Έλεγχοι πυρασφάλειας στους ΧΑΔΑ

Τη σύσταση επιτροπών για την εξέταση των μέτρων αντιπυρικής προστασίας, στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ), ζητεί ο Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Καπάκης, από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, ενόψει του φετινού καλοκαιριού.

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι διαδικασίες για τη συγκρότηση των τριμελών επιτροπών, που αναλαμβάνουν τον καθιερωμένο ετήσιο έλεγχο, στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων θα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα και ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως στις Κυκλάδες δεν είναι λίγα τα περιστατικά ανάφλεξης των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια των θερμών καλοκαιρινών μηνών, που προκαλούν πυρκαγιές, οι οποίες ορισμένες φορές φλέγονται για αρκετές ημέρες. Δεδομένων των ιδιαίτερων νησιωτικών συνθηκών, οι έλεγχοι θα πρέπει να είναι ενδελεχείς και χωρίς «εκπτώσεις», καθώς διακυβεύεται η δημόσια υγεία.

Τα μέτρα πυρασφάλειας, όπως ορίζει ο νόμος

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του ΥΠΕΣ, στα πλαίσια εφαρμογής της παρ 4 του αρθ 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9α/2005, οι Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας, θα κληθούν να δρομολογήσουν άμεσα τις διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων για τη συγκρότηση τριμελών επιτροπών ελέγχου χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Οι ανωτέρω αποφάσεις θα εκδοθούν από τους Γενικούς Διευθυντές που ασκούν καθήκοντα Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενώ υπάρχει η σχετική μέριμνα, ότι για τις νησιωτικές περιοχές, θα δίνεται η δυνατότητα να συστήνονται και σε επίπεδο πρώην Νομού, κατά την κρίση των Γενικών Διευθυντών. Επισημαίνεται, πως η διαδικασία έκδοσης των ανωτέρω αποφάσεων πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2016.

Οι επιτροπές ελέγχου σύμφωνα με τη σχετική Πυροσβεστική Διάταξη, θα αποτελούνται από έναν αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, έναν αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας και έναν υπάλληλο της Δασικής Υπηρεσίας με την ιδιότητα του Δασολόγου ή Δασοπόνου. Το έργο των επιτροπών προσδιορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 της Πυροσβεστικής Διάταξης 9α/2005, όπου ορίζεται, πως «στους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων, που υφίστανται κατά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης, ενεργείται κάθε χρόνο πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, αυτοψία από τριμελή Επιτροπή ανά νομό, που συγκροτείται για κάθε Περιφέρεια τον Ιανουάριο κάθε έτους με απόφαση του αρμόδιου κατά τόπο Γενικού Γραμματέα και αποτελείται από έναν Αξιωματικό του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και έναν υπάλληλο των Περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών, με την ιδιότητα του Δασολόγου ή Δασοπόνου. Η αυτοψία πραγματοποιείται για τη διαπίστωση των υπαρχόντων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας και την πρόταση των ελλειπόντων. Η Επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση που υποβάλλεται στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας. Η Περιφέρεια με έγγραφό της αποστέλλει την έκθεση για υλοποίηση στην αρμόδια Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή και η Πυροσβεστική Υπηρεσία αποστέλλει την έκθεση στην αρμόδια Εισαγγελία».

Τα προτεινόμενα από την Επιτροπή μέτρα πυρασφαλείας είναι απαραιτήτως τα εξής:

α. Άνοιγμα λάκκου βάθους 2 μέτρων για την απόθεση των απορριμμάτων, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες του εδάφους.

Β. Περίφραξη με δικτυωτό συρματόπλεγμα ύψους 2,5 μέτρων τουλάχιστον ολόκληρου του χώρου απόρριψης.

γ. Διάνοιξη αποψιλωμένης βλαστήσεως ζώνης πλάτους τουλάχιστον 50 μέτρων περιμετρικά της περίφραξης.

δ. Ύπαρξη επαρκούς αριθμού εργαλείων και ικανής ποσότητας ή παροχής νερού.

Ειδικά κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι Δήμοι και Κοινότητες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλούς φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.1892/90.

Επίσης, κατά τη διάρκεια των ημερών της αντιπυρικής περιόδου με δείκτη επικινδυνότητας 4 (πολύ υψηλή) και 5 (κατάσταση συναγερμού) για τη συγκεκριμένη περιοχή, επιβάλλεται η παρουσία υδροφόρου οχήματος με μέριμνα του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Έως τις 13 Μαΐου οι σχετικές εκθέσεις

Επισημαίνεται, ότι οι έλεγχοι, τους οποίους θα διενεργήσουν οι τριμελείς Επιτροπές, δεν αφορούν σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), αλλά σε χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) και θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 22η Απριλίου 2016, ενώ οι εκθέσεις θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία του Νομού και τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το αργότερο μέχρι την 13η Μαΐου 2016 για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες στα πλαίσια εφαρμογής της Πυροσβεστικής Διάταξης 9α/2005.

Ειδικότερα, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία θα υποβληθούν οι εκθέσεις των επιτροπών ελέγχου, θα κοινοποιήσει άμεσα στους Δήμους της περιοχής αρμοδιότητάς της, τις εκθέσεις για τους χώρους ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριμμάτων της περιοχής ευθύνης τους, για την υλοποίηση προληπτικών μέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με το σχετικό παράρτημα της εγκυκλίου, η Επιτροπή, θα πρέπει να αναφέρει στοιχεία σχετικά με τον χώρο εναπόθεσης απορριμμάτων, όπως η συνολική έκτασή του, οι φορείς, που εναποθέτουν απορρίμματα στο χώρο, η περιγραφή των όμορων γύρω από αυτόν, με ειδική μνεία να γίνεται στην περίπτωση που πλησίον του ΧΑΔΑ υπάρχει δάσος ή δασική περιοχή.

Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί ο τρόπος εναπόθεσης των απορριμμάτων, η κατάσταση της περίφραξης, όπως επίσης, αν υπάρχει αντιπυρική ζώνη περιμετρικά του χώρου περίφραξης, αν ο χώρος φυλάσσεται, αν υπάρχουν προειδοποιητικές πινακίδες για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, αν υπάρχουν κατευθυντήριες πινακίδες, αν υπάρχει δεξαμενή νερού ή η παροχή νερού από πυροσβεστικό κρουνό, να υπάρχει η πρόβλεψη για άμεση επέμβαση υδροφόρου οχήματος του Δήμου και αν υπάρχει πρόβλεψη για άμεση επέμβαση σκαπτικών μηχανημάτων του Δήμου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση