«Χωράνε» πολλαπλάσια φωτοβολταικά τα δίκτυα της ΔΕΗ, υποστηρίζει ο ΣΕΦ

Έλλειψη διαφάνειας από τη ΔΕΗ και δυνατότητα σύνδεσης πολύ περισσότερων φωτοβολταϊκών στα υπάρχοντα δίκτυα, διαπιστώνει ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ) σε αναλυτική πρότασή του προς τη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που ζήτησε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

H χωρητικότητα του Δικτύου, για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών, ξεπερνά, κατά πολύ, αυτήν που υπολογίζει ο Διαχειριστής Δικτύου.

Με τη χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού δικτύου για τη ρύθμιση τάσης αλλά και των δυνατοτήτων των σύγχρονων αντιστροφέων η χωρητικότητα υφισταμένων γραμμών ΜΤ μπορεί να προσεγγίσει το θερμικό τους όριο υποστηρίζει ο ΣΕΦ σε επιστολή του προς τη ΡΑΕ . Παράλληλα επισημαίνεται ότι μπορούν να κατασκευαστούν νέες γραμμές ή/και επεκτάσεις υποσταθμών, για την επίτευξη περαιτέρω διείσδυσης. Η υψηλή διείσδυση φωτοβολταϊκών σταθμών στο Δίκτυο θα έχει αποκλειστικά θετικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία, την ποιότητα του Δικτύου και την προστασία του περιβάλλοντος αναφέρει ο ΣΕΦ .

Θέματα διαφάνειας και όρων σύνδεσης 

Ο ΣΕΦ , εστιάζει ιδιαίτερα στα θέματα διαφάνειας που σχετίζονται με τη σειρά προτεραιότητας τις προσφορές όρων σύνδεσης και την έλλειψη δημοσιοποίησης των σχετικών στοιχείων. Στο πρόσφατο παρελθόν έχουμε γίνει μάρτυρες περιστατικών και καταγγελιών για διαδικασίες κατάθεσης αιτήσεων που δεν ήταν διαφανείς και ευνοούσαν κάποιους επενδυτές έναντι άλλων (ιδιαίτερα σε περιπτώσεις δικτύων με περιορισμένη διαθέσιμη ισχύ, όπως είναι τα νησιωτικά). Θα πρέπει να υπάρξει μία ενιαία διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια. Η έλλειψη αυτή διαφάνειας, αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους για την υγιή ανάπτυξη της αγοράς των φωτοβολταϊκών επισημαίνεται από τον ΣΕΦ .
Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο Διαχειριστής Δικτύου παρέχει ελάχιστες πληροφορίες αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των συνδέσεων και για τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών στη ΧΤ. Ομοίως, είναι εξαιρετικά επιγραμματική η περιγραφή των μέσων προστασίας του φωτοβολταϊκού σταθμού, χωρίς, μάλιστα, να παρέχεται η οποιαδήποτε πληροφορία, σχετικά με τον τρόπο ελέγχου λειτουργίας αυτών. Αποτέλεσμα είναι να ακολουθούνται διαφορετικές τακτικές και πρακτικές, από τις κατά τόπους τεχνικές υπηρεσίες του Διαχειριστή Δικτύου (Περιοχές ή/και Περιφέρειες), αναφορικά με θέματα γειώσεων, τύπου , θέσης και τρόπου λειτουργίας των μέσων προστασίας κλπ.
Τεχνικά ζητήματα τα οποία ανακύπτουν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται και όχι να παραμένουν στο επίπεδο εσωτερικών εγκυκλίων, οι οποίες είναι, κατά κανόνα, μη προσβάσιμες από το πλατύ κοινό. Στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, την πρόοδο στην εξέτασή τους, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα της εξέτασης (παροχή προσφοράς σύνδεσης ή άρνηση) δεν δημοσιοποιούνται από το Διαχειριστή Δικτύου (π.χ. με ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών στο διαδίκτυο), ούτε παρέχονται από τα στελέχη του, κατόπιν σχετικών προφορικών ή γραπτών αιτημάτων των ενδιαφερομένων. Από όσο γνωρίζουμε (συνάντηση στις 4/3/11 με τον Γ.Δ. Διανομής κ. Αραβαντινό), η δημοσιοποίηση στοιχείων στο διαδίκτυο δεν έχει δρομολογηθεί, προς το παρόν.
Παράλληλα ο ΣΕΦ υπέβαλε προτάσεις για τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, ώστε να αποφορτιστεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με την κατάθεση χιλιάδων αιτήσεων φωτοβολταϊκών σταθμών για σύνδεση με το δίκτυο. Η αποφόρτιση αυτή θα επιτευχθεί αν ξεκαθαριστούν οι αιτήσεις ώστε να παραμείνουν μόνο εκείνοι οι επενδυτές οι οποίοι έχουν πραγματικά την οικονομική δυνατότητα να εκτελέσουν άμεσα τα προτεινόμενα έργα. Έτσι λοιπόν, ο ΣΕΦ προτείνει τα εξής:
• Για όσα έργα επιβάλλεται από το ν.3851/2010 και την υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ. 24839 (ΦΕΚ 1091 Β, 3-12-2010) απόφαση η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, αυτή να υποβάλλεται τη στιγμή κατάθεσης της αίτησης σύνδεσης προς τον αρμόδιο Διαχειριστή και όχι κατά τη φάση της υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης. Η ρύθμιση αυτή να ισχύσει και αναδρομικά με σχετική νομοθετική ρύθμιση, για τις αιτήσεις που ήδη έχουν κατατεθεί, ώστε όσοι έχουν υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο Διαχειριστή και υποχρεούνται στην καταβολή εγγυητικής επιστολής, να το πράξουν εντός μιας δοθείσης προθεσμίας (π.χ. δύο μηνών). Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού και εφόσον δεν έχει κατατεθεί η σχετική εγγυητική επιστολή, η αίτησή τους προς το Διαχειριστή του Δικτύου να τίθεται στο αρχείο και να μην εξετάζεται, να παύσει δε να ισχύει τυχόν σειρά προτεραιότητας που είχε αυτή.
• Να τροποποιηθεί το άρθρο 3 του Ν.3851/2010 και συγκεκριμένα το σημείο που λέει πως “Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την οριστικοποίησή της και δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο” και να γίνει “Η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για τέσσερα (4) έτη από την οριστικοποίησή της και δεσμεύει τον Διαχειριστή και τον δικαιούχο. Ειδικά στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών σταθμών, η Προσφορά Σύνδεσης ισχύει για έξι (6) μήνες από την οριστικοποίησή της” .
Στις περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ανά πάσα στιγμή και αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί. Για τα νησιά ή γενικότερα εκεί που τίθενται προθεσμίες για τις αιτήσεις, αυτές πρέπει να κοινοποιούνται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν και να είναι ξεκάθαροι οι όροι που τίθενται για τις υποβολές. Επιπλέον, εάν υπάρχει όριο ισχύος για τις υποβαλλόμενες αιτήσεις και προβλέπεται καταμερισμός της διαθέσιμης ισχύος, θα πρέπει να αποφεύγεται η υποβολή πολλαπλών αιτήσεων από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ώστε να εξυπηρετηθεί κατά το δυνατόν μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων.

Καθυστερήσεις στην υλοποίηση μιας σύνδεσης...

Επιπλέον, ίσης σημασίας ζήτημα αποτελεί η χαρακτηριστική βραδύτητα που περιγράφει όλες τις διαδικασίες της Δ.Ε.Η. Α.Ε., από το στάδιο της μελέτης μέχρι και της τελικής παραλαβής. Ειδικότερα, όσον αφορά το θέμα της σύνδεσης των παραγωγών στο δίκτυο Χ/Τ, παρατηρούμε καθυστερήσεις που οφείλονται πρωτίστως στο φόρτο εργασίας των κλιμακίων Μηχανικών παραλαβής και Τεχνικών σύνδεσης, κατάσταση η οποία προσθέτει έως και μερικές εβδομάδες επιπλέον αναμονής στην ήδη πολύμηνη ταλαιπωρία των παραγωγών.
Ακόμη μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στις περιπτώσεις οριστικών παραλαβών έργων που συνδέονται στο δίκτυο Μ/Τ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπου η παραλαβή γίνεται από την περιφέρεια, ο παραγωγός ενδέχεται να αναμένει ακόμη περισσότερο λόγω του ότι υπάρχει μόνο ένα κλιμάκιο με αρμόδιο Μηχανικό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για όλα τα έργα στην περιφέρειά του. Ένα γεγονός που δυστυχώς κάνει την λίστα αναμονής παραλαβής τέτοιων έργων να αυξάνεται διαρκώς. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τέτοιων καθυστερήσεων παρατηρείται στην περιφέρεια Πελοποννήσου - Ηπείρου, όπου η αναμονή για την οριστική παραλαβή των μονάδων παραγωγής ξεπερνάει ακόμα και τους τρεις μήνες.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!