Έρευνα: Το 97% των Ευρωπαίων ανησυχεί για την απώλεια της βιοποικιλότητας

Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, οι Ευρωπαίοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την κατάσταση του φυσικού κόσμου. Με συντριπτική συναίνεση, το 96 % των πάνω από 27.000 ερωτηθέντων πολιτών δήλωσε ότι έχουμε ευθύνη για την προστασία της φύσης και ότι αυτό είναι επίσης απαραίτητο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Η έρευνα του Ευρωβαρομέτρου αποκαλύπτει μια γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με την έννοια της βιοποικιλότητας, τη σημασία της, τις απειλές και τα μέτρα για την προστασία της. Οι γνώμες των πολιτών συνάδουν με τους στόχους της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2020, η οποία αποσκοπεί στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, καθώς και στην επίτευξη των στόχων των οδηγιών της ΕΕ για τα πτηνά και τους οικοτόπους, οι οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία της φύσης. Η έρευνα του Ευρωβαρόμετρου προηγείται της πρώτης παγκόσμιας εκτίμησης της κατάστασης της φύσης και της θέσης που κατέχει η ανθρωπότητα εντός της φύσης, η οποία θα δρομολογηθεί από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES) μέσα στην ημέρα.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον, τη θαλάσσια πολιτική και την αλιεία, κ. Καρμένου Βέλλα δήλωσε: «Η τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη βιοποικιλότητα δείχνει σαφώς τρία πράγματα: Οι Ευρωπαίοι νοιάζονται πραγματικά για τη φύση και τη βιοποικιλότητα· αναγνωρίζουν την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας ως δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και αναμένουν από την ΕΕ να αναλάβει δράση προκειμένου να προστατεύσει τη φύση. Μαζί με τα ισχυρά επιστημονικά στοιχεία που θα παράσχει η IPBES μέσα στην ημέρα, η Επιτροπή έχει την ευθύνη αλλά και την εντολή να εργαστεί για μια ισχυρή παγκόσμια συμφωνία για τη φύση και τους ανθρώπους το 2020».

Η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη βιοποικιλότητα περιλαμβάνει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία:

Η εξοικείωση με τον όρο «βιοποικιλότητα» έχει αυξηθεί, καθώς πάνω από το 70% των Ευρωπαίων δηλώνουν ότι έχουν ακούσει για το θέμα αυτό.

Οι μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, οι ανθρωπογενείς καταστροφές και η κλιματική αλλαγή. Η εντατική γεωργία, η εντατική δασοκομία και η υπεραλίευση –μακράν οι σημαντικότερες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας– αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως σημαντικές απειλές για τη βιοποικιλότητα.

Από το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τη βιοποικιλότητα το 2015, η κατανόηση από τους πολίτες της σημασίας της βιοποικιλότητας για τους ανθρώπους έχει αυξηθεί. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ότι έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τη φύση (96%), και ότι η προστασία της φύσης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (95%). Αυξήθηκαν, επίσης, σημαντικά εκείνοι που συμφωνούν απόλυτα ότι η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων (91%), και αυτοί που θεωρούν ότι η βιοποικιλότητα και η υγιής φύση είναι σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη (92%).

Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι απρόθυμοι να αποδεχτούν τη ζημία ή την καταστροφή σε προστατευόμενες περιοχές με αντάλλαγμα την οικονομική ανάπτυξη. Τουλάχιστον τα δύο τρίτα όσων απάντησαν θεωρούν ότι οι περιοχές προστασίας της φύσης, όπως το Natura 2000, είναι πολύ σημαντικές για την προστασία των απειλούμενων ζώων και φυτών (71%), την πρόληψη της καταστροφής πολύτιμων φυσικών περιοχών στη γη και στη θάλασσα (68%) και τη διαφύλαξη του ρόλου της φύσης στην παροχή τροφίμων, καθαρού αέρα και νερού (67%).

Οι περισσότεροι πολίτες θεωρούν την ΕΕ ως τη νόμιμη πλατφόρμα για την ανάληψη δράσης όσον αφορά τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστήματος. Οι ερωτηθέντες αναφέρουν ότι οι σημαντικότερες ενέργειες που πρέπει να αναλάβει η ΕΕ για να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα είναι αφενός η αποκατάσταση της φύσης και της βιοποικιλότητας προκειμένου να αντισταθμιστούν οι ζημίες και αφετέρου η καλύτερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τη σημασία της βιοποικιλότητας.

Ιστορικό

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ κατά το διάστημα μεταξύ 4 και 20 Δεκεμβρίου του 2018. Περίπου 27 643 ερωτηθέντες από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες ερωτήθηκαν αυτοπροσώπως στο σπίτι τους και στη μητρική τους γλώσσα.

Η πιο πρόσφατη έρευνα «Attitudes of European on Biodiversity» (Στάση των Ευρωπαίων όσον αφορά τη βιοποικιλότητα) σχεδιάστηκε για να διερευνήσει την ευαισθητοποίηση και τις απόψεις των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τη φύση. Βαδίζει στα χνάρια προηγούμενης έρευνας για τα ίδια θέματα, η οποία δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2015 (Ειδικό ΕΒ 436) με την παρούσα έκθεση να περιλαμβάνει συγκρίσεις τάσεων με την έρευνα του 2015. Η έρευνα αυτή σχεδιάστηκε για να διερευνήσει: την ευαισθητοποίηση όσον αφορά τον όρο «βιοποικιλότητα»· τις αντιλήψεις σχετικά με τις μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα· τις αντιλήψεις σχετικά με τους λόγους για τους οποίους πρέπει να αναχαιτιστεί η απώλεια της βιοποικιλότητας· το τι θα πρέπει να κάνει η ΕΕ για να αποτρέψει την απώλεια βιοποικιλότητας· και την ευαισθητοποίηση σχετικά με το δίκτυο Natura 2000, την εκλαμβανόμενη σημασία των περιοχών προστασίας της φύσης και τη στάση απέναντι στις εξελίξεις που ενδέχεται να επιφέρουν ζημία σε αυτούς τους τομείς.

Τα αποτελέσματα του Ευρωβαρόμετρου έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, δεδομένου ότι η απώλεια της βιοποικιλότητας ελκύει την προσοχή των παγκόσμιων μέσων ενημέρωσης και αποκτά σπουδαιότητα στη διεθνή πολιτική ατζέντα. Η πρώτη παγκόσμια αξιολόγηση της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος, η οποία πρόκειται να δρομολογηθεί από τη Διακυβερνητική Πλατφόρμα Επιστήμης-Πολιτικής για τη Βιοποικιλότητα και τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (IPBES), παρέχει ισχυρά επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και τις επιλογές της ανθρωπότητας για την αποφυγή μιας οικολογικής κρίσης. Επίσης σήμερα, ο χάρτης του Μετς για τη Βιοποικιλότητα θα εγκριθεί κατά τη σύνοδο των Υπουργών Περιβάλλοντος της G7 στο Μετς, γεγονός που θα ενισχύσει την πολιτική δέσμευση για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την εξασφάλιση μιας ισχυρής παγκόσμιας συμφωνίας για τη φύση και τους ανθρώπους το 2020 κατά την επόμενη διεθνή διάσκεψη για τη βιοποικιλότητα στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη Βιοποικιλότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες

Έρευνα του Ευρωβαρομέτρου

Δελτίο τύπου της IPBES για την παγκόσμια αξιολόγηση της βιοποικιλότητας

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση