Άνοιξαν οι αιτήσεις για «πράσινες» προσλήψεις στο Δημόσιο - 127 θέσεις για τους Φορείς Διαχείρισης

Άρχισε σήμερα στις 12:00 η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, για 5.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στις 12:00.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσκολίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων, καθώς και την αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες (brain drain), προς αναζήτηση εργασίας.

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας 22 έως 29 ετών (εφεξής ωφελούμενοι/ες), οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο.

Οι ωφελούμενοι πρέπει:

• να έχουν συμπληρώσει το 22ο έτος της ηλικίας τους κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018)
• να έχουν συμπληρώσει έως και το 29ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 30ο  κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ήτοι 3/12/2018).

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του διαδικτύου, στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, εισάγοντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτή (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Για τη διευκόλυνσή τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ επιλέγοντας το πεδίο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες- Οδηγίες Πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - Οδηγίες για την απόκτηση Κωδικών Πρόσβασης.

Υποχρέωση προσκόμισης των σχετικών δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Οργανισμού (ΚΠΑ) μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, έχουν μόνο οι δυνητικά ωφελούμενοι:

α) κάτοχοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών.
Οι τίτλοι μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών προσκομίζονται στο ΚΠΑ2 του εγγεγραμμένου ανέργου, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

β) άνεργοι που ανήκουν στην κατηγορία των ΑμεΑ, αλλά έχουν εγγραφεί ως κοινοί άνεργοι στο γενικό μητρώο του Οργανισμού και επιθυμούν να μεταφερθούν στο ειδικό μητρώο ΑμεΑ του Οργανισμού.

Επισημαίνεται ότι, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) χρειάζεται να προσκομίσουν γνωμάτευση ΚΕΠΑ του Ν. 3863/2010 σε ισχύ, με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας, το οποίο θα πρέπει να είναι 50% και άνω, έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Δεν γίνεται δεκτή Απόφαση στην οποία αναφέρεται, ότι το άτομο με αναπηρία δεν είναι ικανό για κάθε βιοποριστική εργασία.

Στην περίπτωση που η γνωμάτευση ΚΕΠΑ έχει λήξει και έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της και δεν έχει υποβληθεί αίτηση για νέα  γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης στην αρμόδια Επιτροπή, οι ωφελούμενοι δεν θα μοριοδοτούνται με το κριτήριο «Αναπηρία ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50% ΚΑΙ ΑΝΩ».

Οι ωφελούμενοι άνεργοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα ακόλουθα κριτήρια κατάταξης:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 24 μήνες
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών(οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου)
4. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό
5. Εγγραφή στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ
6. Ιδιότητα του δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)

Το σύστημα επιλογής βασίζεται στη μοριοδότηση των συγκεκριμένων κριτηρίων με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού του ΟΑΕΔ και οι πληροφορίες αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΟΑΕΔ, από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία προσλήψεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Δείτε όλη την πρόσκληση ΕΔΩ.

Οι 641 «πράσινες» θέσεις

Στην πρόσκληση υπάρχουν συνολικά 641 θέσεις που ανοίγουν στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και σε εποπτευόμενους φορείς του, όπως Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Αποκεντρωμένες, Δασαρχεία, Διευθύνσεις Δασών, Διευθύνσεις Υδάτων, Κεντρική Διοίκηση, ΙΓΜΕ, ΡΑΕ, Ελληνικό Κτηματολόγιο, κ.ά..

Αναλυτικά οι «πράσινες» θέσεις, που καλούνται να καλύψουν δασολόγοι, δασοπόνοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, γεωπόνοι, γεωλόγοι, βιολόγοι κ.ά.:

 • 172 θέσεις στην Κεντρική Διοίκηση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • 4 θέσεις στο Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (Κηφισιά)
 • 3 θέσεις στον ΕΟΑΝ

- Φορείς Διαχείρισης (127 θέσεις):

 • 4 θέσεις στον ΦΔ Κερκίνης
 • 3 στον ΦΔ Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας
 • 3 στον ΦΔ Δέλτα Νέστου - Βιστωνίδας - Ισμαρίδας και Θάσου
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Αίνου
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Οίτης
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς - Δυτικής Κρήτης
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Θαλασσίου Πάρκου Ζακύνθου
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου
 • 3 στον ΦΔ Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου
 • 3 στον ΦΔ Εθνικού Πάρκου Πρεσπών
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Πάρκου Σχοινιά - Μαραθώνα
 • 2 στον ΦΔ Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Αγράφων και Μετεώρων
 • 2 στον ΦΔ Κάρλας - Μαυροβουνίου - Κεφαλόβρυσου Βελεστίνου - Δέλτα Πηνειού
 • 6 στον ΦΔ Κορινθιακού Κόλπου
 • 4 στον ΦΔ Κορώνειας - Βόλβης - Σιθωνίας
 • 3 στον ΦΔ Λίμνης Παμβώτιδος Ιωαννίνων
 • 3 στον ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων
 • 8 στον ΦΔ Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας «Αντώνης Τρίτσης» (Ίλιον)
 • 2 στον ΦΔ Οροσειράς Ροδόπης
 • 2 στον ΦΔ Πάρνωνα, Μουστού, Μαινάλου και Μονεμβασιάς
 • 6 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Βόρα - Πάικου - Βερμίου
 • 6 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Βορείου Αιγαίου
 • 3 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Δέλτα Έβρου και Σαμοθράκης
 • 6 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας
 • 3 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Δωδεκανήσου
 • 6 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Ευβοίας
 • 5 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Θερμαϊκού Κόλπου
 • 2 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Καλαμά - Αχέροντα - Κέρκυρας
 • 6 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης
 • 6 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Κυκλάδων
 • 6 στον ΦΔ Προστατευόμενων Περιοχών Νότιας Πελοποννήσου - Κυθήρων
 • 3 στον ΦΔ Υγροτόπων Κοτυχίου - Στροφυλλιάς και Κυπαρισσιακού Κόλπου
 • 3 στον ΦΔ Χελμού - Βουραϊκού

Δείτε ακόμη:

22-11-2018 ΦΕΚ

22-11-2018 Παράρτημα I (Αριθμός διατιθεμένων θέσεων ανά  Φορέα Υποδοχής, Υπηρεσία Τοποθέτησης και Ειδικότητα)
22-11-2018 Παράρτημα ΙΙ Προσοντολόγιο

22-11-2018 Παράρτημα ΙΙΙ Προσοντολόγιο

Greenagenda.gr newsroom

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση