Αναζήτηση συνεργάτη για θέματα υδατικών πόρων

Η  περιβαλλοντική μη κυβερνητική οργάνωση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS αναζητά
μόνιμο/η συνεργάτη/ιδα πλήρους απασχόλησης για θέματα πολιτικών, δράσεων και
πληροφόρησης σχετικά με τη διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων καθώς
και την προώθηση της εξοικονόμησης νερού και των μη συμβατικών υδατικών πόρων.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

σχεδιασμός  και υλοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

διοργάνωση- υποστήριξη επιστημονικών συνεδρίων & ενημερωτικών εκδηλώσεων

σύνταξη - υποβολή - συντονισμός υλοποίησης ευρωπαϊκών  προγραμμάτων

σύνταξη σχεδίων δράσης και τεχνικών αναφορών

σύνταξη ανακοινώσεων, εκθέσεων, ενημερωτικών δελτίων  και αρθρογραφίας

ανάπτυξη συνεργασιών με άλλους φορείς (ΤΑ, ΕΕ, ΜΚΟ,κλπ)

εκπροσώπηση της οργάνωσης σε ΜΜΕ και εκδηλώσεις

επικαιροποίηση της πολιτικής, της στρατηγικής και των σχετικών δράσεων της οργάνωσης σε
συνάρτηση με τις διεθνείς, ευρωπαϊκές και μεσογειακές εξελίξεις

Απαραίτητα προσόντα:

-πτυχίο χημικού, φυσικού, βιολόγου, γεωλόγου, γεωπόνου  ή περιβαλλοντολόγου

-μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση υδατικών πόρων

-σημαντική και αποδεδειγμένη εμπειρία εργασίας σε  αντίστοιχους τομείς

-άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

-ικανότητα επικοινωνίας, με γραπτό και προφορικό λόγο

-οργανωτική πρωτοβουλία και ικανότητα σχεδιασμού

-ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας

δυνατότητα  συχνών μετακινήσεων

Επιθυμητά  προσόντα:

γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

προηγούμενη  συμμετοχή σε δράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων

Παρακαλούμε αποστείλετε μέχρι και τις 15  Σεπτεμβρίου 2012 στο politics@medsos.gr

- Πλήρες βιογραφικό

- Συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες)

-Σύντομο κείμενο (όχι περισσότερες από 250 λέξεις), στο οποίο θα περιγράφετε  τους λόγους για τους οποίους διεκδικείτε επάξια την προκηρυσσόμενη θέση.

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!