ΑΠΘ και ΔΠΘ συμμετέχουν σε έργο προώθησης αποδοτικής και οικοσυστημικής διαχείρισης της αλιείας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Τμήμα Βιολογίας), το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος) και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ συμμετέχουν από κοινού με 21 ακόμα εταίρους στο Ευρωπαϊκό Έργο Horizon 2020 με τίτλο EcoScope που στόχο έχει την αντιμετώπιση της υποβάθμισης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και των αρνητικών επιπτώσεων της υπερεκμετάλλευσης στα αποθέματα των ευρωπαϊκών θαλασσών, την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της αλιείας, καθώς και τη διασφάλιση της της υγιούς ισορροπίας των θαλασσών.

Το έργο, συνολικής διάρκειας 4 ετών θα διοχετεύσει τη συνολική χρηματοδότηση που έλαβε από την ΕΕ, ύψους σχεδόν 8 εκατομμυρίων ευρώ, για την προώθηση μιας αποδοτικής και οικοσυστημικής διαχείρισης της αλιείας.

Το EcoScope θα αναπτύξει σύγρονα εργαλεία, διαθέσιμα μέσω μίας δημόσιας πύλης (portal), προκειμένου να προωθηθεί η αποτελεσματική και οικοσυστημική διαχείριση της αλιείας και να επιτευχθεί η μέγιστη και αδιάλειπτη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών. Στα εργαλεία αυτά συμπεριλαμβάνονται:

• Διαλειτουργική πλατφόρμα (EcoScope Platform)

• Αξιόπιστη εργαλειοθήκη λήψης αποφάσεων (EcoScope Toolbox)

• Διαδικτυακά μαθήματα (EcoScope Academy)

• Εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (EcoScope App)

Όπως δήλωσε ο συντονιστής του έργου EcoScope, αναπληρωτής καθηγητής κ. Αθανάσιος Τσικλήρας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης "Το EcoScope εφαρμόζει νέες μεθόδους αξιολόγησης για την αλιεία και τα θαλάσσια οικοσυστήματα για τα οποία δεν έχουμε επαρκή δεδομένα και εξελιγμένα οικοσυστημικά μοντέλα που θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και εξέταση διαχειριστικών σεναρίων αλιευτικής πίεσης και θαλάσσιων πολιτικών, καθώς και προσομοιώσεις που θα χρησιμοποιηθούν στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της κατάστασης όλων των παραμέτρων των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στις ευρωπαϊκές θάλασσες και θα δοκιμάσει νέες τεχνολογίες για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών, ανθρωπογενών και κλιματικών επιπτώσεων στα οικοσυστήματα και την αλιεία." Ο κ. Τσίκληρας προσέθεσε ότι οι υφιστάμενες πρακτικές αλιευτικής διαχείρισης δεν έχουν υπάρξει πάντα επιτυχημένες όσον αφορά στη βιωσιμότητα των ιχθυαποθεμάτων, εξαιτίας αδυναμιών στις διαχειριστικές προσεγγίσεις, την αναποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας και την παράνομη αλιεία. Το EcoScope προσφέρει μια ολιστική, οικοσυστημική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας με σκοπό να υποστηρίξει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, συμβουλευτικά όργανα και ερευνητές.

Η ομάδα έργου, η οποία έλαβε χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Έρευνας και Καινοτομίας της ΕΕ Horizon 2020, αποτελείται από 24 εταίρους από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τον Καναδά, το Ισραήλ, τις Φιλιππίνες, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Πορτογαλία, την Ιταλία, τις Κάτω Χώρες , Μάλτα, Νορβηγία, Ελβετία και Κύπρο.

Στους εταίρους του έργου περιλαμβάνονται πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, ΜΚΟ, εταιρείες τεχνολογίας και επιχειρήσεις.

Από την Ελλάδα, εκτός από το ΑΠΘ, συμμετέχουν επίσης το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΑΕΝΑΟΣ ΘΑΛΑΣΣΑ.

Το EcoScope θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια συνάντησή του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Κτίριο ΚΕΔΕΑ), στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2021.

Σχετικά με το EcoScope

Το EcoScope είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ που στοχεύει στην προώθηση της αποτελεσματικής και αποδοτικής αλιευτικής διαχείριση, που να βασίζεται στην οικοσυστημική προσέγγιση. Αντιμετωπίζει την υποβάθμιση του οικοσυστήματος και τις ανθρωπογενείς πιέσεις που προκαλούν τη μη βιώσιμη εκμετάλλευση της αλιείας στις ευρωπαϊκές θάλασσες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση