Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στη Βουλή

Σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης  ενέργειας  του Βουλής  προχωρά  το ΥΠΕΚΑ για να μειωθεί  η ενεργειακή  του κατανάλωση. Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ), υπέγραψε σήμερα πρόσκληση υποβολής πρότασης έργου προς τη Βουλή των Ελλήνων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και, δευτερευόντως, έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κτίριο του Κοινοβουλίου, συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ. Από την προσομοίωση που πραγματοποιήθηκε και το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκε, η ενεργειακή κατηγορία του Μεγάρου της Βουλής είναι τάξης Δ. Με τα προτεινόμενα μέτρα η Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΕΞΕ) που επιτυγχάνεται θα είναι μεγαλύτερη του 30%, ενώ η ενεργειακή του τάξη θα ανέβει κατά μία (1) τουλάχιστον κατηγορία.

Οι λόγοι για τους οποίους συνίσταται η αναβάθμιση του κτιρίου είναι:

·        Αυξημένα φορτία κλιματισμού και δευτερευόντως θέρμανσης

·        Αυξημένα φορτία φωτισμού

·        Μη αποδοτική λειτουργία Η/Μ εξοπλισμού

·        Ανάγκη αλλαγής παλαιών κατεστραμμένων ξύλινων κουφωμάτων που συνδυάζουν την προσπάθεια για τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση με παράλληλη αύξηση του πλήθους των πραγματοποιούμενων παρεμβάσεων.

Οι παρεμβάσεις που επιλέχθηκαν πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια ενώ σέβονται και την αρχιτεκτονική του ιστορικού μνημείου. Τα απαιτούμενα κριτήρια για κάθε δράση συνοψίζονται ως εξής:

·        Μηδενική αλλοίωση της αρχιτεκτονικής του κτιρίου

·        Μέγιστο ενεργειακό όφελος δράσης

·        Μέγιστο περιβαλλοντικό όφελος δράσης

·        Τεχνική αρτιότητα λύσης

·        Βέλτιστος δείκτης κόστους οφέλους

·        Πλήρης κάλυψη των στόχων της πρόσκλησης

·        Βελτιστοποίηση των συνθηκών άνεσης

 Με την προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας 38,6% καλύπτοντας τους στόχους της προκήρυξης, ενώ επιτυγχάνεται αντίστοιχη εξοικονόμηση εκπεμπόμενων ρύπων. Σύμφωνα με το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) που εκδόθηκε, η ενεργειακή τάξη του κτιρίου είναι Δ. Με τα προτεινόμενα μέτρα η ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας θα είναι σε ποσοστό 38,6% , ενώ η ενεργειακή του τάξη θα ανέβει τουλάχιστον κατά μία κατηγορία κατά ΚΕΝΑΚ.

 Οι υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων έχουν προετοιμάσει ήδη πλήρη φάκελο για τη δράση «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια» του ΕΠΠΕΡΑΑ, ώστε το έργο να προχωρήσει το δυνατόν γρηγορότερα σε φάση υλοποίησης. Η πρόσκληση υποβολής πρότασης έργου προς τη Βουλή των Ελλήνων για δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας εντάσσεται στον 1ο άξονα προτεραιότητας του ΕΠΠΕΡΑΑ με τίτλο «Προστασία ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και αστικές μεταφορές – αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής – ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ειδικότερα στις θεματικές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ηλιακή, βιομάζα, υδροηλεκτρική, γεωθερμική κα) και της ενεργειακής απόδοσης – διαχείρισης ενέργειας.

Ο γενικός στόχος των συγκεκριμένων αξόνων και θεματικών του ΕΠΠΕΡΑΑ είναι η μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πληθυσμού και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με την υλοποίηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι ειδικοί στόχοι περιλαμβάνουν:

·        Την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα

·        Τη μείωση της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης σε επιλεγμένους φορείς με υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας

·        Τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

·        Τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν την κλιματική αλλαγή

 Ειδικότερα με τη συγκεκριμένη πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΡΑ προς τη Βουλή των Ελλήνων, για τις κατηγορίες πράξεων «Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια», μπορούν να χρηματοδοτηθούν έργα εξοικονόμησης ενέργειας προκειμένου να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις (για θέρμανση, ψύξη, φωτισμό και ζεστό νερό χρήσης) των κτιρίων καθώς και δράσεις εγκαταστάσεις μονάδων ΣΗΘΥΑ (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής αποδοτικότητας) σε συνδυασμό με συστήματα ψύξης με χρήση φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Βουλής των Ελλήνων, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις/μέτρα χωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

·        Κατηγορία 1: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο σύστημα Ψύξης

·        Κατηγορία 2: Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση δώματος/ νέα κουφώματα στις όψεις)

·        Κατηγορία 3: Σύστημα αυτοματισμού BMS (με διασύνδεση στο σύστημα φωτισμού, ψύξης, θέρμανσης)

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου του Κοινοβουλίου είναι 27.023 τ.μ. ενώ οι θερμαινόμενοι/ψυχόμενοι χώροι στους οποίους επικεντρώνονται οι παρεμβάσεις είναι 24.943τ.μ.

 Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Βουλής, η πρόταση που θα κατατεθεί καλύπτει τις ακόλουθες εργασίες με τα εξής κόστη: 

ΕΡΓΑΣΙΑ                                                                               ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

Προσθήκη θερμομόνωσης στο δώμα                                                   250.000,00 € 

Σύστημα πολυδιαιρούμενων μονάδων φυσικού αερίου       1.900.000,00 €

Σύστημα ελέγχου καύσης                                                           10.000,00 €

Επέκταση συστήματος κεντρικής

ενεργειακής διαχείρισης (BEMS)                                               200.000,00 €

Υπηρεσίες Τεχνικού – Ενεργειακού

Συμβούλου – Ενεργειακές Επιθεωρήσεις                                   40.000,00 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ                                         2.400.000,00 €

 Σχετικά με το θέμα, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, δήλωσε:

«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασική πολιτική προτεραιότητα της Κυβέρνησης και ανάγκη της χώρας. Αυτό προσπαθούμε να επιτύχουμε με τα θεσμικά εργαλεία του ΥΠΕΚΑ, όπως η ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και το σχετικό Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης. Αυτό προσπαθούμε να προωθήσουμε με τις δράσεις όπως το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον και το Εξοικονομώ ΙΙ. Θυμίζω επίσης ότι τον Γενάρη ψηφίσαμε το νόμο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σύμφωνα με τον οποίο από το 2021 όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από το 2019.Όμως οφείλουμε να λάβουμε μέτρα και για τα υφιστάμενα κτίρια, ώστε να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση. Αυτό θα γίνει σύντομα με τον νέο ΚΕΝΑΚ. Προκειμένου όμως να συμβολίσουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, η Βουλή των Ελλήνων πρότεινε ως επιδεικτικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας το κτίριο του Κοινοβουλίου, πρόταση που το ΥΠΕΚΑ με χαρά αποδέχθηκε. Στόχος μας είναι σε όλα τα κτίρια του Δημοσίου να βελτιώσουμε την ενεργειακή αποδοτικότητα, ώστε να προωθήσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και να καταπολεμήσουμε, βήμα - βήμα, τη κλιματική αλλαγή. Το κτίριο σύμβολο της Ελληνικής Δημοκρατίας μειώνει την ενεργειακή του κατανάλωση και δίνουμε το μήνυμα της εξοικονόμησης ενέργειας σε όλη τη χώρα».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!