Αναβάθμιση της κατάρτισης και των επαγγελματικών προσόντων στον κατασεκυαστικό κλάδο

Στη χώρα μας, τα κτίρια ευθύνονται για το 33% των εκπομπών CO2 και το 36% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι Εθνικοί στόχοι για το 2020, ο κατασκευαστικός κλάδος θα χρειαστεί σημαντικό αριθμό εξειδικευμένων και κατάλληλα καταρτισμένων εργατών, τεχνιτών και εγκαταστατών ενεργειακών συστημάτων, ικανών να υλοποιούν ανακαινίσεις υψηλής ενεργειακής απόδοσης και νέα “σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας” κτίρια. Ήδη, από το 2009, η Οδηγία για τις ΑΠΕ υποχρεώνει όλα τα Κράτη Μέλη να έχουν αναπτύξει σχήματα πιστοποίησης ή αντίστοιχα σχήματα κατάρτισης για τους εγκαταστάτες ΑΠΕ, ενώ και η Οδηγία για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα περιλαμβάνει όρους για την κατάρτιση και πιστοποίηση επαγγελμάτων σχετικά με την εγκατάσταση κτιριακών στοιχείων.
Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ, το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ξεκίνησε στη χώρα μας τη δράση BUILD UP Skills UPSWING το Σεπτέμβριο του 2014. Η δράση αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής BUILD UP Skills (με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη») για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων και δεξιοτήτων των εργατών και τεχνιτών του κατασκευαστικού κλάδου.
Με την ανάπτυξη κατάλληλων σχημάτων πιστοποίησης προσόντων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης η δράση BUILD UP Skills UPSWING στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων σε θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας για τους:
> Τεχνικούς μόνωσης,
> Αλουμινοσιδηροκατασκευαστές,
> Εγκαταστάτες και συντηρητές καυστήρων.
Με την ολοκλήρωση της δράσης BUILD UP Skills UPSWING, το 2017, αναμένεται:
> να έχουν υλοποιηθεί 9 πιλοτικά προγράμματα κατάρτισης καθώς και 3 σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτών,
> να έχουν εξειδικευτεί 45 εκπαιδευτές με επάρκεια για την υλοποίηση των ειδικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους εργατοτεχνίτες,
> να έχουν πιστοποιηθεί 135 εργατοτεχνίτες, και, βεβαίως,
> να έχουν τεθεί οι βάσεις για την ευρείας κλίμακας – σε εθνικό επίπεδο - εφαρμογή και υλοποίηση των εν λόγω σχημάτων κατάρτισης και πιστοποίησης προσόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες :
Συντονιστής έργου: Δρ. Χαράλαμπος Μαλαματένιος – ΚΑΠΕ Τηλ: 210 6603340

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!