Greenpeace: Σωστή η απαλλαγή της ιδιοκατανάλωσης αυτοπαραγωγών από το ΕΤΜΕΑΡ

Η Greenpeace δημοσιοποιεί τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της επί της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του προτεινόμενου σχεδίου Υπουργικής Απόφασης της ΡΑΕ για την αυτοπαραγωγή και εικονική αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό (net metering και virtual net metering).

Αναλυτικά οι θέσεις της Greenpeace έχουν ως εξής:

«Η Greenpeace χαιρετίζει την απόφαση του υπουργείου να προχωρήσει με τη θέσπιση της εικονικής αυτοπαραγωγής στη χώρα μας, μία τεχνολογία-κλειδί προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον ήλιο – τον μεγαλύτερο πόρο της Ελλάδας – ακόμα περισσότερες κοινωνικές ομάδες. Αν και η Greenpeace θεωρεί ότι η εικονική αυτοπαραγωγή θα πρέπει να αφορά όλους, χωρίς αποκλεισμούς, εν τούτοις η απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη σταδιακή εφαρμογή της με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και με σαφείς γεωγραφικούς περιορισμούς, είναι κατανοητή, υπό τον όρο ότι οι περιορισμοί αυτοί θα αρθούν το συντομότερο δυνατό.

Συνεπώς, βασικός σκοπός του παρόντος σχεδίου υπουργικής απόφασης (ΥΑ) είναι να τεθούν οι σωστές βάσεις ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον και να ξεκινήσουν οι πρώτες επενδύσεις εικονικής αυτοπαραγωγής στη χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο, η Greenpeace χαιρετίζει την πρόταση της ΡΑΕ να απαλλαγούν από τις χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ οι αυτοπαραγωγοί για την ενέργεια που παράγουν οι ίδιοι και προορίζεται για ιδιοκατανάλωση. Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου να αρθεί μία στρέβλωση που σήμερα καθιστά μη ελκυστική την πλειονότητα των επενδύσεων σε επενδύσεων σε μικρά οικιακά συστήματα.

Η Greenpeace τονίζει ότι η αυτοπαραγωγή και η εικονική αυτοπαραγωγή αποτελούν τεχνολογίες που θα έχουν καταλυτικό ρόλο στην κοινωνικά δίκαιη μετάβαση της χώρας σε μία οικονομία μηδενικών εκπομπών. Πέρα από τα τεράστια εν δυνάμει οικονομικά οφέλη, αποτελεί ζήτημα εθνικής σημασίας η μετάβαση αυτή να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν με σκοπό να μετριαστούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να συγκρατηθεί η άνοδος της πλανητικής θερμοκρασίας στον 1,5°C βαθμό. Το τελευταίο αποτελεί κοινωνική επιταγή αλλά πλέον και συμβατή υποχρέωση της χώρας μας μετά την επικύρωση από το ελληνικό κοινοβούλιο της Συνθήκης των Παρισιών.

Η Greenpeace με την κατάθεση των παρατηρήσεών της επί του προτεινόμενου σχεδίου ΥΑ, ευελπιστεί στη δημιουργία ενός ορθότερου θεσμικού πλαισίου για την αυτοπαραγωγή και την εικονική αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό. Θεωρεί, δε, υποχρέωση της πολιτείας να προχωρήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα στο ‘άνοιγμα’ της εικονικής αυτοπαραγωγής σε όλες τις κοινωνικές ομάδες που σήμερα εξαιρούνται από το προτεινόμενο σχέδιο (ιδιαίτερα σε νοικοκυριά, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και ξενοδοχειακές μονάδες) και χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς.

Ακολουθούν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις της Greenpeace σε επιμέρους ζητήματα του σχεδίου ΥΑ.

