Αρχίζει η διαδικασία για τις ενισχύσεις νέων αγροτών στην ΠΚΜ

Δημόσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων μετά το καλοκαίρι προγραμματίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 και του μέτρου εκκίνησης επιχείρησης από νέους αγρότες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΠΚΜ, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ενημερωθούν για τις παραμέτρους του προγράμματος των ενισχύσεων στην Κεντρική Μακεδονία, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει με τους ταχύτερους δυνατούς ρυθμούς. Ήδη η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχει προχωρήσει στην εξειδίκευση των κριτηρίων για την υπαγωγή στο πρόγραμμα των νέων αγροτών της περιοχής.

Η προδημοσίευση των προϋποθέσεων, των κριτηρίων και της βαθμολογίας για την επιλογή αιτήσεων ενίσχυσης υποψηφίων του μέτρου Νέων Γεωργών (Υπομέτρο 6.1 «Εκκίνηση Επιχείρησης από Νέους Γεωργούς») από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 έχει ήδη γίνει από τις 20 Απριλίου.

Στόχος είναι η στήριξη της «μικρής» επιχειρηματικότητας και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον πρωτογενή τομέα, καθώς επίσης η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω ηλικιακής ανανέωσης ή στήριξης της αναδιάρθρωσης των μικρών εκμεταλλεύσεων.

Όπως τονίζει ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας, «η ενίσχυση των αγροτών και κυρίως των νέων γεωργών αποτελεί προτεραιότητά μας, καθώς ο πρωτογενής τομέας είναι από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής, αλλά και της τοπικής οικονομίας. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό της αγροτικής οικονομίας στο ΑΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας είναι σταθερά στο επίπεδο άνω του 20%. Η επανεκκίνηση της οικονομίας μας, η ανάκαμψη του τόπου και της κοινωνίας μας έρχεται μέσα από τις επενδύσεις και την επιχειρηματικότητα στους τομείς, στους οποίους η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ο αγροτικός τομέας είναι τομέας αιχμής για την Περιφέρειά μας. Είναι τομέας που φέρνει έσοδα, εισόδημα και νέες θέσεις εργασίας. Με τα κίνητρα για τους νέους αγρότες αποσκοπούμε επίσης στην ηλικιακή ανανέωση του αγροτικού κόσμου, αλλά και στην εξεύρεση λύσεων για τους νέους που βιώνουν τον εφιάλτη της ανεργίας και της ανυπαρξίας διεξόδων απασχόλησης. Στόχος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι να ολοκληρώσει το ταχύτερο όλες τις διαδικασίες, ώστε να αρχίσει η ενίσχυση των νέων αγροτών μέσω του νέου ΕΣΠΑ, γι’ αυτό και ήδη ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση των κριτηρίων υπαγωγής στο πρόγραμμα».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ιωάννης Ταχματζίδης σημείωσε ότι «ο πρωτογενής τομέας της Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει κατά 20,8% στην Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία του πρωτογενούς τομέα σε επίπεδο χώρας. Ταυτόχρονα, είμαστε η δεύτερη Περιφέρεια της Ελλάδας σε εξαγωγική δραστηριότητα και η πρώτη σε εξαγωγές τροφίμων και αγροτικών προϊόντων. Ουσιαστικά, ο πρωτογενής τομέας, η αγροτική οικονομία, αποτελεί την παραγωγική και αναπτυξιακή βάση της Κεντρικής Μακεδονίας. Στόχος μας είναι να χτίσουμε πάνω σε αυτά τα γερά θεμέλια που διαθέτουμε και να κεφαλαιοποιήσουμε την ισχυρή δυναμική του αγροτικού τομέα».

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με την προδημοσίευση ισχύουν τα εξής για τους υποψήφιους δικαιούχους:

-Να είναι:

1.Φυσικά πρόσωπα ηλικίας 18 - 40 ετών που έχουν πρώτη φορά επαγγελματική απασχόληση με τη γεωργία και έχουν επομένως εγγραφεί πρώτη φορά στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως «νεοεισερχόμενοι» επαγγελματίες αγρότες 12 μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης ή

2.Νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%), με ανάλογες προϋποθέσεις με τα φυσικά πρόσωπα.

-Να έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2016 και να αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ.

-Να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας εκφρασμένη ως τυπική απόδοση (δηλαδή ακαθάριστη αξία σε ευρώ) τουλάχιστον 8.000 ευρώ.

-Να είναι μόνιμοι κάτοικοι των Δημοτικών Ενοτήτων των ΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας, εξαιρουμένης της Δημοτικής Κοινότητας 5ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης. Στην περίπτωση των νομικών προσώπων να έχουν αρχηγό-νόμιμο εκπρόσωπό τους νέο γεωργό που να πληροί την προϋπόθεση αυτή και να έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας.

-Να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης του οποίου η διάρκεια υλοποίησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία έτη και μεγαλύτερη από τέσσερα έτη.

-Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

Ύψος ενίσχυσης

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες και καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις με την πρώτη δόση να καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο χωρίς να μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης, διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ ως 22.000 ευρώ ως εξής:

*Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

1.Κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και

2.Κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Στο προσεχές διάστημα θα αναρτηθούν κατάλογοι καλλιεργειών προκειμένου να εξειδικευτεί η περιγραφή των ομάδων καλλιεργειών που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες που αποτελούν τους τομείς προτεραιότητας της εθνικής στρατηγικής.

Τομείς προτεραιότητας στην ΠΚΜ

Οι τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι οι εξής:

-αιγοπροβατοτροφία, μελισσοκομία και σηροτροφία

-βοοτροφία, πτηνοτροφία, χοιροτροφία, κονικλοτροφία

-χαρακτηριστικοί κλάδοι/προϊόντα της Κεντρικής Μακεδονίας (φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα/θάμνοι, ελιά, αμπέλι, αρωματικά φυτά, βιομηχανικά φυτά (χωρίς ενεργειακές), όσπρια, ρύζι, κηπευτικά, πατάτες, σπαράγγι, φράουλα, ζωοτροφές (καρποί, χορτονομές, ενσιρώματα).

Επίσης βαρύτητα δόθηκε:

-στον συνδυασμό ζωικής παραγωγής με την παραγωγή ζωοτροφών

-στις ελληνικές πιστοποιημένες φυλές και στις ειδικές εκτροφές βάσει πιστοποιημένων προτύπων  AGROCERT  στη μελλοντική κατάσταση και

-στην εξασφαλισμένη διάθεση παραγωγής εφόσον ποσοστό της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης (εκφρασμένη ως τελική τυπική απόδοση), που είναι τουλάχιστον ίσο ή υπερβαίνει το 30% στο σύνολο της εκμετάλλευσης, διατίθεται με συμβόλαιο/συμφωνητικό διάθεσης παραγωγής ή άλλα σχετικά παραστατικά κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ενημέρωση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν μέσω:

*των Ψηφιακών Υπηρεσιών του ΥΠΠΑΑΤ στην ιστοσελίδα www.agrotikianaptixi.gr στο σύνδεσμο http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=8b95884dcc6ea520

*των Ψηφιακών Υπηρεσιών της ΠΚΜ στην ιστοσελίδα www.pkm.gov.gr και www.agrotika.pkm.gov.gr

*των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με: κ. Κ. Ευγενίου 2310984106 και κ. Κ. Τερτιβανίδης 2371351274.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση