«Άκυρο» στην προσφυγή του δήμου Τρικκαίων κατά μονάδας βιορευστών στο Βαλτινό

Στο κενό έπεσε η προσφυγή του δήμου Τρικκαίων κατά της απόφασης της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας για την επιχειρούμενη κατασκευή μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση βιορευστών στο Βαλτινό, ισχύος 500KWe, στη θέση «Τηγανάς», αφού η απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Σταθάκη, ήταν απορριπτική.

Με την προσφυγή ζητούνταν να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση έγκρισης της ΜΠΕ «καθώς και κάθε άλλη συναφής πράξη ή παράλειψη».

Οι λόγοι που προέβαλε ο δήμος αφορούσαν «στην έλλειψη περιβαλλοντικής προστασίας, στις ελλείψεις της νομοθεσίας για παρόμοιες επενδύσεις, σε γνωμοδοτήσεις επιστημονικών φορέων για θέματα, στην αντίθεση στις θεωρίες για οικονομικά οφέλη στην περιοχή, στη μη αιτιολόγηση της απόφασης, παρά τις αντίθετες γνωμοδοτήσεις των οργάνων του Δήμου».

Η προσφυγή επισήμαινε ότι «η μονάδα προκαλεί περιβαλλοντική υποβάθμιση, χωρίς καμία αναπτυξιακή ωφέλεια, έστω και σε επίπεδο απασχόλησης, που θα μπορούσε ενδεχομένως να μετριάσει τις αρνητικές συνέπειες της κατασκευής της, με περιβαλλοντική ρύπανση από τη συγκέντρωση μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων ελαίων και την καύση τους».

Όπως εξηγεί στην απορριπτική απόφασή του το ΥΠΕΝ, «σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1, Κεφαλαίο Α, παρ.2 εδάφιο 45.-Α.3 του ν. 3852/2010 "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης" (Α΄87), στo Nοµό Τρικάλων έχει συσταθεί ο ∆ήµος Τρικκαίων µε έδρα τα Τρίκαλα. Επειδή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 1 εδάφιο ιβ του άρθρου 72 ν.3852/2010 "1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις 3 ακόλουθες αρµοδιότητες: … ιβ) αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές". Στην προκειµένη περίπτωση άσκησης της από 21-9-2017 προσφυγής του ∆ήµου Τρικκαίων δεν έχει περιέλθει, αποσταλεί, διαβιβασθεί, προσκοµισθεί ή κατατεθεί στην υπηρεσία µας η προαπαιτούµενη βάσει του νόµου απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Τρικκαίων για την υποβολή της υπό κρίση προσφυγής, µε αποτέλεσµα να µην είναι παραδεκτή η άσκησή της, αλλά ούτε και από το περιεχόµενο της υπό κρίση προσφυγής τεκµαίρεται ότι έχει τηρηθεί η ανωτέρω αναφερόµενη και απαιτούµενη εκ του νόµου απόφαση».

«Ως εκ τούτου, προσφυγή που υποβάλλεται χωρίς την προηγούµενη έκδοση της απαιτούµενης εκ του νόµου σχετικής απόφασης της αρµόδιας επιτροπής είναι απορριπτέα ως ασκηθείσα απαραδέκτως», εξηγεί το υπουργείο.

«Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση προσφυγή του ∆ήµου Τρικκαίων είναι ανοµιµοποίητη και για το λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, πρέπει να απορριφθεί και συνεπώς παρέλκει η εξέταση των προβαλλόµενων µε αυτήν λόγων ακύρωσης. Για τους λόγους αυτούς Αποφασίζουµε Απορρίπτεται η από 21.09.2017 προσφυγή του ∆ήµου Τρικκαίων κατά το σκεπτικό», καταλήγει η απόφαση, που δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια (δείτε την ΕΔΩ).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση