Απόβλητα: Εγκύκλιος για τα Σχέδια Συμμόρφωσης που επιβάλλονται σε ΧΥΤ

Διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τις διατάξεις του νόμου για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Ν.4014/2011 - ΦΕΚ Α΄209/21-09-2011), εξέδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Η εγκύκλιος αφορά τη συνέχιση ή μη της λειτουργίας Χώρων Υγειονομικής Ταφής, στην περίπτωση που έχουν επιβληθεί στους φορείς των έργων αυτών Σχέδια Συμμόρφωσης (Σ.Σ) μετά τη διαπίστωση παραβάσεων «που προκάλεσαν ή μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημία, ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης», εφαρμογή του άρθρου 20 παραγρ. 15 του ν. 4014/2011.

Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο:

«Προς διευκρίνιση θεμάτων που έχουν τεθεί από αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές [...] επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

  • Η εισήγηση του Σχεδίου Συμμόρφωσης, σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων που προκάλεσαν ή μπορούν να προκαλέσουν περιβαλλοντική ζημία ή ενέχουν κίνδυνο ευρείας οικολογικής διατάραξης, δεν αναιρεί την υποχρέωση των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών για την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων για τις ως άνω διαπιστωθείσες παραβάσεις, κατά το χρόνο διαπίστωσής τους.
  • Το Σχέδιο Συμμόρφωσης παρακολουθείται μέσω των υποβαλλόμενων «Δηλώσεων Συμμόρφωσης» ή και με τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ως προς την εφαρμογή του.
  • Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος συμμόρφωσης, όπως αυτό προβλέπεται στο Σχέδιο Συμμόρφωσης, ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής εξακολουθεί να λειτουργεί εκτός αν προβλέπεται, σ’ αυτό η διακοπή λειτουργίας του.
  • Σε περίπτωση που το Σχέδιο Συμμόρφωσης επιφέρει διαφοροποίηση κύριων χαρακτηριστικών του έργου, σύμφωνα με την κρίση των ελεγκτικών αρχών, τότε πρέπει να εφαρμοσθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 για την τροποποίηση της ΑΕΠΟ αυτού και ο Χώρος Υγειονομικής Ταφής εξακολουθεί να λειτουργεί.
  • Κατά τη χρονική περίοδο ισχύος του Σχεδίου Συμμόρφωσης δεν επιβάλλονται εκ νέου διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις, βάσει των οποίων συντάχθηκε το Σχέδιο Συμμόρφωσης. Διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται μόνο για άλλες παραβάσεις που τυχόν διαπιστωθούν/βεβαιωθούν και δεν ρυθμίζονται από το συγκεκριμένο Σχέδιο Συμμόρφωσης».
Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση