Αυτό είναι το έργο εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική που ακυρώνεται

του Θοδωρή Καραουλάνη

Η απόφαση της ELDORADO GOLD για εκκίνηση διαδικασίας παύσης εργασιών του ομίλου στη χώρα μας, με αφορμή τις καθυστερήσεις που η εταιρεία υποστηρίζει ότι προκαλεί το Υπουργείο ΠΕΝ, αφορά κύρια και πρώτα από όλα το έργο της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ. στη Χαλκιδική – ωστόσο περιλαμβάνει και τα έργα του ομίλου στη Θράκη. Το έργο στη Χαλκιδική αφορά στο σύνολο των Μεταλλείων Κασσάνδρας τα οποία εκτείνονται εντός συνολικής μεταλλευτικής παραχώρησης 264.000 στρεμμάτων.

Το συγκρότημα των μεταλλευτικών εγκαταστάσεων που έχουν καταρχήν εγκριθεί (με την ΑΕΠΟ που ενέκρινε το τότε ΥΠΕΚΑ) βρίσκεται στην Ανατολική ακτή της χερσονήσου της Χαλκιδικής περίπου 110 Km ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για ένα ενιαίο και αδιαίρετο έργο, με επεμβάσεις ανάπτυξης υφιστάμενων και νέων μεταλλευτικών εγκαταστάσεων, αλλά και επεμβάσεις εκτεταμένης αποκατάστασης. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις οριοθετούνται εντός των διοικητικών ορίων των πρώην Δήμων Αρναίας, Παναγιάς και Σταγείρων-Ακάνθου και μετά την εφαρμογή του «Καλλικράτη», του Δήμου Αριστοτέλη, της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Το έργο έχει ως στόχο την παραγωγή συμπυκνωμάτων μολύβδου (γαληνίτη), ψευδαργύρου (σφαλερίτη), πυριτών και χαλκού/χρυσού, ταυτόχρονα με την παραγωγή μεταλλικού χρυσού, χαλκού και αργύρου, μέσα από καθετοποιημένη διαδικασία εξαγωγής των μετάλλων.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των παραγόμενων συμπυκνωμάτων πυριτών Ολυμπιάδας και χαλκού-χρυσού Σκουριών στην τροφοδοσία του νέου εργοστασίου μεταλλουργίας το οποίο εγκαθίσταται εντός της βιομηχανικής ζώνης Στρατονίκης-Στρατωνίου (η οποία εγκρίθηκε το μακρινό 1979), είναι η εφαρμογή της Πυρομεταλλουργικής Μεθόδου Ακαριαίας Τήξης (Flash Smelting) η οποία, σύμφωνα με την υποβληθείσα Μ.Π.Ε. που εγκρίθηκε με ΚΥΑ, εξασφαλίζει βέλτιστη προσαρμογή στις διακυμάνσεις της περιεκτικότητας των κοιτασμάτων, άριστη αξιοποίηση των μεταλλευμάτων της περιοχής, καθώς και υψηλή ανάκτηση μετάλλων. Η εν λόγω μέθοδος οδηγεί σε σταθεροποίηση του αρσενικού που περιέχεται στο συμπύκνωμα Ολυμπιάδας στη σταθερή και περιβαλλοντικά αποδεκτή μορφή του σκοροδίτη, καθώς και σε ανάκτηση του θείου που περιέχεται και στα δύο συμπυκνώματα υπό μορφή θειικού οξέος.

Θυμίζουμε ότι η βάση των νομικών και διοικητικών αντεγκλήσεων μεταξύ της εταιρείας και του Υπουργείου αφορά ακριβώς τον τρόπο εφαρμογής και τη διαδικασία επένδυσης για τη συγκεκριμένη μέθοδο.

Παράλληλα, η ύπαρξη μεταλλευμάτων με παρόμοια χαρακτηριστικά σε Μαύρες Πέτρες και Ολυμπιάδα, όπως αναφέρεται αναλυτικά στη Μ.Π.Ε,. στη λύση της συνεπεξεργασίας των μεταλλευμάτων Μαύρων Πετρών & Ολυμπιάδας.

Έτσι, ο γενικός σχεδιασμός του έργου συνοψίζεται ως ακολούθως:

1.    Το μεταλλείο Σκουριών παρέχει το απαραίτητο συμπύκνωμα χαλκού/χρυσού και διαμορφώνεται αρχικά με κατάλληλα σχεδιασμένο ενοποιημένο όρυγμα-δανειοθάλαμο και χώρο απόθεσης και συνεχίζεται με υπόγειο μεταλλείο στο μεγαλύτερο τμήμα του κοιτάσματος.

2.    Τα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας παρέχουν τα απαραίτητα συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου και χρυσοφόρων πυριτών.

3.    Διαμορφώνεται ενιαίο κέντρο μεταλλευτικής και μεταλλουργικής διαχείρισης για τα μεταλλεία Σκουριών, Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου.

4.    Το απαιτούμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού και ανάκτησης του ελεύθερου χρυσού για το μεταλλείο Σκουριών χωροθετείται στην περιοχή Σκουριών.

5.    Το απαιτούμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού για τα μεταλλεύματα Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας χωροθετείται στην περιοχή του Μαντέμ Λάκκου, μετά από μεταβατική περίοδο μέχρι την κατασκευή του, οπότε θα λειτουργήσει για 6 χρόνια το παλαιό εργοστάσιο εμπλουτισμού Ολυμπιάδας, εξυπηρετώντας κατά βάση την αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης της περιοχής. Τα έξι χρόνια εκπνέουν φέτος και από το ΥΠΕΝ δίνεται παράταση.

6.    Τα απαραίτητα συμπυκνώματα χαλκού/χρυσού και χρυσοφόρων πυριτών για την παραγωγή χρυσού, χαλκού και αργύρου τροφοδοτούνται στη μονάδα Ακαριαίας Τήξης στο νέο εργοστάσιο μεταλλουργίας που θα βρίσκεται στην περιοχή Μαντέμ Λάκκου.

7.    Τα κάθε μορφής εμπορεύσιμα προϊόντα μεταφέρονται στην περιοχή του Λιμανιού στο Στρατώνι το οποίο αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται προκειμένου να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

8.    Όλοι οι μη λειτουργικοί στο νέο σχεδιασμό χώροι αποκαθίστανται και παραδίδονται για χρήση σύμφωνα με τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς της ΑΕΠΟ του έργου.

9.    Η διάθεση των παραγόμενων στερεών αποβλήτων από το μεταλλείο Σκουριών θα γίνεται σε κατάλληλες εγκαταστάσεις πλησίον του μεταλλείου. Η διάθεση όλων των υπολοίπων στερεών αποβλήτων του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των υλικών που θα προκύψουν από την αποκατάσταση παλαιών χώρων απόθεσης θα διατεθούν σε εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων, στον άνω ρου του ρέματος Κοκκινόλακκα, υπό τις αυστηρότερες προδιαγραφές στεγάνωσης και ασφάλειας της κείμενης νομοθεσίας (προδιαγραφές Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων – ΧΥΤΕΑ).

10.    Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και οι νέες εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων θα αποκαθίστανται σταδιακά μέχρι το πέρας της επένδυσης και το οριστικό κλείσιμό τους, σύμφωνα με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Το έργο έχει χωριστεί σε Υποέργα, δηλαδή επιμέρους τμήματα της επένδυσης τα οποία μεταξύ τους συνδέονται λειτουργικά αποτελώντας μία ενότητα, για την καλύτερη περιγραφή των επιμέρους χαρακτηριστικών τους κατά την αδειοδοτική διαδικασία κυρίως.

Τα Υποέργα αυτά είναι συγκεκριμένα:

1.    Υποέργο Ολυμπιάδας: τροφοδοτεί με μετάλλευμα το εργοστάσιο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου. Για τη μεταφορά θα χρησιμοποιηθεί η προβλεπόμενη σήραγγα προσπέλασης από Μαντέμ Λάκκο. Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου, το συμπύκνωμα παράγεται τοπικά, στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού το οποίο ανακαινίζεται για να λειτουργήσει αρχικά για 3 χρόνια για τον καθαρισμό των παλαιών τελμάτων Ολυμπιάδας και στη συνέχεια για άλλα 3 χρόνια για την κατεργασία της συντηρητικής εξόρυξης μεταλλεύματος Ολυμπιάδας και τα συμπυκνώματα διοχετεύονται στην αγορά μέσα από τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Η μεταβατική περίοδος, λόγω των καθυστερήσεων που μεσολάβησαν, παρατείνεται από το ΥΠΕΝ.
2.    Υποέργο Σκουριών: περιλαμβάνει μεταλλείο και εργοστάσιο εμπλουτισμού, μαζί με εγκαταστάσεις απόθεσης αποβλήτων. Τροφοδοτεί με συμπύκνωμα χαλκού – χρυσού το εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου.
3.    Υποέργο Μαύρων Πετρών και εγκαταστάσεων Μαντέμ Λάκκου:
i.    το μεταλλείο Μαύρων Πετρών τροφοδοτεί με μετάλλευμα το εργοστάσιο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου. Μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του εργοστασίου εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου, το συμπύκνωμα θα παράγεται στο υφιστάμενο εργοστάσιο εμπλουτισμού Στρατωνίου.
ii.    Το εργοστάσιο εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου παράγει α) συμπυκνώματα μολύβδου, ψευδαργύρου (από τα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας) τα οποία διοχετεύονται στην αγορά και β) συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών (από το μεταλλείο Ολυμπιάδας). Το συμπύκνωμα χρυσοφόρων πυριτών μαζί με το συμπύκνωμα χαλκού-χρυσού των Σκουριών τροφοδοτεί το εργοστάσιο μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου για περαιτέρω επεξεργασία. Μέχρι την ολοκλήρωση του εργοστασίου μεταλλουργίας, τα συμπυκνώματα χρυσοφόρων πυριτών Ολυμπιάδας και χαλκού-χρυσού Σκουριών θα διοχετεύονται στην αγορά ως έχουν μέσα από τις νέες λιμενικές εγκαταστάσεις Στρατωνίου. Μετά την ολοκλήρωση της μεταλλουργίας θα πωλείται τμήμα του συμπυκνώματος χαλκού-χρυσού.
iii.    Η εγκατάσταση απόθεσης στερεών αποβλήτων στον άνω ρου του ρέματος Κοκκινόλακκα δέχεται απόβλητα από τις εγκαταστάσεις Μαντέμ Λάκκου (εργοστάσιο εμπλουτισμού, εργοστάσιο μεταλλουργίας) και από τα μεταλλεία Μαύρων Πετρών και Ολυμπιάδας.
4.    Υποέργο Μεταλλουργίας Μαντέμ Λάκκου: Το εργοστάσιο μεταλλουργίας τροφοδοτείται με συμπυκνώματα από τα μεταλλεία Ολυμπιάδας και Σκουριών και παράγει καθαρό χρυσό, χαλκό και άργυρο, τα οποία διοχετεύονται στην αγορά.
5.    Νέες εγκαταστάσεις λιμένα Στρατωνίου: το νέο λιμενικό έργο θα είναι αποδέκτης τμήματος των συμπυκνωμάτων από τα εργοστάσια εμπλουτισμού Μαντέμ Λάκκου και Σκουριών για να διοχετεύονται στην αγορά. Μέχρι την ολοκλήρωση του εργοστασίου μεταλλουργίας  Μαντέμ Λάκκου το νέο λιμενικό έργο θα είναι αποδέκτης του συνόλου της παραγωγής συμπυκνωμάτων.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση