Διαγωνισμός για μελέτη αναδάσωσης και συντήρησης του δάσους στο κάμπινγκ του ΑΠΘ στο Ποσείδι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους ενδιαφερόμενους εργολάβους δασικών έργων όλων των κατηγοριών, να υποβάλλουν προσφορές για τη μελέτη αναδάσωσης, εξυγίανσης και συντήρησης του υφιστάμενου δάσους της Πανεπιστημιακής Κατασκήνωσης Καλάνδρας, στο Ποσείδι Χαλκιδικής, απευθύνει η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας ΑΠΘ ΑΕ (ΕΑΔΠ ΑΠΘ).

Η μελέτη και οι εξ αυτής προκύπτουσες προτάσεις θα αφορούν:

  • Το είδος, την ηλικία και την πυκνότητα των δέντρων που θα φυτευτούν, αλλά και τις ανάγκες υποστήριξης της ανάπτυξής τους, για το διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.
  • Την αποτύπωση του υφιστάμενου δάσους, των θαμνωδών εκτάσεων και των καλλωπιστικών φυτών, καθώς και των αναγκών συντήρησης ή εξυγίανσής τους.

Σύμφωνα με την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον τόπο εκτέλεσης του Έργου, προκειμένου να σχηματίσουν πλήρη εικόνα σχετικά με τις υφιστάμενες συνθήκες. Προκειμένου, δε, να υλοποιήσουν το έργο με δική τους φροντίδα και αποκλειστική ευθύνη, θα πρέπει να αποδείξουν, καταθέτοντας δικαιολογητικά, ότι διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον αναγκαίο εξοπλισμό.

Οι προσφορές θα κατατίθενται, αποκλειστικά, σε σφραγισμένο φάκελο με τα ατομικά ή εταιρικά στοιχεία των ενδιαφερομένων αναγράφοντας την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία αφορούν (Κτήριο Διοίκησης ΑΠΘ, 1ος όροφος, τηλ. 2310 995210) από 09:00 έως και 15:00, μέχρι τις 29 Ιανουαρίου 2018.

Κριτήριο επιλογής αποτελεί ο συνδυασμός πληρότητας της πρότασης εφαρμογής, του κόστους και της ποιότητας των προτεινόμενων εργασιών, καθώς και της αποδεδειγμένης εμπειρίας και τεχνικής επάρκειας υλοποίησής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Μιχάλη Γιαντσελίδη στο τηλ. 2310 995350 (γραφείο 9, ισόγειο Κτηρίου Διοίκησης ΑΠΘ).

Όπως αναφέρεται στην πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι - συμμετέχοντες αποδέχονται ρητώς και ανεπιφυλάκτως τα εξής: Η παρούσα Πρόσκληση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, η οποία ουδεμία υποχρέωση έχει απέναντι στους συμμετέχοντες. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ διατηρεί το δικαίωμα, -κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε-, να τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο της παρούσας Πρόσκλησης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο ή να την επαναπροκηρύξει με τους ίδιους ή άλλους όρους, ενώ έχει δικαίωμα να ματαιώσει την όλη διαδικασία και να μη αποδεχθεί τις προτάσεις που θα υποβληθούν, εφόσον κρίνει ότι δεν είναι προς το συμφέρον της ή δεν εξυπηρετούν τις επιχειρηματικές της ανάγκες.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και οι συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή, δεν διατηρούν κανένα δικαίωμα, αξίωση για αποζημίωση από την ΕΑΔΠ ΑΠΘ, για κανένα λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την παρούσα Πρόσκληση ενδιαφέροντος. Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις που θα υποβληθούν κατά την απόλυτη κρίση της, χωρίς τούτες να μπορούν να λογιστούν ως εμπιστευτικά έγγραφα ή έγγραφα που περιέχουν τέτοιες πληροφορίες.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση