Βιώσιμη γεωργία: Άρρωστο έως και το 70% των εδαφών στην ΕΕ - Οι αιτίες

Η υγεία του εδάφους έχει καθοριστική σημασία για τη βιώσιμη γεωργία. Ωστόσο, το 60‑70% περίπου των εδαφών στην ΕΕ δεν είναι υγιή. Η κατάσταση αυτή οφείλεται εν μέρει στις τρέχουσες πρακτικές διαχείρισης του εδάφους και της κοπριάς. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) περιλαμβάνει διάφορα χρηματοδοτικά και νομοθετικά εργαλεία που ενθαρρύνουν τις βελτιώσεις στη διαχείριση του εδάφους και της κοπριάς, η δε οδηγία για τη νιτρορύπανση προσδιορίζει ανώτατο όριο για τη διασπορά αζώτου από κοπριά σε περιοχές με ρύπανση.

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) αξιολόγησε κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη αξιοποίησαν αποτελεσματικά τα διαθέσιμα εργαλεία της ΕΕ με σκοπό τη βιώσιμη διαχείριση των γεωργικών εδαφών και της κοπριάς. Συγκεκριμένα, αξιολόγησε κατά πόσον οι προϋποθέσεις για την καταβολή άμεσων γεωργικών ενισχύσεων της ΕΕ σε γεωργούς ήταν αρκούντως φιλόδοξες, κατά πόσον ήταν ορθή η στόχευση της ενωσιακής χρηματοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης από τα κράτη μέλη, καθώς και ποιος ήταν ο αντίκτυπος των παρεκκλίσεων. Οι ελεγκτές και οι ελέγκτριες κάλυψαν την περίοδο από το 2014 έως το 2020, προβληματιζόμενοι επίσης για το άμεσο μέλλον, δηλαδή για την περίοδο από το 2023 έως το 2027. Στο δείγμα ελέγχου περιλαμβάνονταν πέντε χώρες: η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ισπανία, η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες.

Η σχετική ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου θα δημοσιευθεί τη Δευτέρα 10 Ιουλίου, στις 17:00 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Το αρμόδιο για τη συγκεκριμένη έκθεση Μέλος του ΕΕΣ είναι η Eva Lindström.

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των ελέγχων που αυτό διενεργεί επί των πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ ή επί διαχειριστικών θεμάτων που αφορούν συγκεκριμένους τομείς του προϋπολογισμού. Το ΕΕΣ επιλέγει και σχεδιάζει τα εν λόγω ελεγκτικά έργα κατά τρόπον ώστε αυτά να αποφέρουν τον μέγιστο αντίκτυπο, λαμβανομένων υπόψη των κινδύνων για τις επιδόσεις ή για τη συμμόρφωση, του επιπέδου των σχετικών εσόδων ή δαπανών, των επικείμενων εξελίξεων και του πολιτικού και δημόσιου συμφέροντος.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση