Ήπειρος: Κίνητρα σε ΜμΕ για επενδύσεις εξοπλισμού και εξοικονόμηση ενέργειας

Επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων για τον τεχνολογικό τους εκσυγχρονισμό και την εξοικονόμηση ενέργειας επιχορηγεί ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ που υλοποιείται στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Euro2day.gr, μέσω του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και διαδικασιών αυτοματοποίησης στην παραγωγική τους διαδικασία, με στόχο την παραγωγή σύγχρονων, ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, τη μείωση του κόστους παραγωγής και λειτουργίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

Ο προϋπολογισμός των επιλέξιμων επενδύσεων μπορεί να κυμαίνεται από 80.000 έως 330.000 ευρώ, ενώ το ύψος της επιδότησης ανέρχεται στο 60%. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται στα 5 εκατ. ευρώ.

Οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους κλάδους ωστόσο, προτεραιότητα θα δοθεί σε επενδυτικά σχέδια στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής για την έξυπνη εξειδίκευση δηλαδή: μεταποίηση στον πρωτογενή τομέα, βιομηχανία της εμπειρίας (τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργική βιομηχανία), παροχή υπηρεσιών υγείας - ευεξίας, παροχή υπηρεσιών Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα υποβληθούν μπορεί να αφορούν:

- Ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματοποίησης και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός για την παραγωγή σύγχρονων και ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών.
- Επενδύσεις για την εφαρμογή νέων συστημάτων τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών, προσαρμοσμένων στη ζήτηση των αγορών.
- Επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
- Ενσωμάτωση πράσινων υποδομών για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης.

Η δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.ο.κ.) μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), που είναι προσβάσιμο από τον σύνδεσμο www.ependyseis.gr/mis

Οροι και προϋποθέσεις

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, είναι συνοπτικά οι ακόλουθες:

- Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της Πρόσκλησης καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.
- Το επενδυτικό σχέδιο θα βασίζεται και θα αφορά μόνο στον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (ΚΑΔ).
- Να περιλαμβάνονται στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις όπως ορίζονται 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής
- Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού /εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, ΙΚΕ, Συνεταιρισμοί) ή ατομικές επιχειρήσεις
- Να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ.
- Να έχει την, κατά περίπτωση, απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής
- Να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
- Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις
- Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης
- Δεν έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας
- Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης
- Να έχουν κλείσει δύο τουλάχιστον ετήσιες οικονομικές χρήσεις (2016,2017) κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους, έναρξη δραστηριότητας πριν την 1.1.2016
- Να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
- Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.
- Να μην είναι εξωχώρια (offshore) η επιχείρηση.
- Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη)
- Να πληρούνται ως αναφορά την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων οι απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ

Οι αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής αναφέρονται στο κείμενο της πρόσκλησης.

Τι χρηματοδοτείται

Οι κύριες κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

- Κτήρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
- Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός
- Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού
- Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξης επιχειρήσεων

Οι επιμέρους δαπάνες που περιλαμβάνει κάθε κατηγορία αναφέρονται στην πρόσκληση.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση