Αυτά είναι τα 17 πρώτα προγράμματα του ΕΣΠΑ για το περιβάλλον

του Θοδωρή Καραουλάνη

Σε συνέχεια του πρώτου ενημερωτικού ρεπορτάζ για τα έργα ΕΣΠΑ του τομέα Περιβάλλοντος και Υποδομών, που δημοσίευσε η Greenagenda, προχωρούμε σήμερα στην ανάλυση των πρώτων 17 έργων του τομέα Περιβάλλοντος που ήδη προκηρύχτηκαν ή οι προσκλήσεις προς τους δικαιούχους αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Τα έργα αυτά αποτελούν τις βασικές δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας μέχρι το 2020.

Τα 17 αυτά προγράμματα (16 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη και 1 από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής) αφορούν πλήθος δράσεων, όπως αναφέραμε, τα οποία έχουν συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ, πλέον 150 εκατομμυρίων ειδικά για τις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων της Αττικής, δηλαδή συνολικά περισσότερα από 650 εκ. ευρώ!

Τη μερίδα του λέοντος, άνω του 50% του προϋπολογισμού, απορροφούν τα έργα διαχείρισης αστικών αποβλήτων.

Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι με τα έργα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί η εξειδίκευση του Επιχειρησιακού προγράμματος, οπότε αναλόγως της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της Διαχειριστικής Αρχής και των Δικαιούχων στην ενδιάμεση αξιολόγηση (2017-2018) θα γίνουν απεντάξεις έργων, νέες εντάξεις, προσαρμογές κλπ.

Αναλυτικά τα έργα με μία σύντομη περιγραφή τους, οι προϋπολογισμοί και οι δυνητικοί δικαιούχοι έχουν ως εξής:

1.    ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) :  273.062.075 €, Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΣΔΑ). Δράσεις προς χρηματοδότηση :
Προμήθεια κάδων οικιακής κομποστοποίησης ή/και επιτόπιας μηχανικής κομποστοποίησης βιοαποβλήτων για μικρούς παραγωγούς (π.χ. κατασκηνώσεις δήμου, λαϊκές αγορές, κλπ).
Προμήθεια κάδων και άλλων μέσων συλλογής για την εφαρμογή προγραμμάτων χωριστής συλλογής αστικών βιοαποβλήτων (οικιακών, πράσινων και εμπορικών).
Δημοτικές μονάδες κομποστοποίησης βιοαποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού κομποστοποίησης και όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.
Δημοτικές μονάδες τεμαχισμού και κομποστοποίησης αποβλήτων κήπων και πάρκων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.
Εγκαταστάσεις και υποδομές πράσινων σημείων που εξυπηρετούν κατά προτεραιότητα αστικά κέντρα.
Κέντρα επαναχρησιμοποίησης, δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών ή επισκευής/μεταποίησης ειδών και αγαθών.
Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) ή/και Σταθμοί Μεταφόρτωσης για τα ανακυκλώσιμα απόβλητα (ΣΜΑΥ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
Έμφαση στα μεγάλα νησιά.
Σταθμοί Μεταφόρτωσης αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία των σταθμών.
Κεντρικές (διαδημοτικές) μονάδες ανάκτησης προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων ή συμμείκτων αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη θέση σε λειτουργία της μονάδας.
Χώροι Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και εγκατάστασης όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και βοηθητικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία της μονάδας.
Αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων και ΧΥΤ στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ).

2.    Έργα για την σταδιακή ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων (ΕΕΛ) στους οικισμούς Γ' προτεραιότητας

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 49.000.000 €, Δικαιούχοι: Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης . Δράσεις προς χρηματοδότηση:
Τμηματοποιημένα έργα, ήτοι Υποέργα – Εργολαβίες με υπογεγραμμένες νομικές δεσμεύσεις που συμβάλλουν :

 • Στην εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
 • Στη βελτίωση  της συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς με πληθυσμό 2.000-15.000 με βάση τις κατευθύνσεις της Οδηγίας για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (91/271/ΕΟΚ)
 • Στη σταδιακή κατάργηση του συστήματος διάθεσης αστικών λυμάτων μέσω βόθρων (σηπτικών ή στεγανών) και στη βελτίωση της ποιότητας των επιφανειακών υδάτων και των ακτών κολύμβησης.

3.    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 30.000.000 €, Δικαιούχοι: Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού, Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης (η πρόσκληση πρακτικά θα αφορά το έργο της περιοχής του Ασωπού). Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Έργα ενίσχυσης εξωτερικού –εσωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού κατά προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο.
 • Έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας.
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευσης
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο) π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης  και αυτομάτου ελέγχου  των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ.
 • Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο).

4.    Έργα  ύδρευσης

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 30.000.000 €, Δικαιούχοι: Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΥΠΟΜΕΔΙ/Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών και Κτηριακών Υποδομών / Διεύθυνση Έργων Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων (Δ.Ε.Υ.Α.Ε.Λ.) / Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδομών (Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Υ.Υ.). Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Κατασκευή ταμιευτήρα με τα συνοδά του έργα (έργο εκτροπής, σύνδεση ταμιευτήρα με το δίκτυο ύδρευσης κλπ) καθώς και απαραίτητα έργα διαμόρφωσης πρανών, αποκατάστασης κλπ
 • Κατασκευή έργων υδροληψίας από υφιστάμενους ταμιευτήρες
 • Κατασκευή έργων ενίσχυσης αποθεμάτων υφιστάμενων λιμνοδεξαμενών
 • Κατασκευή έργων ενίσχυσης ταμιευτήρων με εκτροπή υδάτων μέσω σήραγγας και συνοδά έργα (έργα διευθέτησης, τεχνικά έργα κλπ )
 • Κατασκευή εγκαταστάσεων αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων
 • Κατασκευή νέων εξωτερικών υδραγωγείων καθώς και έργα επέκτασης –ενίσχυσης υφισταμένων υδραγωγείων (μόνο εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης με τις απαραίτητες δεξαμενές, αντλιοστάσια κλπ )
 • Κατασκευή διϋλιστηρίων πόσιμου νερού και Η/Μ εργασίες.

5.    Εφαρμογή συστημάτων αφαλάτωσης για την ικανοποίηση αναγκών σε νησιώτικες  ή παράκτιες περιοχές με ειδικές τοπικές και κλιματικές συνθήκες

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 16.000.000 €, Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης. Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Νέες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τα αναγκαία έργα υδροληψίας και διάθεσης των παραπροϊόντων
 • Νέο δίκτυο μεταφοράς (νέα χάραξη) αφαλατωμένου νερού με τα απαραίτητα αντλιοστάσια και δεξαμενές αποθήκευσης (εξωτερικό υδραγωγείο) ή αύξηση παροχετευτικότητας υφιστάμενου εξωτερικού υδραγωγείου που αποδεδειγμένα δεν επαρκεί μετά την κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων αφαλάτωσης
 • Δράσεις ΑΠΕ για την ενεργειακή αυτονομία της εγκατάστασης
 • Προμελέτη για την μονάδα αφαλάτωσης και οριστική μελέτη ή προμελέτη για το δίκτυο μεταφοράς του αφαλατωμένου νερού. Προμελέτη για το δίκτυο μεταφοράς θα γίνεται αποδεκτή εφόσον υπάρχει απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων του αρμόδιου Υπουργείου για την δημοπράτηση του συνόλου του έργου με το σύστημα «μελέτη-κατασκευή».

6.    ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 22.000.000 €, Δικαιούχοι: ΟΤΑ Α’ βαθμού, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) & Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Τ.Ε.Ι.). Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την ανάδειξη επιστημονικών – πολιτιστικών – περιβαλλοντικών πάρκων.
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του κτιριακού αποθέματος, αρχιτεκτονικής αξίας ή/και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, που βρίσκεται σε σημαντική θέση σε σχέση με πλέγμα διαδρομών ιστορικού, περιβαλλοντικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα.
 • Παρεμβάσεις αναβάθμισης περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και παρεμβάσεις δημιουργίας ή /και αναβάθμισης υποδομών του τομέα τουρισμού (δημοτικές κατασκηνώσεις, δημοτικά camping) σε περιοχές περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

7.    ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 250.573,75 €, Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. Δράσεις προς χρηματοδότηση

 • Αναβάθμιση – Επέκταση εξοπλισμού και διαδικασιών του Εργαστηρίου Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, που λειτουργεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ),
 • Διεργαστηριακά Προγράμματα.
 • Οργάνωση και εκτέλεση διεργαστηριακών συγκρίσεων τεχνικού μετρητικού εξοπλισμού των σταθμών μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
 • Αναβάθμιση εξοπλισμού.
 • Ενημέρωση κοινού για την ποιότητα της ατμόσφαιρας σε εθνικό επίπεδο.  Η υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού απορρέει από την εφαρμογή της εθνικής (ΚΥΑ ΗΠ14122/549/Ε.103/2011) και κοινοτικής νομοθεσίας (Οδηγία 2008/50/ΕΚ).

8.    ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΘΟΡΥΒΟΥ
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 1.200.000 €, Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας. Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Ολοκλήρωση στρατηγικής χαρτογράφησης σε εφαρμογή της Οδηγίας 2002/49/ΕΚ σε πολεοδομικά συγκροτήματα και μεταφορικές υποδομές.
 • Σύνθεση και ολοκληρωμένη παρουσίαση των επιμέρους αποτελεσμάτων στρατηγικών χαρτογραφήσεων για το σύνολο της χώρας και υποβολές σχετικών εκθέσεων στην Ε.Ε.
 • Πρότυπες εφαρμογές σχεδίων δράσεων / μέτρων «ήσυχων περιοχών» κ.λπ. έργων αντιμετώπισης θορύβου και παρακολούθηση περιφερειακών δράσεων.
 • Υποστηρικτικές μελέτες / έργα / δράσεις Τμήματος Θορύβου, Δονήσεων & Ακτινοβολιών.

9.    ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 3.472.717 € (στον Άξονα 12) και 303.206 € (στον άξονα 13), Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ως κατά νόμο αρμόδιο φορέα για την ορθή εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΚ). Δράσεις προς χρηματοδότηση:

Το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την 1η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων, με βάση τα οριζόμενα στην Οδηγία 2000/60/ΕΚ και τις σχετικές κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10.    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 30.000.000 €
Δικαιούχοι:     Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης, ΟΤΑ Α΄& Β΄βαθμού, Σύνδεσμοι Ύδρευσης Αποχέτευσης. Δράσεις προς χρηματοδότηση:
Έργα ενίσχυσης εξωτερικού –εσωτερικού υδραγωγείου και αποκατάστασης υφιστάμενων υποδομών με σκοπό την εξασφάλιση της επάρκειας πόσιμου νερού κατά προτεραιότητα σε περιοχές με μεγάλο πληθυσμό ή αυξημένη ζήτηση κατά την τουριστική περίοδο.

 • Έργα διασφάλισης της ποιότητας του νερού που προορίζεται για πόσιμο νερό σε περιοχές με προβλήματα ποιότητας.
 • Αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών υποδομών ύδρευση.ς
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών. (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο) π.χ. κεντρικού μετρητικού συστήματος. τροφοδοσίας του δικτύου ύδρευσης, συστήματος διαχείρισης της πίεσης του δικτύου ύδρευσης, παρακολούθησης  και αυτομάτου ελέγχου  των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων κλπ.
 • Επέκταση υπαρχόντων συστημάτων ελέγχου διαρροών (τηλεέλεγχος/τηλεχειρισμός) σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού (εξωτερικό και εσωτερικό υδραγωγείο).

11.    ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ, ΠΙΕΣΕΙΣ, ΧΡΗΣΗ) ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 41.000.000 €, Δικαιούχοι: Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ), Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας (ΔΕΥΑΛ). Δράσεις προς χρηματοδότηση:

Παρακολούθηση και καταγραφή της κατάστασης (ποιότητα, ποσότητα, πιέσεις, χρήση) των υδάτων της Χώρας και προωθείται η λειτουργία, βελτίωση και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας και Ποσότητας των Υδάτων της Χώρας.

Σημειωτέον ότι από τις μετρήσεις αυτού του δικτύου γίνεται εφικτή η παρακολούθηση υλοποίησης όλων των βασικών Κοινοτικών Οδηγιών για τα ύδατα.

12.    ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2006/7/ΕΚ
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 1.000.000 €, Δικαιούχοι:  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας /Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ως εκχώρηση αρμοδιότητας από Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου), Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας /Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής / Διεύθυνση Υδάτων Στερεάς Ελλάδας. Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ και την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/23.02.2009 (ΦΕΚ 356/Β/26.02.2009)
 • Ενημέρωση ταυτοτήτων ακτών κολύμβησης

13.    ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 10.450.000€ (στον άξονα 12) και 2.988.479 € (στον άξονα 13). Δικαιούχος: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής – Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων. Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Η ολοκλήρωση του Δικτύου Natura 2000 στο θαλάσσιο χώρο,
 • Η σύνταξη ΕΠΜ/Ειδικών Εκθέσεων και Σχεδίων Διαχείρισης για περιοχές του Δικτύου Natura 2000
 • Η αξιολόγηση της εφαρμογής υφιστάμενων Σχεδίων Διαχείρισης, Αναθεώρηση και Σύνταξη νέων Σχεδίων
 • Διαχείρισης και συμπλήρωση-ολοκλήρωση του σχεδιασμού προστασίας και διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000
 • Η βελτίωση του πλαισίου περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας.

14.    Ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων διαχείρισης των κίνδυνων πλημμύρων
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 5.740.000 €, Δικαιούχος: Ειδική Γραμματεία Υδάτων, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 

 • Κατάρτιση Σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
 • Κατάρτιση Σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Ηπείρου, Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας
 • Κατάρτιση Σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου (Βορείου και Νοτίου Αιγαίου)
 • Κατάρτιση Σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου και Κρήτης
 • Κατάρτιση Σχεδίων διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκανών απορροής ποταμών των υδατικών διαμερισμάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (τμήματα των Υ.Δ. που ανήκουν στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, εκτός της λεκάνης απορροής του ποταμού Εβρου)
 • Κατάρτιση Σχεδίου διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας λεκάνης απορροής Έβρου.

15.    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 8.000.000 €, Δικαιούχος: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Εκτέλεση εργασιών απορρύπανσης κτιριακών εγκαταστάσεων, μηχανολογικού εξοπλισμού και περιβάλλοντος χώρου, ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα σε εγκαταλελειμμένα μεταλλεία αμιάντου.
 • Εκτέλεση εργασιών εξυγίανσης ρυπασμένου περιβάλλοντος χώρου και αποκατάστασης των αποθέσεων επεξεργασμένου αμιαντούχου πετρώματο.ς
 • Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής (ΧΥΤ) των αποβλήτων που προκύπτουν από τις εργασίες απορρύπανσης και εξυγίανσης, συλλογή και διάθεση των αποδεκτών αποβλήτων και αποκατάσταση του ΧΥΤ μετά την πλήρωσή του.

16.    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Προϋπολογισμός (Δ.Δ) : 5.000.000 €, Δικαιούχος: Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δράσεις προς χρηματοδότηση:

 • Κατασκευή έργων συλλογής, εξυγίανσης - αποκατάστασης ρυπασμένων εδαφών σε Στρατιωτικές Μονάδες και Αεροδρόμια, προς περιβαλλοντική αποκατάσταση της πληγείσας περιοχής και του τοπίου.
 • Κατασκευή έργων ορθολογικής περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων για την προστασία και αποκατάσταση εδάφους σε Στρατιωτικές Μονάδες και Στρατιωτικά Αεροδρόμια.
 • Απομάκρυνση και διαχείριση προϊόντων αμιάντου σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

17.    Συλλογής και Επεξεργασία Αστικών Λυμάτων Οικισμών Β' Προτεραιότητας Αττικής
Πρόκειται για το έργο «Ολοκλήρωση των υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων στους οικισμούς Β' Προτεραιότητας Αττικής», προϋπολογισμού 150.000.000 €  το οποίο δεν προκυρήσσεται από τα αρμόδια Υπουργεία (Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος) αλλά εκχωρείται στο ΠΕΠ Αττικής προκειμένου να προκυρηχθεί από την Περιφέρεια Αττικής. Το έργο αφροά την ολοκλήρωση των έργων των Εγκαταστάσεων Επεξεγρασίας Λυμάτων (βιολογικών καθαρισμών) της Ανατολικής Αττικής, αφού επιλυθούν τα προβλήματα χωροθέτησης και αδειοδότησης, και αναλόγως των προϋπολογισμών και των δικτύων, αλλά πιθανώς και των αντιστοιχως προβλημάτων της ΕΕΛ του Θριασίου Πεδίου

Πέραν των ανωτέρω, εγκεκριμένο προϋπολογισμό έχουν ακόμη δύο έργα:

 • Οι μελέτες για το έργο περιβαλλοντικής αποκατάστασης του Ασωπού, προϋπολογισμού άνω των 2εκ ευρώ και
 • Το έργο «πράσινες Γειτονιές», προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ, που σύμφωνα με πληροφορίες ακόμη χρειάζεται διευκρινίσεις πριν προκηρυχθεί

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση