Ανοίγει ο δρόμος για μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις στη Μεσόγειο

Ένα στρατηγικό κείμενο για την ανάπτυξη των «έξυπνων»  δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας (Smart Grids) στην περιοχή της Μεσογείου  προωθεί το MEDREG.

 Η σημαντική συμβολή της Ειδικής Ομάδας του   MEDREG για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας υπογραμμίστηκε  στη  Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Μεσογείου (MEDREG), που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα. Η διοργάνωση της Γενικής Συνέλευσης του MEDREG για πρώτη φορά στην Ελλάδα αποτελεί ένα σαφές και  ισχυρό μήνυμα εκτίμησης και υποστήριξης των Ρυθμιστών της Μεσογείου στις  προσπάθειες της ΡΑΕ: α) να διαμορφώσει συνθήκες υγιούς και ισότιμου ανταγωνισμού  στην εγχώρια ενεργειακή αγορά και να διασφαλίσει την ομαλή της ένταξη στην ενιαία  ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας που δημιουργείται, και β) να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στις  πρωτοβουλίες του MEDREG, προκειμένου να υπάρξει ένα σαφές, σταθερό και  εναρμονισμένο νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, που θα προωθήσει με γρήγορους ρυθμούς την ευρύτερη ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των χωρών της λεκάνης της Μεσογείου.

 Ιδιαίτερη μνεία έγινε  στην  προώθηση της ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο ακτών της  Μεσογείου, μέσω της μελέτης τρόπων εφαρμογής του άρθρου 9 της Κοινοτικής Οδηγίας  2009/28.

 Το MEDREG, με την ευκαιρία της Γενικής του Συνέλευσης στην Αθήνα, αποφάσισε την  ίδρυση του Συμβουλίου Στρατηγικής Συνεργασίας για τις Ενεργειακές Επενδύσεις  στη Μεσόγειο (Mediterranean Task Force on Energy Investments). Το Συμβούλιο   αυτό δημιουργείται αρχικά ως ένα εσωτερικό Παρατηρητήριο, το οποίο θα παρέχει την  απαραίτητη ρυθμιστική ανάλυση και αξιολόγηση των μελλοντικών ενεργειακών   επενδύσεων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, στην περιοχή, με την εδραίωση ενός   μόνιμου και στενού διαλόγου μεταξύ των φορέων και των θεσμικών οργάνων της  ενέργειας στις χώρες της Μεσογείου.

 Με την αφορμή της ίδρυσης του Συμβουλίου Στρατηγικής Ενεργειακής Συνεργασίας του MEDREG, ο υπεύθυνος Ενέργειας & Φυσικών πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την   Ανοικοδόμηση και την Ανάπτυξη (ΕΤΑΑ), κ. Riccardo Puliti, δήλωσε ότι η ΕΤΑΑ θα   επεκτείνει περαιτέρω την εξουσιοδότησή της προς τη νότια και ανατολική περιοχή της   Μεσογείου, επενδύοντας περίπου 2.5 δισεκατομμύρια Ευρώ το χρόνο στην περιοχή.

 Η Γενική Συνέλευση της Αθήνας έδωσε επίσης την ευκαιρία στις Ρυθμιστικές Αρχές  Ενέργειας της Μεσογείου, που συμμετείχαν στις εργασίες της, να εξετάσουν τα πρόσφατα   αποτελέσματα των δραστηριοτήτων των Τομεακών και Ειδικών Ομάδων Εργασίας του  MEDREG. Τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης υιοθέτησαν ένα σύνολο προτάσεων προς την  κατεύθυνση της εναρμόνισης των κανόνων που διέπουν τις διασυνοριακές διασυνδέσεις   ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μια Εκτελεστική Έκθεση σχετικά με την πρόσβαση  τρίτων στις υποδομές φυσικού αερίου.

 Με τη ζήτηση ενέργειας να αυξάνει παγκοσμίως, η λεκάνη της Μεσογείου περιλαμβάνει  μερικές από τις σημαντικότερες χώρες παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και  χώρες διαμετακόμισης ενεργειακών πρώτων υλών-τόσο τις υφιστάμενες όσο και  μελλοντικές. Το MEDREG διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην περιοχή, σχεδιάζοντας  και διευκολύνοντας τις επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα  την αυξημένη αποδοτικότητα και την ενοποίηση των ενεργειακών αγορών.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!