ΕΤΜΕΑΡ

Η Greenpeace χαιρετίζει την πρόταση της ΡΑΕ η χρέωση του ΕΤΜΕΑΡ να προκύπτει επί της συμψηφιζόμενης ενέργειας, τόσο για την εικονική όσο και για την απλή αυτοπαραγωγή με συμψηφισμό. Καταρχάς η χρέωση ΕΤΜΕΑΡ για την απορροφούσα ενέργεια (όπως ισχύει σήμερα) είναι άδικη για τους αυτοπαραγωγούς που επί της ουσίας καλούνται να επιδοτήσουν την παραγωγή ΑΠΕ τρίτων με ποσοστό της δικής τους παραγωγής καθαρής ενέργειας που εγχέεται στο δίκτυο και που όμως προορίζεται για ιδιοκατανάλωση. Κατά δεύτερον, οι χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ υπό το παρόν θεσμικό πλαίσιο παρατείνουν αναίτια την απόσβεση της επένδυσης ενός αυτοπαραγωγού κατά περίπου δύο χρόνια, με το συνολικό χρόνο απόσβεσης σήμερα για ένα μέσο νοικοκυριό να εκτιμάται κοντά στα 10 χρόνια1. Με τέτοιο χρόνο απόσβεσης αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά (οικονομική κρίση, υψηλό κόστος δανεισμού) η επένδυση είναι μάλλον απαγορευτική για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού, πόσο μάλλον για τα πιο αδύναμα νοικοκυριά. Ιδιαίτερα για τα συστήματα εικονικής αυτοπαραγωγής, για τα οποία οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις θα πληρώνονται για όλη την απορροφούμενη ενέργεια (που εδώ όμως ταυτίζεται με την πραγματική κατανάλωση), ο χρόνος απόσβεσης πρακτικά ακυρώνει κάθε προοπτική επένδυσης. Συμπερασματικά, η χρέωση επί της συμψηφιζόμενης ενέργειας, όπως προτείνει το παρόν σχέδιο ΥΑ, αίρει μία αδικία εις βάρος των αυτοπαραγωγών και καθιστά βιώσιμη την επένδυση σε ένα οικιακό ή αγροτικό σύστημα αυτοπαραγωγής.

ΥΚΩ

Το σχέδιο ΥΑ εξακολουθεί να προτείνει τη χρέωση ΥΚΩ για το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας. Όπως και κατά την υποβολή σχόλιων στη διαδικασία διαβούλευσης της απλής αυτοπαραγωγής με συμψηφισμό, η Greenpeace εκφράζει την έντονη αντίθεσή της στη συγκεκριμένη λογική. Η επιδότηση των ορυκτών καυσίμων από τους παραγωγούς καθαρής ενέργειας και ιδιαίτερα τους αυτοπαραγωγούς – ακόμα και για το ποσοστό της ενέργειας που ιδιοκαταναλώνεται με ταυτοχρονισμό – αποτελεί μία σημαντική στρέβλωση και εναντιώνεται στη λογική της μετάβασης σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών και την απαιτούμενη ανακατανομή πόρων από τα ορυκτά καύσιμα στις ΑΠΕ και την εξοικονόμησης ενέργειας. Υπενθυμίζεται δε, ότι η εγκατάσταση συστημάτων αυτοπαραγωγής στα ΜΔΝ μειώνει την κατανάλωση εισαγόμενου πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή, συνεπώς και την ανάγκη επιδότησής του. Όλες οι ενδείξεις συνηγορούν στο ότι απαιτείται η παράλληλη εγκατάσταση ενός πολύ μικρού ποσοστό νέων συστημάτων σε ΜΔΝ προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια εσόδων ΥΚΩ με τη μειωμένη κατανάλωση πετρελαίου για Η/Π2.

3ετής συμψηφισμός

Η Greenpeace επικροτεί την πρόταση για επέκταση της περιόδου συμψηφισμού σε 3 έτη από 1 έτος που ισχύει σήμερα. Η πρόταση αυτή διευκολύνει τους υποψήφιους επενδυτές και θα βοηθήσει στην καλύτερη επεξεργασία αιτήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, δεδομένου ότι το ισχύον σύστημα σχεδόν ‘επιβάλλει’ σε επενδυτές να καταθέσουν αιτήσεις την περίοδο της άνοιξης.

Αύξηση ορίου ισχύος στα ΜΔΝ

Η Greenpeace επιδοκιμάζει την αύξηση του ορίου ισχύος στα ΜΔΝ σε 300 kWp στην Κρήτη και έως 100 kWp στα υπόλοιπα ΜΔΝ».

1. Για ένα σύστημα ισχύος 3kWp σε νοικοκυριό με μέση κατανάλωση περίπου 4.000kWh και εκτιμώμενη τιμή συμψηφισμού περίπου 0,116 €/kWh.

2. Για παράδειγμα, παλαιότερη υπόθεση εργασίας εκτίμησε ότι ακόμα και αν εγκατασταθούν 1.000MWp συστημάτων αυτοπαραγωγής με συμψηφισμό αποκλειστικά στο ηπειρωτικό σύστημα χωρίς να χρεώνονται ΥΚΩ, η επιβάρυνση για το μέσο καταναλωτή ανέρχεται μόλις στο 3%.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση