο τουλάχιστον ειδών φυτικής παραγωγής, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον επιλογή να αφορά την καλλιέργεια τοπικών/παραδοσιακών ποικιλιών, ή/και ειδών, ή/και τη χρήση πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, καθώς και την καλλιέργεια με παραδοσιακές ή/και φιλοπεριβαλλοντικές μεθόδους παραγωγής.

Ζωικό κεφάλαιο: Το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να έχει ποικιλομορφία, ώστε να προάγονται οι στόχοι του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, και όπου είναι εφικτό να αποτελείται από αυτόχθονες ή τοπικές φυλές ζώων. Ως ελάχιστος πληθυσμός εκτροφής ζωικού κεφαλαίου ορίζονται, συνδυαστικά ή μη, οι τρεις (3) μεγάλες μονάδες ζώων (ΜΜΖ). Η μέθοδος εκτροφής θα πρέπει να διασφαλίζει την ευζωία των ζώων. Στην περίπτωση που ο προσανατολισμός του αγροκτήματος δηλώνεται ως γεωργικός (ζωικής κατεύθυνσης), τουλάχιστον το 40% της διαθέσιμης συνολικής έκτασης του αγροκτήματος θα πρέπει να χρησιμοποιείται στην κτηνοτροφική δραστηριότητα (στάβλοι, αμελκτήρια, αποθήκες ζωοτροφών, έκταση ελεύθερης βοσκής, κ.τ.λ.) καθώς και το 40% τουλάχιστον των συνολικών ΜΜΖ να αποτελείται από αυτόχθονες φυλές ζώων

Χώρος εστίασης- παρασκευής γευμάτων: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτει χώρο εστίασης και παρασκευής γευμάτων πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία καθώς και οι διατάξεις του ν. 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 173/Α/2013) όπως κάθε φορά ισχύει και της υπουργικής απόφασης Α2-718/28.7.2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 2090/Β/2014) όπως κάθε φορά ισχύει. Επιτρέπονται επίσης, τα υπαίθρια μαγειρεία και οι παραδοσιακές τεχνικές μαγειρικής που αναδεικνύουν τις τοπικές/παραδοσιακές συνήθειες μαγειρέματος (π.χ. ξυλόφουρνοι, γάστρες κ.λπ.), καθώς και οι υπαίθριοι χώροι εστίασης (π.χ. κιόσκια). Για την παρασκευή των γευμάτων προτιμώνται τα παραγόμενα προϊόντα του αγροκτήματος, προϊόντα από το καλάθι της οικείας Περιφέρειας, καθώς και άλλα τοπικά προϊόντα προερχόμενα από γειτνιάζουσες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις μεταποίησης και μονάδες τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής. Εφόσον το 50% τουλάχιστον των παρεχόμενων γευμάτων αναδεικνύουν την τοπική κουζίνα ή τοπικές διατροφικές συνθήκες, τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως γαστρονομικός.

Οικοτεχνία: Στην περίπτωση που το Πολυλειτουργικό Αγρόκτημα διαθέτει μονάδα τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του υπευθύνου της μονάδας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) του ΥΠΑΑΤ. Για τους όρους και τις απαιτήσεις παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής, καθώς και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων αυτών στο ΚΗΜΟ, ισχύουν όσα ορίζονται στην υπουργική απόφαση 4912/120862 (ΦΕΚ 2468 Α717.11.2015), όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

Συνεργασίες εμπορικού και πολιτισμικού χαρακτήρα: Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα μπορεί για την εξυπηρέτηση των δράσεών του και την επίτευξη των στόχων του να αναπτύσσει συνεργασίες με: α) γεωργικές ή/και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ή/ και Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), ή/και Ομάδες Παραγωγών με στόχο την ανταλλαγή γνώσεων, τεχνικών μεθόδων, την εμπορία ή/και την έκθεση μικρής κλίμακας τοπικών αγροτικών προϊόντων, την προβολή και προώθηση αυτών κ.α., β) επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, με στόχο την μεταποίηση, τυποποίηση και συσκευασία των παραγόμενων προϊόντων τους, γ) παραγωγούς εγγεγραμμένους στο ΚΗΜΟ ή επαγγελματίες αγρότες εγγεγραμμένους στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), για την οικοτεχνική παραγωγή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 της 4912/1200862 υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, δ) μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, με στόχο τη γνωριμία και την ανάδειξη των πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής, τη γνωριμία με τις παραδοσιακές συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων, τα ήθη, τα έθιμα και την ανάδειξη του αγροτικού πολιτισμού. Ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα δύναται να προσφέρει οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα, πολιτισμικού χαρακτήρα, μνημεία και να διοργανώνει εκδηλώσεις, σε συνεργασία με τους αρμόδιους, κατά περίπτωση, εμπλεκόμενους φορείς. Σε περίπτωση που οι συνεργασίες ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος δραστηριοποιούνται μόνο σε συνεργασίες πολιτισμικού και πολιτιστικού χαρακτήρα τότε ο προσανατολισμός του αγροκτήματος θεωρείται ως πολιτισμικός/πολιτιστικός.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του σήματος

Για τη χορήγηση του σήματος οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στον «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» τα παρακάτω δικαιολογητικά:

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Αίτηση στην οποία δηλώνονται: i) τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ii) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), iii) η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία ανήκει, iv) στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και του νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ταχυδρομική διεύθυνση), και v) η έδρα του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, με πλήρη στοιχεία ταχυδρομικής διεύθυνσης. Επιπλέον, αναγράφονται αναλυτικά: α) οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εντός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, β) περιγράφεται η τοποθεσία του αγροκτήματος και γ) επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη), στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης. Προαιρετικά, μπορεί να δηλώνεται ο προσανατολισμός του πολυλειτουργικού αγροκτήματος, όπως περιγράφεται στο αρ. 5 της παρούσας. Στην περίπτωση που ένα πολυλειτουργικό αγρόκτημα περιλαμβάνει χώρο εκπαίδευσης/επίδειξης /παρακολούθησης θα πρέπει στην αίτηση να δηλώνεται και η δυναμικότητα του χώρου ως προς τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των εκπαιδευόμενων και αν επιθυμεί ο/η δικαιούχος να χαρακτηριστεί ως επιδεικτικός αγρός, βάσει του αρ. 5 της παρούσας απόφασης.

β. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην περίπτωση που ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο. Στην περίπτωση σύμπραξης μεταξύ φυσικών προσώπων ή/και νομικών προσώπων κατατίθεται σχετικό συμφωνητικό έγγραφο καθώς και αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του νόμιμου εκπροσώπου της σύμπραξης.

γ. Επιχειρηματικό σχέδιο οικονομικής βιωσιμότητας της εκμετάλλευσης τριετούς δράσης.

δ. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει, ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη. Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται αυτεπάγγελτα

ε. Οικοδομικές άδειες των κτηρίων του αγροκτήματος ή σχετική νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων (εξαιρούνται τα πρόχειρα καταλύματα κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων).

στ. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο του αγροκτήματος. ζ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ.

η Αντίγραφο της τελευταίας χρονικά κατατεθείσας Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης. θ. Πιστοποιητικά απεντόμωσης και μυοκτονίας για τους κύριους και αποθηκευτικούς χώρους. ι. Σκαρίφημα ή κάτοψη του αγροκτήματος όπου θα σημειώνονται όλα τα κτίσματα και οι περιοχές δραστηριοτήτων του αγροκτήματος

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α. Φυτικό Κεφάλαιο: i. Σε περίπτωση καλλιέργειας/ χρήσης πιστοποιημένου φυτικού κεφαλαίου κατατίθενται τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα ii. Σε περίπτωση χρήσης αγροπεριβαλλοντικών μεθόδων παραγωγής κατατίθενται οι σχετικές αποδεικτικές πιστοποιήσεις (π.χ. πιστοποίηση κατά Agro κ.α.) iii) σε περίπτωση θερμοκηπιακής καλλιέργειας η σχετική άδεια δόμησης όπου απαιτείται και η έγκριση τύπου θερμοκηπίου. β. Στην περίπτωση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης ή υπεύθυνη δήλωση μη απαίτησης σχετικής αδειοδότησης. γ. Εγγραφή ή πιστοποίηση από φορείς της επιλογής του δικαιούχου σε περίπτωση εφαρμογής βιολογικής μορφής γεωργίας ή κτηνοτροφίας. δ. Βεβαίωση εγγραφής στο ΚΗΜΟ σε περίπτωση οικοτεχνικής μεταποίησης. ε. Αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. συμφωνητικό συνεργασίας, μνημόνια συνεργασίας κ.α) στην περίπτωση συνεργασίας με εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά ιδρύματα/φορείς στ. Στην περίπτωση εστίασης/παρασκευή γευμάτων, η αναγγελία έναρξης λειτουργίας χώρου εστίασης ή/και παρασκευής γευμάτων. ζ) Στην περίπτωση ανάπτυξης αθλητικών δραστηριοτήτων απαιτείται: i) αποδεικτικό συνεργασίας (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμβαση κ.α.) με αθλητικούς φορείς (σύλλογος, σωματείο κ.α.) ή/και απόφοιτο Τμημάτων φυσικής αγωγής ή αθλητικών ακαδημιών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένων από το Ελληνικό Κράτος ή/και επίσημο συμφωνητικό συνεργασίας με φορείς ανάπτυξης δράσεων εναλλακτικού τουρισμού και ψυχαγωγίας, ii) σε περίπτωση ύπαρξης παιδικών χαρών ή /και παιδότοπων ή/και χώρου αθλοπαιδιών κατατίθεται αντίγραφο της σχετικής αδειοδότησης της εν λόγω λειτουργίας. η) Οποιοιδήποτε είδους συμφωνητικό συνεργασίας για τις συνεργασίες που αφορούν εμπορικού ή/και πολιτισμικού χαρακτήρα δραστηριότητες βάσει του αρ. 6 της παρούσας απόφασης. θ) Σε περίπτωση ύπαρξης καταλυμάτων στα πλαίσια της αγροτικής δραστηριότητας, άδεια λειτουργίας από τον EOT. ι) Οποιαδήποτε κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση, που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας για κάθε άλλη επιμέρους υποκατηγορία δράσης/δραστηριότητας που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα απόφαση αλλά περιλαμβάνεται στην έννοια της γενικότερης κατηγορίας δράστηριότητας/δράσης που αναφέρονται στο άρθρο 6.

Ολόκληρη η ΚΥΑ για τα Πολυλειτουργικά Αγροκτήματα, ΕΔΩ.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση