Απόφαση: Πώς θα γίνονται οι προσλήψεις από την ΕΚΧΑ

Τον καθορισμό των απαιτούμενων προσόντων του προσωπικού που θα προσληθεί με συμβάσεις μίσθωσης έργου από την ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Ανώνυμη Εταιρεία), προκειμένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και επείγουσες ανάγκες της, προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως ανέφεραν χθες πηγές του ΥΠΕΝ, σχετικά με τη σύσταση του νέου υπερφορέα κτηματογράφησης «Ελληνικό Κτηματολόγιο», που θεσπίζεται με το πολυνομοσχέδιο που οδεύει προς τη Βουλή, η ΕΚΧΑ θα ενσωματωθεί στον νέο οργανισμό, καθώς και τα υφιστάμενα κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία.

Σύμφωνα με τους παράγοντες του υπουργείου, οι θέσεις εργασίας των υπαλλήλων της νομικής υπηρεσίας της ΕΚΧΑ, των υπαλλήλων των υφιστάμενων έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς και των άμισθων υποθηκοφυλακείων διασφαλίζονται απόλυτα. Οι μεν υπάλληλοι των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, οι οποίοι είναι δικαστικοί υπάλληλοι, έχουν τη δυνατότητα είτε να ενταχθούν στο φορέα ως δημόσιοι υπάλληλοι, είτε να μεταταχθούν σε θέσεις κλάδου δικαστικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι δε υπάλληλοι των άμισθων υποθηκοφυλακείων μεταφέρονται στο φορέα σε προσωποπαγείς θέσεις, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου. Οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας διατηρούνται, καθώς αναγνωρίζεται η αποκτηθείσα τεχνογνωσία και εμπειρία των υπαλλήλων.

Αναλυτικά τι προβλέπει η ΚΥΑ:

«1. Καθορίζουµε τα απαιτούµενα προσόντα του προσωπικού που θα προσληφθεί µε
συµβάσεις µίσθωσης έργου από την «Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε» προκειµένου να καλυφθούν πρόσκαιρες και
επείγουσες ανάγκες για την υλοποίηση του έργου της ως ακολούθως:

Α) Γενικά Προσόντα Επιλογής
1. Ανεξαρτήτως κατηγορίας (ΠΕ, ΤΕ,) οι υποψήφιοι, για να γίνουν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής,
πρέπει να έχουν ηλικία από 25 έως 55 ετών.
2. Προκειµένου για υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια απαιτείται η γνώση της Ελληνικής
γλώσσας σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της οικείας ειδικότητας. ∆εν
απαιτείται η απόδειξη γνώσης της ελληνικής γλώσσας για Βορειοηπειρώτες, Κύπριους Οµογενείς
και Οµογενείς αλλοδαπούς που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίµβρο
και Τένεδο.
3.Να µην έχουν κώλυµα πρόσληψης, ήτοι: α) να µην έχουν καταδικαστεί για κακούργηµα και σε
οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση,
πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση
καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήµιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της
γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να µην είναι
υπόδικοι που έχουν παραπεµφθεί µε τελεσίδικο βούλευµα για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της
προηγούµενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκηµα παραγράφηκε, γ) λόγω καταδίκης, να µην έχουν
στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώµατα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) να µην

Σελίδα 4 από 48
τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική
συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόµιµα απαλλαχθεί από
αυτές.
Β) Απαιτούµενα ανά ειδικότητα Προσόντα.
Ι.1. Παρακολούθηση και διαχείριση των έργων κτηµατογράφησης
Ι.1.1. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
Συµβάσεις: 18
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Ι.1.2. Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός/Πολιτικός Μηχανικός (ΠΕ)
Συµβάσεις: 4
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ ή
Πολιτικού Μηχανικού ΠΕ. Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο
κατά περιεχόµενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τοπογράφου ή Πολιτικού Μηχανικού ή Μηχανικού
αντίστοιχης ειδικότητας του απαιτούµενου τίτλου σπουδών.
3. Οκταετής (8-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία από την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, από την οποία τουλάχιστον πενταετής (5-έτη) εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία
που αποδεικνύεται µε τη συµµετοχή στην εκπόνηση των παρακάτω µελετών: µελέτες
κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου, µελέτες κτηµατογράφησης,
κτηµατογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδοµικών µελετών, µελετών οδοποιίας, υδραυλικών
µελετών κλπ, κτηµατογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο συµβάσεων επίβλεψης, εποπτείας
και συµβούλου, πράξεις εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις, πράξεις αναλογισµού, εργασίες
κατάρτισης αµπελουργικού µητρώου, εργασίες κατάρτισης ελαιοκοµικού µητρώου και εργασίες
σύνταξης υποβάθρων.
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Σελίδα 5 από 48
Επιθυµητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε το Κτηµατολόγιο ή µε
τη Γεωπληροφορική ή µε τη ∆ιοίκηση/∆ιοίκηση Έργων.
2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στη διοίκηση έργων, που αποδεικνύεται µε την
άσκηση καθηκόντων διοίκησης/συντονισµού ανθρώπινου δυναµικού σε έργα ή µελέτες.
Ι.2. Έλεγχος ποιότητας και ορθότητας των παραδοτέων των µελετών κτηµατογράφησης
Ι.2.1 Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ)
Συµβάσεις: 5
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΠΕ΄,
Α.Ε.Ι. ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή
Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. ή το ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας
πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων
Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών
της αλλοδαπής.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού αντίστοιχης
ειδικότητας του απαιτούµενου τίτλου σπουδών
3. Πενταετής (5 - έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία από την άδεια άσκησης
επαγγέλµατος, από την οποία τουλάχιστον 3ετής εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε
εφαρµογές γεωγραφικών συστηµάτων πληροφοριών (GIS).
4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών (GIS) ή µε Γεωδαισία ή µε Πληροφορική.

Σελίδα 6 από 48
2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία που αποδεικνύεται µε τη συµµετοχή στην εκπόνηση
των παρακάτω µελετών: µελέτες κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου,
µελέτες κτηµατογράφησης, κτηµατογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδοµικών µελετών,
µελετών οδοποιίας, υδραυλικών µελετών κλπ, κτηµατογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο
συµβάσεων επίβλεψης, εποπτείας και συµβούλου, πράξεις εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις,
πράξεις αναλογισµού, εργασίες κατάρτισης αµπελουργικού µητρώου, εργασίες κατάρτισης
ελαιοκοµικού µητρώου και εργασίες σύνταξης υποβάθρων.
Ι.2.2. Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
Συµβάσεις: 7
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. –Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα:
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή
ισότιµων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία από την απόκτηση του
απαιτούµενου πτυχίου ή διπλώµατος, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3-έτη)
εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε εφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων
Πληροφοριών (G.I.S.).
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα:
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών (GIS) ή µε Γεωδαισία ή µε Πληροφορική.
2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία που αποδεικνύεται µε τη συµµετοχή στην εκπόνηση
των παρακάτω µελετών: µελέτες κτηµατογράφησης για τη δηµιουργία Εθνικού Κτηµατολογίου,
µελέτες κτηµατογράφησης, κτηµατογραφήσεις που έγιναν στο πλαίσιο πολεοδοµικών µελετών,

Σελίδα 7 από 48
µελετών οδοποιίας, υδραυλικών µελετών κλπ, κτηµατογραφήσεις που εκτελέστηκαν στο πλαίσιο
συµβάσεων επίβλεψης, εποπτείας και συµβούλου, πράξεις εφαρµογής, αναδασµοί, απαλλοτριώσεις,
πράξεις αναλογισµού, εργασίες κατάρτισης αµπελουργικού µητρώου, εργασίες κατάρτισης
ελαιοκοµικού µητρώου και εργασίες σύνταξης υποβάθρων.
Ι.3. Τεχνική υποστήριξη των µελετών κτηµατογράφησης
Ι.3.1. Τοπογράφος Μηχανικός (ΤΕ)
Συµβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα
1. Πτυχίο ή δίπλωµα Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή
ισότιµων τίτλων σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία από την απόκτηση του
απαιτούµενου πτυχίου ή διπλώµατος, από την οποία τουλάχιστον τριετής (3-έτη) εξειδικευµένη
επαγγελµατική εµπειρία σε εφαρµογές Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (G.I.S).
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).
Επιθυµητά Προσόντα
1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε Γεωγραφικά Συστήµατα
Πληροφοριών (GIS)
2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε Microsoft Access ή σε Microsoft Project
Professional τα τελευταία δέκα έτη από τη δηµοσίευση της προκήρυξης.

Ι.4.Επίβλεψη συµβάσεων και τεχνική υποστήριξη έργων της ∆/νσης ∆ασικών Χαρτών και
Φυσικού Περιβάλλοντος

Ι.4.1 ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συµβάσεις: 5
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής
Ι.4.2 ∆ασολόγος (ΠΕ)
Συµβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. - Υποκατάστηµα Θεσσαλονίκης

Σελίδα 8 από 48

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Οµώνυµο ή ταυτόσηµο, κατά περιεχόµενο ειδικότητας ∆ασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, κατηγορίας (ΠΕ), της ηµεδαπής ή
ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού,
ειδικότητας ∆ασολόγου ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού ειδικότητας
∆ασολόγου 3. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία ∆ασολόγου από την οποία
τουλάχιστον διετής (2-έτη) εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στα Γεωγραφικά
Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S.) και συγκεκριµένα στη χρήση λογισµικού ArcGIS. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τα Γεωγραφικά
Συστήµατα Πληροφοριών (G.I.S). 2. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στη ενότητα «απαραίτητα
τυπικά προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
3. Εξειδικευµένη µονοετής (1-έτος) τουλάχιστον, επαγγελµατική εµπειρία σε εργασίες
κατάρτισης ή/και ελέγχου ∆ασικών Χαρτών.

I.5. Ανάπτυξη και διαχείριση έργων πληροφορικής για την Κτηµατογράφηση και την
κατάρτιση ∆ασικών Χαρτών.

Ι.5.1. Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισµικού (ΠΕ)
Συµβάσεις: 3
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή ∆ίπλωµα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήµης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,

Σελίδα 9 από 48
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων,
Επιστηµών και Πολιτισµού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής. 2. Τουλάχιστον πενταετής (5 έτη) επαγγελµατική εµπειρία, από την οποία τουλάχιστον τριετής
(3 έτη) πρόσφατη εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία (τελευταία πενταετία από τη
δηµοσίευση της προκήρυξης) στην υλοποίηση εφαρµογών και διαδικτυακών υπηρεσιών σε
πλατφόρµες και γλώσσες προγραµµατισµού που χρησιµοποιεί η Ε.Κ.ΧΑ.Α.Ε. (.NET, C#). 3. Πολύ καλή γνώση SQL (*). 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

(*) Η γνώση χρήσης του παραπάνω γνωστικού αντικειµένου - λογισµικού αποδεικνύεται µε
πιστοποιήσεις ή αποδεικτικά αυτοτελούς γνώσης του συγκεκριµένου λογισµικού στο πλαίσιο
µεταπτυχιακού προγράµµατος εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεµιναρίων διάρκειας τουλάχιστον
σαράντα 40 ωρών ή µε συµµετοχή σε έργα (projects) που υλοποιήθηκαν µε χρήση τους, όπως
αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προκήρυξη.

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους
ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείµενο. 2. Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην
ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα
αυτή.

Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία (**), στα ακόλουθα: 3. Ειδικό λογισµικό JQuery 4. Λογισµικό ανάπτυξης αναφορών Crystal Reports 5. Γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic .NET 6. Γλώσσα προγραµµατισµού Java 7. Ειδικό λογισµικό Share Point 8. Τεχνολογία WCF

Σελίδα 10 από 48
9. Σχεδιασµός ιστοσελίδων (Web Design)
(**) Αποδεικνύεται µε µονοετή (1 έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία.

Ι.5.2. Μηχανικός Ανάπτυξης Εφαρµογών Βάσεων ∆εδοµένων (ΠΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήµης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων,
Επιστηµών και Πολιτισµού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία, από την οποία τουλάχιστον
τριετής (3-έτη) πρόσφατη (τελευταία πενταετία) εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία
στην υλοποίηση εφαρµογών βάσεων δεδοµένων και συγκεκριµένα ORACLE. 3. Πολύ καλή γνώση SQL και PL/SQL (*). 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

(*) Η γνώση χρήσης των παραπάνω γνωστικών αντικειµένων - λογισµικών αποδεικνύεται µε
πιστοποιήσεις ή αποδεικτικά αυτοτελούς γνώσης των συγκεκριµένων λογισµικών στο
πλαίσιο µεταπτυχιακού προγράµµατος εξειδίκευσης ή βεβαιώσεις σεµιναρίων διάρκειας
τουλάχιστον σαράντα 40 ωρών ή µε συµµετοχή σε έργα (projects) που υλοποιήθηκαν µε
χρήση τους, όπως αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην προκήρυξη.

Σελίδα 11 από 48

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού
ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της αλλοδαπής σε συναφές γνωστικό αντικείµενο. 2. Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα
απαραίτητα τυπικά προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή.
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία (**) 3. Βελτιστοποίηση απόδοσης SQL (SQL Performance Tuning ) 4. Σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων (Database Design) 5. Εµπειρία σε ανάπτυξη εφαρµογών σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων 6. ∆ιαχείριση βάσεων δεδοµένων (Database administration) 7. Λειτουργικό σύστηµα UNIX

(**) Αποδεικνύεται µε µονοετή (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία.

Ι.5.3. ∆ιαχειριστής Συστηµάτων Πληροφορικής (ΠΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήµης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων,
Επιστηµών και Πολιτισµού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.

Σελίδα 12 από 48
2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία, στη διαχείριση Συστηµάτων
Πληροφορικής. 3. ∆ιετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση συστηµάτων Windows
Server. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στη ∆ιαχείριση
Λειτουργικού Συστήµατος Redhat Enterprise Linux. 3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στη ∆ιαχείριση
Συστηµάτων Αποθήκευσης Ψηφιακών ∆εδοµένων (Storage Area Network). 4. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications) σε ∆ιαχείριση Λειτουργικού Συστήµατος
Redhat Enterprise Linux έκδοση 6/7. 5. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications) σε διαχείριση Λειτουργικού Συστήµατος
Windows Server 2008/2012/2016.
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.

Ι.5.4. ∆ιαχειριστής Βάσεων ∆εδοµένων (ΠΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής - Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής,
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής,
Επιστήµης Υπολογιστών - Ηλεκτρονικού και Μηχανικού Υπολογιστών,
Μηχανικών Πληροφοριακών & Επικοινωνιακών Συστηµάτων,
Μηχανικών Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και ∆ικτύων,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Επιστήµης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών,
Πληροφορικής (Ε.Α.Π.),

Σελίδα 13 από 48
∆ιδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστηµάτων,
Επιστηµών και Πολιτισµού,
Κατεύθυνση Η/Υ (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, σε διαχείριση σχεσιακών βάσεων
δεδοµένων. 3. ∆ιετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε καθήκοντα διαχειριστή Βάσης
∆εδοµένων Oracle. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε καθήκοντα διαχειριστή Βάσης
∆εδοµένων Oracle, σε διάταξη cluster (Oracle RAC) 3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση Oracle Dataguard. 4. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications), σε ∆ιαχείριση Βάσεων ∆εδοµένων
Oracle έκδοση 11g/12c..
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.

Ι.5.5. Υποστήριξη Εφαρµογών Πληροφορικής (ΤΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων,
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων,
Βιοµηχανικής Πληροφορικής,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης,
Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ),
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων,

Σελίδα 14 από 48
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία,
∆ιαχείρισης Πληροφοριών 2. Τριετής (3-έτη) επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη εφαρµογών µεγάλης κλίµακας. 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε την πληροφορική
διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδηµαϊκού έτους ελληνικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένο της
αλλοδαπής Ανώτατης Σχολής Πληροφορικής. 2. Επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 3. Πιστοποίηση (*) σε υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών και υποστήριξη υπηρεσιών και
εφαρµογών, π.χ. ITIL.
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.

Ι.5.6. Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής (ΤΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Χολαργός Αττικής

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Πληροφορικής,
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστηµάτων,
Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και Πολυµέσων,
Βιοµηχανικής Πληροφορικής,
Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης,
Τηλεπικοινωνίες και ∆ίκτυα Η/Υ (ΠΣΕ),
Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και Πληροφοριακών Συστηµάτων,
Εφαρµογών Πληροφορικής στη ∆ιοίκηση και στην Οικονοµία,
∆ιαχείρισης Πληροφοριών 2. Τριετής (3-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη Πληροφορικών
Συστηµάτων Windows.

Σελίδα 15 από 48
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 2. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση λειτουργικών
συστηµάτων Windows server. 3. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη χρηστών
πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη
λειτουργία τοπικών δικτύων. 4. Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην επίλυση προβληµάτων που
σχετίζονται µε τη λειτουργία αποµακρυσµένων δικτυακών συνδέσεων και υπερτοπικών
δικτύων. 5. Πιστοποίηση (*) τεχνικών γνώσεων (certifications), σε θέµατα ∆ιαχείρισης Λειτουργικών
Συστηµάτων Windows.
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.

I.6. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Ι.6.1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ (ΠΕ)
Συµβάσεις: 1
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικών Επιστηµών
ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών ή ∆ηµοσίων Οικονοµικών ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή
Μαθηµατικών, Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών-
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής
Ανάλυσης ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και

Σελίδα 16 από 48
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε
µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, (Πανεπιστηµιακού
τοµέα) Οικονοµικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5 έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία, σε οικονοµική υπηρεσία. 3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονοµικής Κατεύθυνσης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 2. Γενική επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, συµφωνίας
δαπανών και βελτιστοποίησης διαδικασιών. 4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced αναγνωρισµένου φορέα. 5. ∆ιετής (2-έτη) επαγγελµατική εµπειρία σε χρήση λογισµικού ERP

Ι.6.2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ/ΛΟΓΙΣΤΗΣ (ΠΕ)
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικών Επιστηµών ή
Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών ή ∆ηµοσίων Οικονοµικών ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής

Σελίδα 17 από 48
Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή
Μαθηµατικών
Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών -Χρηµατοοικονοµικών
Μαθηµατικών ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή Λογιστικής και
Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή
Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης και
∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε
µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας/Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, (Πανεπιστηµιακού
τοµέα) Οικονοµικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης
ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον γενική επαγγελµατική εµπειρία,σχετική µε το αντικείµενο της
θέσης. 3. Κάτοχος Άδειας Α’ Τάξης Φοροτέχνη - Λογιστή 4. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 5. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονοµικής Κατεύθυνσης 2. Γενική επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής και λογιστικής διαχείρισης. 4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced αναγνωρισµένου φορέα. 5. ∆ιετής (2-έτη) επαγγελµατική εµπειρία σε χρήση λογισµικού ERP .

Σελίδα 18 από 48

Ι.6.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΠΕ
Συµβάσεις: 2
Έδρα: Γραφεία Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. – Αθήνα

Απαραίτητα Τυπικά Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωµα Οικονοµικών ή Οικονοµικής Επιστήµης ή Οικονοµικών Επιστηµών
ή Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών
Σπουδών ή ∆ηµοσίων Οικονοµικών ή Περιφερειακής και Οικονοµικής Ανάπτυξης ή
Στατιστικής ή Στατιστικής και Αναλογιστικής Επιστήµης ή Στατιστικής και Ασφαλιστικής
Επιστήµης ή Στατιστικής και Αναλογιστικών − Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή
Μαθηµατικών Εισαγωγική Κατεύθυνση Στατιστικής και Αναλογιστικών
Χρηµατοοικονοµικών Μαθηµατικών ή Χρηµατοοικονοµικής και Τραπεζικής ∆ιοικητικής ή
Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ή Λογιστικής Χρηµατοοικονοµικής και Ποσοτικής
Ανάλυσης ή Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Τεχνολογίας ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων ή Τεχνολογίας και Συστηµάτων Παραγωγής ή ∆ιοίκησης
Επιχειρήσεων ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισµών ή Επιχειρησιακής Έρευνας και
Μάρκετινγκ ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μάρκετινγκ και ∆ιοίκησης Λειτουργιών ή ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης µε κατεύθυνση ∆ηµόσιας Οικονοµικής ή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης (το οποίο ίσχυε
µέχρι το ακαδηµαϊκό έτος 1996-1997) ή ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε κατεύθυνση
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών Σχέσεων ΑΕΙ ή το οµώνυµο πτυχίο ή δίπλωµα
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής
(Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότηταςΠτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος, (Πανεπιστηµιακού τοµέα)
Οικονοµικών Επιστηµών, της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένο και ισότιµο αντίστοιχης ειδικότητας
σχολών της αλλοδαπής. 2. Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, σε οικονοµική υπηρεσία. 3. Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα:
α) επεξεργασίας κειµένων
β) υπολογιστικών φύλλων και
γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επίπεδο (Β2).

Σελίδα 19 από 48
Επιθυµητά Προσόντα 1. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, Οικονοµικής Κατεύθυνσης ή ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. 2. Γενική επαγγελµατική εµπειρία του είδους που απαιτείται στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, άνω των ετών που απαιτούνται στην ενότητα αυτή. 3. Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα οικονοµικής διαχείρισης, συµφωνίας
εσόδων και δαπανών και βελτιστοποίησης διαδικασιών. 4. Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced αναγνωρισµένου φορέα. 5. ∆ιετής (2-έτη) επαγγελµατική εµπειρία σε χρήση λογισµικού ERP.

2. Η επιλογή του προσωπικού θα γίνει σύµφωνα µε τα ακόλουθα Κριτήρια Αξιολόγησης:
Κωδικοί θέσεων: Ι.1.1,Ι.1.2,Ι.2.1,Ι.2.2,Ι.3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης

Βαθµοί
1η Ενότητα Κριτηρίων Απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα
Υποχρεωτικό On/Off
Άδεια άσκησης επαγγέλµατος όπου απαιτείται,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα την προκήρυξη, στην
ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.

Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα απαραίτητα
τυπικά προσόντα για κάθε ειδικότητα
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα Κριτηρίων Επιθυµητά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό
αντικείµενο σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ενότητα
επιθυµητά προσόντα, για κάθε ειδικότητα.
20
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που
απαιτείται στην ενότητα «απαραίτητα τυπικά
προσόντα» άνω των ετών που απαιτούνται στην
ενότητα αυτή, για κάθε ειδικότητα,
προστίθενται τέσσερις (4) βαθµοί για κάθε έτος, µε
40

Σελίδα 20 από 48
µέγιστο όριο κριτηρίου τους σαράντα (40) βαθµούς.
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία του είδους που
αναφέρεται στην ενότητα «επιθυµητά προσόντα» για
κάθε ειδικότητα, προστίθενται τρεις (3) βαθµοί για
κάθε έτος, µε µέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30)
βαθµούς.
30
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος άνω του βαθµού 5. 10 (*)

Μέγιστο σύνολο 100
(*) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για κάθε
µονάδα αντιστοιχούν 2 βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κωδικοί θέσεων: Ι.4.1,Ι.4.2.
Κριτήρια Αξιολόγσης/Βαθµολόγησης Βαθµοί 1η Ενότητα κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα τα οριζόµενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων έναρξης άσκησης
επαγγέλµατος γεωτεχνικού, ειδικότητας ∆ασολόγου ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλµατος γεωτεχνικού ειδικότητας ∆ασολόγου.
Υποχρεωτικό On/Off
Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη και στην ενότητα
επιθυµητά προσόντα.
20
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που
αναφέρονται στην προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα, προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε
µέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθµούς.
30
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που
αναφέρονται στην προκήρυξη και στην ενότητα επιθυµητά τυπικά
40

Σελίδα 21 από 48
προσόντα, προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε
µέγιστο όριο κριτηρίου τους σαράντα (40) βαθµούς.
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος 10 (*)
Μέγιστο σύνολο 100
(*)Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για κάθε
βαθµό αντιστοιχούν 2 βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Κωδικός θέσης: Ι.5.1
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης Βαθµοί 1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός Τίτλος Σπουδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Πολύ καλή γνώση SQL Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε συναφές γνωστικό
αντικείµενο.
5
Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών
που αναφέρονται στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα
τυπικά προσόντα, προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε
µέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθµούς.
30
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στα παρακάτω
αντικείµενα βαθµολογείται µε δέκα (10) βαθµούς ανά
αντικείµενο. • Ειδικό λογισµικό JQuery • Λογισµικό ανάπτυξης αναφορών Crystal Reports
20 (*)
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στα παρακάτω
αντικείµενα βαθµολογείται µε πέντε (5) βαθµούς ανά αντικείµενο. • Γλώσσα προγραµµατισµού Visual Basic .NET • Γλώσσα προγραµµατισµού Java • Ειδικό λογισµικό Share Point
20 (*)

Σελίδα 22 από 48
• Τεχνολογία WCF
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε σχεδιασµό
ιστοσελίδων (web design).
20 (*)
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος 5 (**)
Μέγιστο σύνολο 100
(*) Αποδεικνύεται µε µονοετή (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία.
(**) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για
κάθε µονάδα αντιστοιχεί ένας βαθµός π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 2,5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Κωδικός θέσης Ι.5.2. Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης Βαθµοί 1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα τα οριζόµενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα
Υποχρεωτικό On/Off
Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά
προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Πολύ καλή γνώση SQL και PL/SQL Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε συναφές γνωστικό
αντικείµενο.
5
Γενική και εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών
που αναφέρονται στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα
τυπικά προσόντα, προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε
µέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθµούς.
30
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στα παρακάτω
αντικείµενα, βαθµολογείται µε δεκαπέντε (15) βαθµούς ανά
αντικείµενο. • Βελτιστοποίηση απόδοσης SQL (SQL Performance
Tuning ) • Σχεδιασµός βάσεων δεδοµένων (Database Design)
30 (*)
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε ανάπτυξη εφαρµογών 20 (*)

Σελίδα 23 από 48
σε µεγάλες βάσεις δεδοµένων.
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία στα παρακάτω
αντικείµενα βαθµολογείται µε πέντε (5) βαθµούς ανά αντικείµενο. • ∆ιαχείριση βάσεων δεδοµένων (Database administration) • Λειτουργικό σύστηµα UNIX
10 (*)
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος 5 (**)
Μέγιστο σύνολο 100
(*) Αποδεικνύεται µε µονοετή (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία.
(**) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για
κάθε µονάδα αντιστοιχεί 1 βαθµός π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 2,5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5
Κωδικός θέσης Ι.5.3.
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης Βαθµοί
1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα τα οριζόµενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα
Υποχρεωτικό On/Off
Πενταετής (5-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη
∆ιαχείριση Συστηµάτων Πληροφορικής.
Υποχρεωτικό On/Off
∆ιετής (2-έτη) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη
διαχείριση συστηµάτων Windows Server.
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off
2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που αναφέρονται στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους πενήντα (50) βαθµούς.
50
Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη
∆ιαχείριση Λειτουργικού Συστήµατος Redhat Enterprise Linux.
Προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
10
Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη 10

Σελίδα 24 από 48
∆ιαχείριση Συστηµάτων Αποθήκευσης Ψηφιακών ∆εδοµένων
(Storage Area Network).
Προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
Πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων (certifications) στη ∆ιαχείριση
Λειτουργικού Συστήµατος Redhat Enterprise Linux έκδοση 6/7.
Προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε πιστοποίηση, µε µέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
10 (*)
Πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων (certifications) σε ∆ιαχείριση
Λειτουργικού Συστήµατος Windows Server 2008/2012/2016.
Προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε πιστοποίηση, µε µέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
10 (*)
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος. 10 (**)
Μέγιστο σύνολο 100
(**) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.
(**) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για
κάθε µονάδα αντιστοιχούν δύο βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6
Κωδικός θέσης Ι.5.4.
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης Βαθµοί
1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα τα οριζόµενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον πενταετής (5-έτη) σε
∆ιαχείριση Σχεσιακών Βάσεων ∆εδοµένων.
Υποχρεωτικό On/Off
Επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον διετής (2-έτη) στη
διαχείριση Βάσης ∆εδοµένων Oracle.
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που αναφέρονται στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους πενήντα (50) βαθµούς.
50

Σελίδα 25 από 48
Μονοετής (1-έτος) επαγγελµατική εµπειρία σε διαχείριση Βάσεων
∆εδοµένων Oracle, σε διάταξη cluster (Oracle RAC)
Προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους δεκαπέντε (15) βαθµούς.
15
Μονοετής (1-έτος) επαγγελµατική εµπειρία στη διαχείριση Oracle
Dataguard. Προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε
µέγιστο όριο κριτηρίου τους δεκαπέντε (15) βαθµούς.
15
Πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων (certifications), σε ∆ιαχείριση
Βάσεων ∆εδοµένων Oracle έκδοση 11g/12c.
Προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε πιστοποίηση, µε µέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
10 (*)
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος. 10 (**)
Μέγιστο σύνολο 100
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.
(**) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για
κάθε µονάδα αντιστοιχούν δύο βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7
Κωδικός θέσης Ι.5.5.
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης Βαθµοί 1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη,
στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Γενική Επαγγελµατική εµπειρία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προκήρυξη στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε συναφές γνωστικό αντικείµενο. 20
Επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που αναφέρονται στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους σαράντα πέντε (45) βαθµούς.
45
Πιστοποίηση σε υποστήριξη επιχειρησιακών διαδικασιών και
υποστήριξη υπηρεσιών και εφαρµογών.
25 (*)
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος. 10 (**)

Σελίδα 26 από 48
Μέγιστο σύνολο 100
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.
(**) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για
κάθε µονάδα αντιστοιχούν δύο βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8
Κωδικός θέσης Ι.5.6.
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης
Τεχνικός Συστηµάτων Πληροφορικής
Βαθµοί
1η Ενότητα Κριτηρίων: απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προκήρυξη, στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Τουλάχιστον τριετής, επαγγελµατική εµπειρία στην υποστήριξη
Πληροφορικών Συστηµάτων Windows.
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. Υποχρεωτικό On/Off
2η Ενότητα Κριτηρίων: επιθυµητά τυπικά προσόντα
Επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που αναφέρονται στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους πενήντα (50) βαθµούς.
50
Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στη
διαχείριση λειτουργικών συστηµάτων Windows Server.
Προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
10
Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία, στην
υποστήριξη χρηστών πληροφοριακών συστηµάτων, καθώς και
στην επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία
τοπικών δικτύων. Προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε
µέγιστο όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
10
Μονοετής (1-έτος) τουλάχιστον επαγγελµατική εµπειρία στην
επίλυση προβληµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία
αποµακρυσµένων δικτυακών συνδέσεων και υπερτοπικών
δικτύων. Προστίθενται δυο (2) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
10

Σελίδα 27 από 48
Πιστοποίηση τεχνικών γνώσεων (certifications) σε ∆ιαχείριση
Λειτουργικού Συστήµατος Windows Server 2008/2012/2016.
Προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για κάθε πιστοποίηση, µε µέγιστο
όριο κριτηρίου τους δέκα (10) βαθµούς.
10 (*)
Βαθµός πτυχίου ή διπλώµατος. 10 (**)
Μέγιστο σύνολο 100
(*) Αποδεικνύεται µε πιστοποιητικό που χορηγείται από αναγνωρισµένο φορέα.
(**) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και για
κάθε µονάδα αντιστοιχούν δύο βαθµοί π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 9
Κωδικοί θέσεων Ι.6.1.&Ι.6.3
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης

Βαθµοί
1η Ενότητα κριτηρίων απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα τα οριζόµενα στην προκήρυξη Υποχρεωτικό On/Off
Γενική επαγγελµατική σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος της
προκήρυξης στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα για κάθε
ειδικότητα.
Υποχρεωτικό On/Off
Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : α) επεξεργασίας
κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα κριτηρίων επιθυµητά τυπικά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τεύχος της προκήρυξης και στην
ενότητα επιθυµητά προσόντα.
10

Γενική επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που αναφέρονται
στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται τρεις (3) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθµούς.
30
Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα που
αναφέρονται στην προκήρυξη. προστίθενται πέντε (5) βαθµοί για
25

Σελίδα 28 από 48
κάθε έτος, µε µέγιστο όριο κριτηρίου τους εικοσιπέντε (25)
βαθµούς.
Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced 20
∆ιετής (2-έτη) επαγγελµατική εµπειρία στη χρήση λογισµικού
ERP.
10
Βαθµός πτυχίου. 5 (*)
Μέγιστο σύνολο 100

(*) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και κάθε
µονάδα αντιστοιχεί σε ένα βαθµό π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 2,5 βαθµοί.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10
Κωδικοί θέσεων Ι.6.2
Κριτήρια Αξιολόγησης/Βαθµολόγησης Βαθµοί 1η Ενότητα κριτηρίων απαραίτητα τυπικά προσόντα
Βασικός τίτλος σπουδών σύµφωνα τα οριζόµενα στην προκήρυξη Υποχρεωτικό On/Off
Γενική επαγγελµατική εµπειρία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην
προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα.
Υποχρεωτικό On/Off
Κάτοχος άδειας Α΄ Τάξης Φοροτέχνη - Λογιστή Υποχρεωτικό On/Off
Γνώση χειρισµού Η/Υ στα αντικείµενα : α) επεξεργασίας
κειµένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών
διαδικτύου.
Υποχρεωτικό On/Off
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2 Υποχρεωτικό On/Off 2η Ενότητα κριτηρίων επιθυµητά τυπικά προσόντα
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, σε γνωστικό αντικείµενο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προκήρυξη και στην ενότητα
επιθυµητά προσόντα.
10

Γενική επαγγελµατική εµπειρία άνω των ετών που αναφέρονται
στην προκήρυξη και στην ενότητα απαραίτητα τυπικά προσόντα,
προστίθενται τρείς (3) βαθµοί για κάθε έτος, µε µέγιστο όριο
κριτηρίου τους τριάντα (30) βαθµούς.
30

Εξειδικευµένη επαγγελµατική εµπειρία σε θέµατα που
αναφέρονται στην προκήρυξη προστίθενται έξι (6) βαθµοί για
κάθε έτος, µε µέγιστο όριο κριτηρίου τους τριάντα (30).
30
∆ιετής (2-έτη) επαγγελµατική εµπειρία σε χρήση λογισµικού ERP 15

Σελίδα 29 από 48
Πιστοποίηση υπολογιστικών φύλλων (excel), επίπεδο Advanced
10
Βαθµός πτυχίου. 5 (*)
Μέγιστο σύνολο 100

(*) Από τον βαθµό του πτυχίου προσµετρούνται µόνο οι µονάδες πάνω από το βαθµό 5 και κάθε
µονάδα αντιστοιχεί σε ένα βαθµό π.χ. για πτυχίο µε βαθµό 7,5 προσµετρούνται 2,5 βαθµοί.

Επισήµανση στη βαθµολόγηση του χρόνου επαγγελµατικής εµπειρίας
Η επαγγελµατική εµπειρία όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος λαµβάνεται υπόψη
µετά από την κτήση του απαιτούµενου ανά ειδικότητα τίτλου σπουδών.
Η βαθµολόγηση του κάθε µήνα - στον χρόνο επαγγελµατικής εµπειρίας-, για όλους τους
ανωτέρω πίνακες υπολογίζεται ως ακολούθως:

• Η βαθµολογία του µήνα προκύπτει από το βαθµό του έτους όπως αναφέρεται στον
αντίστοιχο πίνακα διαιρούµενο µε τον αριθµό 12 (αρ. µηνών ανά έτος), π.χ. αν η
βαθµολογία του έτους ορίζεται σε πέντε (5) µονάδες, τότε ο κάθε µήνας είναι 5/12.

• Όπου δεν προκύπτει ιδιαίτερη βαθµολογία έτους στον αντίστοιχο πίνακα, τότε η βαθµολογία του
κάθε µήνα είναι 1/12.
Επισηµαίνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων που δεν πληρούν τα γενικά προσόντα επιλογής
και τα απαραίτητα τυπικά προσόντα δεν θα αξιολογηθούν περαιτέρω και εποµένως δεν θα
βαθµολογηθούν βάσει των κριτηρίων αξιολόγησης.

3. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους και ανά περίπτωση τα ακόλουθα απαραίτητα
δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφα των δύο όψεων του ατοµικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου εφόσον
δεν είναι δυνατή η προσκόµιση του ατοµικού δελτίου ταυτότητας.
2. Για τον υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ο οποίος πρέπει να αποδείξει ότι γνωρίζει την
Ελληνική γλώσσα σε βαθµό επαρκή για την άσκηση των καθηκόντων της επιδιωκόµενης
ειδικότητας, απαιτείται Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας (N.2413/1996 άρθρο 10 παρ. 1) που
χορηγείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: α) Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων
Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Αθήνα, τηλ. 210−3443384 και β) Καραµαούνα 1, Πλ.
Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310− 459101-5, των κατωτέρω επιπέδων:
Β ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Β2 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µη ∆ιοικητικού Προσωπικού.

Σελίδα 30 από 48
Γ ΕΠΙΠΕ∆Ο ή Γ1 ΕΠΙΠΕ∆Ο (Σ.Ε.): Για τις Κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (Π.Ε.) και
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) ∆ιοικητικού Προσωπικού.
Το ανωτέρω Πιστοποιητικό Ελληνοµάθειας δεν χρειάζεται να προσκοµίζουν οι οµογενείς και
αλλογενείς, οι οποίοι παρακολουθούν ή έχουν παρακολουθήσει προγράµµατα ή µαθήµατα της
ελληνικής γλώσσας εντός του οργανωµένου ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
Αποδεικνύεται επίσης µε αντίστοιχο πιστοποιητικό του Σχολείου της Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Πανεπιστηµιούπολη, Θεσσαλονίκη,
Τ.Κ. 54006, τηλ. 2310/997571−72−76) το οποίο χορηγείται ύστερα από σχετική εξέταση του
υποψηφίου ή από άλλη σχολή ή σχολείο Ελληνικής Γλώσσας.
Επίσης, ο κάθε υποψήφιος υποβάλλει σε αντίγραφα όσα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά
επικαλείται µε την αίτησή του.
3. Τίτλο σπουδών (για υποψήφιο που συµµετέχει στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ), στον οποίο να
αναγράφεται ο ακριβής βαθµός, η ηµεροµηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο
βαθµός εκφράζεται µε αξιολογικό χαρακτηρισµό ή µε ακέραιο αριθµό (είτε πρόκειται για
ακέραιο αριθµό που προέκυψε από στρογγυλοποίηση είτε πρόκειται για αµιγώς ακέραιο
αριθµό) πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθµητικό
βαθµό, µε δύο δεκαδικά ψηφία. Στις περιπτώσεις τίτλων σπουδών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
(Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.) που ο βαθµός προκύπτει µόνο από αξιολογικό χαρακτηρισµό (κλίµακες
«ΑΡΙΣΤΑ», ή «ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ» ή «ΚΑΛΩΣ»), εάν ο υποψήφιος δεν προσκοµίσει βεβαίωση
για τον ακριβή αριθµητικό βαθµό, θα λαµβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθµολογία που
αντιστοιχεί σε κάθε µία αξιολογική κλίµακα, π.χ «8,50» για «ΑΡΙΣΤΑ», «6,50» για «ΛΙΑΝ
ΚΑΛΩΣ» και «5,00» για «ΚΑΛΩΣ». Σε περίπτωση που ο βαθµός δεν προκύπτει ούτε από
αξιολογικό χαρακτηρισµό, θα λαµβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθµολογικής κλίµακας
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, δηλαδή «5,00».
Ειδικές διευκρινίσεις για δικαιολογητικά που αφορούν τίτλους σπουδών
3.1 Για τίτλους Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης: όπου στην Προκήρυξη ορίζεται ως
απαιτούµενο προσόν πτυχίο ή δίπλωµα Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.)
Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής «αντίστοιχης
ειδικότητας ή ταυτόσηµο κατά περιεχόµενο ειδικότητας» µε το ζητούµενο από την
Προκήρυξη, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (µε την
ονοµασία του) στην Προκήρυξη, καλύπτεται δε από τους παραπάνω όρους (αντιστοιχία ή
ταυτοσηµία), υποχρεούνται να προσκοµίσουν συγχρόνως βεβαίωση του αρµοδίου οργάνου
του Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι., στο οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή
δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη

Σελίδα 31 από 48
επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του πτυχίου που ζητείται από την Προκήρυξη. Σε
περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το
συγκεκριµένο σύµφωνα µε την οικεία Προκήρυξη απαιτούµενο πτυχίο, ο επικαλούµενος
τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη.
3.2 Για τίτλους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: όπου στην Προκήρυξη ορίζεται ως απαιτούµενο
προσόν πτυχίο ή δίπλωµα Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι. της
ηµεδαπής «αντίστοιχης ειδικότητας ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα ή αντίστοιχο κατά
περιεχόµενο ειδικότητας» µε το ζητούµενο από την Προκήρυξη, οι υποψήφιοι οι οποίοι δεν
διαθέτουν τίτλο που αναφέρεται ρητά (µε την ονοµασία του) στην Προκήρυξη, καλύπτεται δε
από τον παραπάνω όρο (αντιστοιχία), υποχρεούνται να προσκοµίσουν συγχρόνως βεβαίωση
του αρµοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. ή Προγραµµάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Τ.Ε.Ι., στο
οποίο ανήκει το Τµήµα που χορήγησε το εν λόγω πτυχίο ή δίπλωµα, περί του ότι ο τίτλος
αυτός στηρίζεται σε σπουδές που καλύπτουν µε πλήρη επάρκεια το γνωστικό αντικείµενο του
πτυχίου που ζητείται από την Προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν προσκοµισθεί η βεβαίωση
αυτή, ή δεν αναφέρεται σε αυτήν το συγκεκριµένο σύµφωνα µε την οικεία Προκήρυξη
απαιτούµενο πτυχίο, ο επικαλούµενος τίτλος δεν λαµβάνεται υπόψη.
3.3 Για τους κατόχους τίτλων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. αντίστοιχων ειδικοτήτων µε τίτλους Τ.Ε.Ι. που
ορίζονται ως απαιτούµενα προσόντα στην Προκήρυξη, απαιτείται βεβαίωση του αρµοδίου
οργάνου Τ.Ε.Ι. από την οποία να προκύπτει η αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους, µε το
ζητούµενο από την Προκήρυξη. Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τις ειδικότητες της
κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, για τις οποίες, εκ του νόµου, προβλέπεται άδεια
άσκησης επαγγέλµατος.
3.4 Οι υποψήφιοι που κατέχουν τίτλους σπουδών στους οποίους δεν αναγράφεται η
κατεύθυνση ή ειδίκευση αυτών, όπως αυτή ενδέχεται να ζητείται από την Προκήρυξη,
πρέπει να προσκοµίσουν πιστοποιητικό ή βεβαίωση του τµήµατος που χορήγησε τον τίτλο
σπουδών τους, από την οποία να προκύπτει ότι παρακολούθησαν τα µαθήµατα κύκλου
σπουδών της κατεύθυνσης ή ειδίκευσης που ζητείται από την Προκήρυξη.
3.5 Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται:
α) Για τίτλους Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πράξη αναγνώρισης
από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα, για την ισοτιµία, ή ισοτιµία και αντιστοιχία του
τίτλου καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτού µε τη βαθµολογική κλίµακα
των ηµεδαπών τίτλων ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό
Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας ή
ισοτιµίας και αντιστοιχίας καθώς και αντιστοιχία της βαθµολογικής κλίµακας αυτών µε τη
βαθµολογική κλίµακα των ηµεδαπών τίτλων. Σε περίπτωση που από την πράξη ή το
πιστοποιητικό αναγνώρισης δεν προκύπτει το γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από

Σελίδα 32 από 48
το Εκπαιδευτικό Ίδρυµα που χορήγησε τον τίτλο, η οποία να καθορίζει το γνωστικό
αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
Ειδικά για τα πτυχία της Κύπρου: Για τα πτυχία που αποκτήθηκαν πριν από την πλήρη ένταξη της
Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) και αναφέρονται στο Π.∆. 299/1997
δεν απαιτείται αντιστοιχία. Για τα πτυχία τα οποία έχουν χρόνο κτήσης µετά την ένταξή της στην
Ε.Ε. απαιτείται ισοτιµία και αντιστοιχία.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόµισης πράξης αναγνώρισης για την ισοτιµία και την
αντιστοιχία του τίτλου, όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν αποφάσεις αναγνώρισης επαγγελµατικών
προσόντων ή επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, οι οποίες
χορηγήθηκαν από:
i) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του
π.δ. 38/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
ii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του άρθρου 55 του
π.δ. 38/2010 για την αναγνώριση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας, βάσει της παρ.2, του αρ. 1
του π.δ. 38/2010, όπως ισχύει κάθε φορά ή
iii) το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας Τίτλων Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι.Τ.Τ.Ε.) του άρθρου 10 του π.δ. 165/2000 «Προσαρµογή της
Ελληνικής Νοµοθεσίας µε ένα γενικό σύστηµα αναγνώρισης των διπλωµάτων τριτοβάθµιας
εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελµατική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών,
σύµφωνα µε την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» ή
iv) το Συµβούλιο Επαγγελµατικής Αναγνώρισης Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) του άρθρου 14 του π.δ. 231/1998 «∆εύτερο γενικό σύστηµα αναγνώρισης της
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, το οποίο συµπληρώνει την οδηγία 89/48/ΕΟΚ, σύµφωνα µε τις
οδηγίες 92/51/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 94/38/ΕΚ και 95/43/ΕΚ
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων».
Υποψήφιοι που είναι κάτοχοι ενός από τα παραπάνω πτυχία της αλλοδαπής, εξαιρούνται µεν από
την υποχρέωση προσκόµισης πράξεως αναγνώρισης για την ισοτιµία και την αντιστοιχία του τίτλου,
όχι όµως και από την υποχρέωση προσκόµισης πιστοποιητικού από το ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α ή το Ι.Τ.Ε
ή από το ∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π) για τη βαθµολογική αντιστοιχία του τίτλου.
Προκειµένου για τίτλο της αλλοδαπής χωρίς αντιστοιχία βαθµολογικής ή αξιολογικής κλίµακας µε
τη βαθµολογική ή αξιολογική κλίµακα τίτλων της ηµεδαπής, που αφορά στη δεκαδική µορφή του
βαθµού τίτλου σπουδών, λαµβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθµολογία της κλίµακας Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης ηµεδαπής, δηλαδή «5,00».

Σελίδα 33 από 48
Στις ανωτέρω περιπτώσεις που αφορούν τίτλους σπουδών που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, οι
υποψήφιοι δεν χρειάζεται να προσκοµίσουν αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου που έχει
επικυρωθεί από δικηγόρο ούτε επίσηµη µετάφραση αυτού. Αρκεί η υποβολή των απαιτούµενων
πράξεων ή πιστοποιητικών ή αποφάσεων ή βεβαιώσεων των αρµοδίων οργάνων που ορίζονται
ανωτέρω.
4. Για τις κατηγορίες Πανεπιστηµιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής (ΤΕ) Εκπαίδευσης για τις οποίες
αναφέρεται στην Προκήρυξη ως επιθυµητό προσόν η κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος σε
συγκεκριµένο γνωστικό αντικείµενο οι υποψήφιοι πρέπει να προσκοµίσουν µεταπτυχιακό
δίπλωµα (συνοδευόµενο από βεβαίωση του οικείου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος που να
καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο αυτού, µόνο εάν αυτό δεν προκύπτει σαφώς από τον
προσκοµιζόµενο τίτλο).
Αν ο µεταπτυχιακός τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται µόνο Πράξη
Αναγνώρισης του τίτλου από το ∆ΙΚΑΤΣΑ ή Πιστοποιητικό Αναγνώρισης από το
∆ιεπιστηµονικό Οργανισµό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδηµαϊκών και Πληροφόρησης
(∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί ισοτιµίας που να έχει εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων και σε περίπτωση που από την πράξη αναγνώρισης δεν προκύπτει το
γνωστικό αντικείµενο, απαιτείται βεβαίωση από το Πανεπιστήµιο που χορήγησε τον τίτλο η
οποία να καθορίζει το γνωστικό αντικείµενο, καθώς και επίσηµη µετάφρασή της.
Στις περιπτώσεις που η ισοτιµία ή ισοτιµία και αντιστοιχία του πτυχίου αλλοδαπής
αναγνωρίζεται µόνον εφόσον ο κάτοχος του πτυχίου είναι και κάτοχος µεταπτυχιακού
διπλώµατος, δεν αναγνωρίζεται ισοτιµία του µεταπτυχιακού διπλώµατος, και εποµένως δεν
λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος.
Στην περίπτωση που ο µεταπτυχιακός τίτλος συµπληρώνει ή ενσωµατώνεται στο βασικό,
δεν λογίζεται ως µεταπτυχιακός τίτλος. 5. Για όποιες ειδικότητες απαιτούνται ως προσόντα η γνώση ξένης γλώσσας ή/και η γνώση
χειρισµού ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι υποψήφιοι προσκοµίζουν ως προς την απόδειξη των
παραπάνω, τα αναφερόµενα στα επισυναπτόµενα παραρτήµατα: Παράρτηµα Α «Απόδειξη
Χειρισµού Η/Υ» και Παράρτηµα Β «Απόδειξη Γλωσσοµάθειας».
Τα ανωτέρω πρέπει να έχουν εκδοθεί µέχρι την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας
υποβολής των αιτήσεων.
6. Για την πιστοποίηση λογισµικών πληροφορικής όπου απαιτείται προσκοµίζονται
πιστοποιητικά αναγνωρισµένων φορέων.
7. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια ή βεβαίωση εγγραφής ή
βεβαίωση αναγγελίας ή βεβαίωση περί πλήρωσης όλων των προϋποθέσεων άσκησης του
επαγγέλµατος (όπου απαιτείται).

Σελίδα 34 από 48
Όλες οι άδειες άσκησης επαγγέλµατος πρέπει να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της
αίτησης.
Για τους υποψηφίους που έχουν αναγνώριση επαγγελµατικής ισοτιµίας του τίτλου τους από το
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικής Ισοτιµίας τίτλων Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης,
εφόσον απαιτείται από το νόµο εγγραφή τους σε επαγγελµατικές οργανώσεις, αρκεί βεβαίωση
υποβολής αίτησης εγγραφής τους στην οικεία επαγγελµατική οργάνωση. 8. Λοιπές Βεβαιώσεις ή Πιστοποιητικά ή Επαγγελµατικές Ταυτότητες που προβλέπονται από την
Προκήρυξη.

Πιστοποιητικά απόδειξης εµπειρίας
Α. Όταν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
Για τους µισθωτούς και τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
(1) Όταν ζητείται γενική επαγγελµατική εµπειρία: • •• • Άδεια άσκησης επαγγέλµατος και • •• • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης.
Όσοι έχουν προϋπηρεσία σε φορείς του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της
βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα
του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της
εµπειρίας.
(2) Όταν ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία απαιτείται επιπλέον:
- Για τους µισθωτούς, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η
χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της υπεύθυνης δήλωσης
να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να
προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.
- Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες, χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση κατά
το άρθρο 8 του ν.1599/1986, για το είδος και τη χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης
εµπειρίας και µία τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εξειδικευµένης εµπειρίας. Στην
περίπτωση που η εξειδικευµένη εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα,
εναλλακτικά, αντί των προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν
βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος
και η χρονική διάρκεια της εξειδικευµένης εµπειρίας.

Σελίδα 35 από 48
Β. Όταν δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος:
Για όλες τις περιπτώσεις είτε ζητείται εξειδικευµένη εµπειρία είτε όχι.
(1) Για τους µισθωτούς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα: • •• • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της
ασφάλισης και
• •• • Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του
ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εµπειρίας
του καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της
επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
Οι µισθωτοί του δηµοσίου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του
ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης, να προσκοµίσουν βεβαίωση του
οικείου φορέα του δηµοσίου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική
διάρκεια της εµπειρίας.
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες απαιτούνται αθροιστικά: • •• • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια της
ασφάλισης,
• •• • Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986, ότι
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο
της εµπειρίας και
• •• • Υποβολή µιας τουλάχιστον σχετικής σύµβασης ή δελτίων παροχής υπηρεσιών που
καλύπτουν ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
Στην περίπτωση που η εµπειρία έχει αποκτηθεί στο δηµόσιο τοµέα, εναλλακτικά, αντί των
προαναφεροµένων, οι υποψήφιοι µπορούν να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του
δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εµπειρίας.
Εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι είναι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα µπορούν, εναλλακτικά, αντί της
βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκοµίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δηµόσιου
τοµέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης.

Επισηµάνσεις για τους τρόπους απόδειξης της εµπειρίας:
α) Οι απασχολούµενοι σε φορείς του δηµόσιου τοµέα, που αποδεικνύουν την εµπειρία τους µε
σχετική βεβαίωση του οικείου φορέα απασχόλησης, υπολογίζουν τους µήνες εµπειρίας
αφαιρώντας την ηµεροµηνία έναρξης της απασχόλησης από την εποµένη της
ηµεροµηνίας λήξης σύµφωνα µε το υπόδειγµα των ασφαλισµένων στα λοιπά ταµεία πλην
ΙΚΑ.
β) Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το χρόνο που
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος εµπειρίας που

Σελίδα 36 από 48
δηλώνεται από τον υποψήφιο και δεν καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές δεν λαµβάνεται
υπόψη και αφαιρείται.
γ) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος εργάστηκε µε καθεστώς µερικής απασχόλησης ο χρόνος
εµπειρίας υπολογίζεται στο ήµισυ. Στην περίπτωση αυτή, ο υποψήφιος, πλέον της βεβαίωσης
του οικείου ασφαλιστικού φορέα, οφείλει να προσκοµίσει και βεβαίωση του δηµοσίου
φορέα, στον οποίο απασχολήθηκε µερικώς.
δ) Οι απασχολούµενοι (µισθωτοί) του ιδιωτικού τοµέα δύνανται να προσκοµίσουν, αντί της
βεβαίωσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Λογαριασµό Ασφαλισµένου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που να έχει εκδοθεί
αρµοδίως ή παλαιότερα εκδοθείσες καρτέλες ενσήµων του ΙΚΑ.

Ειδικά για τους δασολόγους:
Η εµπειρία λαµβάνεται υπόψη: πριν και µετά την απόκτηση του δικαιώµατος άσκησης
επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας ∆ασολόγου (βεβαιώσεις που εκδίδονται από το ΓΕΩΤΕΕ),
ως εξής:
Χρόνος εµπειρίας που έχει διανυθεί από την λήψη του πτυχίου µέχρι και 29-06-2002 λαµβάνεται
υπόψη ως εµπειρία, διότι µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δεν απαιτείτο άδεια άσκησης επαγγέλµατος. Ο
χρόνος εµπειρίας που έχει διανυθεί από 30-06-2002 και µετά λαµβάνεται υπόψη ως εµπειρία µόνο
εφόσον έχει διανυθεί µε βεβαίωση (Ν. 3919/2011) και προσµετράται µετά την απόκτηση του
δικαιώµατος άσκησης του επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας ∆ασολόγου.
Όσοι υποψήφιοι έχουν συνεχόµενη προϋπηρεσία στον ίδιο εργοδότη που άρχισε πριν την 30-06
2002 και απέκτησαν το δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος Γεωτεχνικού ειδικότητας ∆ασολόγου σε
µεταγενέστερο χρόνο (µετά την 30-06-2002) και πάντως πριν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των
αιτήσεων, πρέπει να δηλώσουν σε χωριστή υπεύθυνη δήλωση τη χρονική διάρκεια της εµπειρίας
τους.
Όταν δεν προκύπτει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης της άδειας Γεωτεχνικού ειδικότητας ∆ασολόγου
και προκειµένου για τον υπολογισµό των µηνών εµπειρίας, ο υποψήφιος πρέπει να συνυποβάλει
σχετική βεβαίωση του ΓΕΩΤΕΕ, από την οποία να προκύπτει η ηµεροµηνία αρχικής κτήσης αυτής.

Επισήµανση για τους απασχολούµενους στο δηµόσιο τοµέα:
Ως φορείς του ∆ηµοσίου νοούνται: Οι Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου, τα Ν.Π.∆.∆., τα Ν.Π.Ι.∆. του
δηµόσιου τοµέα, οι Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού καθώς και τα νοµικά πρόσωπα των
Ο.Τ.Α., όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του ν.3812/2009 (όπως ισχύει).
Ως εργασία που έχει διανυθεί στο ∆ηµόσιο Τοµέα, θεωρείται επίσης: • Η απασχόληση κατά τη διάρκεια της Στρατιωτικής Θητείας. • Η συµµετοχή σε προγράµµατα απόκτησης εργασιακής εµπειρίας (STAGE) του ΟΑΕ∆. • Η απασχόληση µε Σύµβαση Μίσθωσης Έργου σε φορείς του ∆ηµοσίου.

Σελίδα 37 από 48

Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για εµπειρία η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή επιπλέον των λοιπών δικαιολογητικών που
απαιτούνται από τις ανωτέρω, κατά περίπτωση, παραγράφους ο υποψήφιος προσκοµίζει: 1. Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για
συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι υποχρεωτική: • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος
και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και • Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική ή
αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση. 2. Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των εργαζοµένων για
συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι µη υποχρεωτική: • Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος
και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου. • Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νοµικού προσώπου και • Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η ασφάλιση
για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν είναι
υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου.

3. Όταν ο χρόνος εµπειρίας έχει διανυθεί σε υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα της αλλοδαπής,
µπορεί να αποδεικνύεται και µε βεβαίωση του αντίστοιχου δηµόσιου φορέα.

Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εµπειρίας
α. ∆ικαστική Απόφαση
Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση από την οποία να
προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε καθώς και η χρονική διάρκεια της παροχής
της.
β. Έρευνα ή συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα
Η έρευνα ή η συµµετοχή σε ερευνητικά κέντρα ή προγράµµατα µπορεί να ληφθεί ως χρόνος
εµπειρίας υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος προσκοµίζει:
(α) Βεβαίωση του διοικητικού υπευθύνου (του Γραµµατέα ή Προέδρου της Επιτροπής
Ερευνών) στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό πρόγραµµα ή έργο, ο τίτλος και η

Σελίδα 38 από 48
διάρκειά του, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου, η συµβατική σχέση µε την οποία
συνδεόταν ο υποψήφιος µε το φορέα και ο επιστηµονικός υπεύθυνος και
(β) Βεβαίωση του επιστηµονικού υπευθύνου στην οποία θα αναφέρονται, για κάθε ερευνητικό
πρόγραµµα, το αντικείµενο της έρευνας, ο χρόνος συµµετοχής του υποψηφίου και η ιδιαίτερη
συµβολή του στην εκπόνηση ή ολοκλήρωση του έργου.
Είναι αυτονόητο ότι τα ανωτέρω ισχύουν εφόσον ο υποψήφιος κατά τη διάρκεια της
συµµετοχής του κατείχε τον απαιτούµενο από την Προκήρυξη βασικό τίτλο σπουδών ή άδεια
άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη επαγγελµατική άδεια, όπου αυτή απαιτείται.
γ. Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εµπειρίας αναγνωρίζεται και η απασχόληση που προκύπτει κατά τη διάρκεια της
στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρµοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το είδος και τη
διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα πρέπει να έχει
αποκτηθεί πριν από την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που η ειδικότητα
αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εµπειρία αναγνωρίζεται από την απόκτησή
της και µετά. Όταν από την Προκήρυξη απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλµατος ή άλλη
επαγγελµατική άδεια, ο χρόνος της παραπάνω εµπειρίας υπολογίζεται µετά την απόκτηση της
απαιτούµενης άδειας.
δ. Προγράµµατα STAGE
Ως χρόνος εµπειρίας θεωρείται και η συµµετοχή στα προγράµµατα απόκτησης εργασιακής
εµπειρίας STAGE του ΟΑΕ∆. Η σχετική βεβαίωση, από την οποία πρέπει να προκύπτει το
είδος και η χρονική διάρκεια του προγράµµατος, εκδίδεται από τον ΟΑΕ∆.
ε. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.
Υποψήφιοι οι οποίοι ανήκουν στα πρόσωπα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 9
του ν.3050/2002, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει, οφείλουν να προσκοµίσουν µε την
αίτησή τους βεβαίωση απαλλαγής τους από την ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. εάν εµπίπτουν στις
εξαιρέσεις του νόµου.

4. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους για µια αποκλειστικά θέση µέσα σε προθεσµία 30
ηµερών από τη δηµοσίευση της προκήρυξης.
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη σχετική προκήρυξη.
5. Η διάρκεια των συµβάσεων µίσθωσης έργου ορίζεται σε τρία έτη από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
6. α) Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από τριµελή επιτροπή, η οποία θα ορισθεί µε απόφαση
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε».
β) Οι επιλεγέντες θα εκτελέσουν το έργο, όπως αυτό θα περιγράφεται στην προκήρυξη και στη
σύµβαση.

Σελίδα 39 από 48
γ) Για τους επιλεγέντες ισχύει δοκιµαστική περίοδος τριών µηνών κατά την οποία η «Ε.Κ.ΧΑ.
Α.Ε.» διατηρεί το δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας της σύµβασης χωρίς οικονοµική επιβάρυνση.
δ) Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση ήδη επιλεγέντος υποψηφίου θα γίνεται για το
διάστηµα που υπολείπεται για την εκτέλεση του έργου βάσει της σειράς κατάταξης των υποψηφίων,
η οποία θα προκύψει από τη διαδικασία αξιολόγησης.
ε) Οι επιλεγέντες υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην «Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.» τυχόν
σύγκρουση συµφερόντων κατά την εκτέλεση της σύµβασης έργου των ιδίων ή των συγγενικών τους
προσώπων σε σχέση µε τους αναδόχους της «Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε». που έχουν αναλάβει την εκπόνηση
µελετών κτηµατογράφησης και κατάρτισης δασικών χαρτών από τη στιγµή που λαµβάνουν γνώση
της εν λόγω σύγκρουσης.
Κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων συντρέχει ιδίως όταν οι επιλεγέντες, έχουν, άµεσα ή έµµεσα,
προσωπικά, οικογενειακά, οικονοµικά ή άλλα κοινά συµφέροντα, µε τους ανωτέρω αναφερόµενους
αναδόχους.
Εάν η Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κρίνει ότι µια σύγκρουση συµφερόντων είναι αδύνατον να αρθεί µε άλλον
τρόπο, καταγγέλλεται αζηµίως η σύµβαση έργου.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση