Αυστηρότερα όρια για τις εκπομπές ρύπων

Νέα οδηγία για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης εξέδωσε στις 8 Δεκεμβρίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι νέοι κανόνες θέτουν αυστηρότερα εθνικά όρια για την εκπομπή ορισμένων από τους επικινδυνότερους ατμοσφαιρικούς ρύπους.

Στόχος είναι να μειωθούν οι κίνδυνοι για την υγεία και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Με την οδηγία αυτή, ο αριθμός των πρόωρων θανάτων λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ΕΕ αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 50% το 2030 (σε σχέση με το 2005).

Η οδηγία ευθυγραμμίζει εξάλλου τη νομοθεσία της ΕΕ προς τις διεθνείς δεσμεύσεις (μετά την αναθεώρηση του Πρωτοκόλλου του Γκέτεμποργκ το 2012). Δείτε αναλυτικά τη νέα οδηγία, πατώντας ΕΔΩ.

«Αυτοί οι νέοι κανόνες θα σώσουν ζωές και θα βελτιώσουν την υγεία των πολιτών της ΕΕ. Για την εφαρμογή τους θα χρειαστεί σημαντική δέσμευση από μέρους των κρατών μελών, αλλά είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση αυτή. Η προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος αξίζει κάθε προσπάθεια που θα χρειαστεί να καταβληθεί», δήλωσε ο László Sólymos, Υπουργός Περιβάλλοντος της Σλοβακίας και Πρόεδρος του Συμβουλίου.

Ρύποι

Οι κανόνες καλύπτουν τις εκπομπές πέντε ρύπων: διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου, πτητικών οργανικών ενώσεων εκτός μεθανίου, αμμωνίας και λεπτών αιωρούμενων σωματιδίων.

Εθνικά όρια εκπομπών

Η οδηγία θέτει ανώτατα όρια για κάθε χώρα σχετικά με τις μέγιστες επιτρεπόμενες εκπομπές ανά έτος. Τα όρια κάθε ρύπου που θα ισχύουν για κάθε έτος από το 2020 έως το 2029 είναι ίδια με εκείνα για τα οποία έχουν ήδη δεσμευθεί τα κράτη μέλη στο αναθεωρημένο πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ. Νέες, αυστηρότερες μειώσεις συμφωνήθηκαν για την περίοδο μετά το 2030.

Επίπεδα εκπομπών για το 2025

Θα προσδιορισθούν ενδεικτικά επίπεδα εκπομπών για το 2025 για κάθε κράτος μέλος. Θα καθοριστούν βάσει γραμμικής πορείας προς τα όρια εκπομπών που θα ισχύουν από το 2030 και μετά. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν μη γραμμική πορεία στις μειώσεις τους εάν αυτό είναι πιο αποδοτικό.

Σε περίπτωση απόκλισης κράτους μέλους από την προκαθορισμένη πορεία, η απόκλιση θα πρέπει να αιτιολογείται και να περιγράφονται οι δράσεις που προτίθεται να αναλάβει το οικείο κράτος μέλος για την επιστροφή στη προδιαγεγραμμένη πορεία.

Ευελιξία

Προβλέπεται κάποια ευελιξία για τη συμμόρφωση προς τα όρια, υπό ορισμένες περιστάσεις. Επί παραδείγματι, εάν ένα κράτος μέλος κάποια χρονιά δεν μπορεί να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του λόγω εξαιρετικού ψύχους το χειμώνα ή ξηρασίας το καλοκαίρι, θα έχει τη δυνατότητα να εξισορροπήσει τις ετήσιες εκπομπές του με την προηγούμενη ή την επόμενη χρονιά.

Χρονοδιάγραμμα και επόμενα βήματα

Η Επιτροπή παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 2013 την πρότασή της ως τμήμα της 'δέσμης μέτρων για την ποιότητα του αέρα'. Ο φάκελος ακολουθεί τη συνήθη νομοθετική διαδικασία. Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με συμβιβαστικό κείμενο τον Ιούνιο του 2016.

Μετά την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά την πρώτη του ανάγνωση τον Νοέμβριο του 2016, τα τελευταία βήματα της διαδικασίας είναι η έγκριση από το Συμβούλιο και η υπογραφή από αμφότερα τα θεσμικά όργανα. Η οδηγία, η οποία θα δημοσιευθεί σύντομα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, θα τεθεί σε ισχύ την 31 Δεκεμβρίου 2016.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση