Αυτή είναι η νέα Ομάδα Έργου για το LIFE Natura Themis

Ορίστηκε η Ομάδα Έργου για την υλοποίηση του προγράμματος LIFE14 GIE/GR/000026 – LIFE Natura Themis με θέμα: "Promoting awareness of wildlife crime prosecution and liability for biodiversity damage in NATURA 2000 areas in Crete"- «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» και για την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), ως Συνδικαιούχο, και αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ της υπ’ αριθ. 10΄ σχετικής Σύμβασης Επιχορήγησης, με απόφαση του Δημήτρη Δερματά, Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ορίζονται τα ακόλουθα μέλη με τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Πουλή Σταυρούλα, Προϊσταμένη του ΣΥΓΑΠΕΖ - ΠΕ Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού. Συντονίστρια και υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου, από την έναρξη (01.10.2015) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Β. Κουρεντή Χριστίνα, Υπάλληλος ΣΥΓΑΠΕΖ – ΠΕ Περιβάλλοντος. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΣΥΓΑΠΕΖ, από την έναρξη (01.10.2015) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Γ. Θεοδωροπούλου Δέσποινα, Υπάλληλος ΣΥΓΑΠΕΖ – ΠΕ Μηχανικών. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΣΥΓΑΠΕΖ, από την έναρξη (01.10.2015) και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Δ. Σεμέλη Πουρναρά, Ανάδοχος Έργου (επιπρόσθετο προσωπικό) σύμφωνα με την ανωτέρω υπ’ αριθ. 18΄ σχετική σύμβαση μίσθωσης έργου. Συμμετέχουσα στο έργο και στις δράσεις που αφορούν στο ΣΥΓΑΠΕΖ, από την 10.12.2018 και μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση, τυχόν μετακινήσεις για τις ανάγκες του εν λόγω προγράμματος, θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε διατάξεις που διέπουν τις εκτός έδρας μετακινήσεις. Οι δαπάνες μετακίνησης και διανυκτέρευσης, καθώς και οι ημερήσιες ή/και χιλιομετρικές αποζημιώσεις, θα καλύπτονται από την υπ’ αριθ. 12΄ σχετική ΣΑΕ του ΥΠΕΝ, στην οποία έχει ενταχθεί το πρόγραμμα. Επιμίσθιο εργασίας δεν προβλέπεται.

Παράλληλα, σύμφωνα με την απόφαση, εξουσιοδοτείται η συντονίστρια και υπεύθυνη παρακολούθησης του έργου κα Σταυρούλα Πουλή, να εκπροσωπεί το ΥΠΕΝ σε συναντήσεις, επαφές, τηλεδιασκέψεις, κ.λπ. που αφορούν αποκλειστικά στην κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος (π.χ. συναντήσεις με όλους τους Δικαιούχους του έργου καθώς και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενημέρωση και παροχή των σχετικών με το έργο πληροφοριών στον Συντονιστή Δικαιούχο, κ.λπ.). Σε περίπτωση αδυναμίας αυτοπρόσωπης παρουσίας, η υπηρεσία εκπροσωπείται από τα λοιπά ως άνω αναφερόμενα μέλη της Ομάδας Έργου LIFE14 GIE/GR/000026.

Με την ανάρτηση της παρούσας, παύει να ισχύει η υπ’ αριθ. 51/29.01.2016 σχετική απόφαση που αφορά στον Ορισμό Ομάδας Έργου LIFE14 GIE/GR/000026.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση