Δοϊράνη: 1,4 εκατ. ευρώ για διασυνοριακή αειφορική παρέμβαση

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης» (Plan D.oiran) θα υλοποιήσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ώστε ένα από τα πιο σημαντικά οικοσυστήματά της να προστατευτεί και να αναδειχτεί.

Το έργο, που εγκρίθηκε στη σημερινή συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας με αυξημένη πλειοψηφία, συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- ΠΓΔΜ 2014-2020» (Interreg) και έχει προϋπολογισμό 1,4 εκ. ευρώ.

Τέσσερις φορείς είναι εταίροι του προγράμματος, που θα διαρκέσει για δυο χρόνια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ο δήμος Κιλκίς, ο δήμος Δοϊράνης της ΠΓΔΜ και η «Science Society – Bitola (MSS)» της ΠΓΔΜ.

Στο πλαίσιο του «Ολοκληρωμένου Συστήματος Αειφορικής Διαχείρισης Οικοσυστήματος Λίμνης Δοϊράνης» προβλέπονται σημαντικές υποδομές για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων θετικών επιπτώσεων, για το περιβάλλον και την τοπική ανάπτυξη αλλά και για τη θεσμική και οικονομική βιωσιμότητα της λίμνης ακόμη και μετά το πέρας της χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

Το έργο κρίνεται ως στρατηγικής σημασίας παρέμβαση από πλευράς ευρωπαϊκής, εθνικής, περιφερειακής και τοπικής πολιτικής στους τομείς του περιβάλλοντος και της οικονομίας και είναι χαρακτηριστικό ότι η πρόταση συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία μεταξύ των εγκεκριμένων προτάσεων που υποβλήθηκαν στον συγκεκριμένο άξονα προτεραιότητας του Interreg.

Όπως αναφέρθηκε στο περιφερειακό συμβούλιο, «η λίμνη Δοϊράνη αποτελεί έναν ανεκτίμητης αξίας, για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και την ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή, φυσικό πλούτο με ευαίσθητο περιβαλλοντικό χαρακτήρα αλλά και ισχυρό αναπτυξιακό απόθεμα. Η προστασία, η διατήρηση καθώς και η ανάπτυξή της βασίζεται στις δύο συνιστώσες της οι οποίες λειτουργούν ως συγκοινωνούντα δοχεία, την περιβαλλοντική και την κοινωνικοοικονομική».

Οι αρμόδιοι βάσει πέντε παραμέτρων θεωρούν ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο και θα αποδειχτεί σωτήριο για μια λίμνη, που ως σήμερα αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και ως διασυνοριακή δέχτηκε μόνον αποσπασματικές κι όχι ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.

Οι πέντε παράμετροι είναι:

1.Η προστασία του υγροτοπικού οικοσυστήματος είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση του υγροβιότοπου.

2.Απαιτείται η λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60 πλαίσιο περί υδάτων.

3.Η κοινή διαχείριση της λίμνης βασίζεται σε νόμους και συμφωνίες που εδράζονται σε δεδομένα που έχουν μεταβληθεί δραματικά και χρήζουν άμεσης επικαιροποίησης.

4.Οι λειτουργίες της λίμνης βασίστηκαν μέχρι τώρα σε αποσπασματικές, μεμονωμένες και αυτόνομες πολιτικές και δράσεις.

5.Οι σχεδιαζόμενες πολιτικές προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης της λίμνης από τους φορείς των δύο πλευρών της διασυνοριακής περιοχής πρέπει να βασίζονται σε κοινές αρχές και αξίες, δημιουργούνται σήμερα ισχυρές βάσεις και προϋποθέσεις για ένα περιβάλλον ευκαιρίας μέσα από μία κοινή προσέγγιση προστασίας του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, που θα μπορεί μεσοπρόθεσμα να υποστηρίξει την αειφόρο ανάπτυξη, επιτυγχάνοντας όχι μόνο την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την κοινωνική της αναβάθμιση, με πρωταρχικό όμως σκοπό τον σεβασμό στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έξι «πακέτα εργασίας», δηλαδή έξι τομείς παρεμβάσεων:

-Διαχείριση του έργου: Δράσεις που διασφαλίζουν τη σωστή διαχείριση και υλοποίηση του έργου.

-Πληροφόρηση και δημοσιότητα: Δράσεις ενημέρωσης και διευκόλυνσης της πρόσβασης των ενδιαφερομένων μερών στις πληροφορίες, τα δεδομένα και τα αποτελέσματα του έργου (δημιουργία ιστοσελίδας, λογότυπο, εκδόσεις εντύπων, τελικό συνέδριο κ.λπ.).

-Στρατηγικό σχέδιο λίμνης Δοϊράνης: Ο δήμος Κιλκίς θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Στρατηγικού Σχεδίου για τη λίμνη Δοϊράνη. Το Στρατηγικό Σχέδιο θα αναπτυχθεί με την ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων όπως δημόσιοι φορείς, περιβαλλοντικοί φορείς, τοπική επιχειρηματική κοινότητα, αγρότες, ακαδημαϊκή κοινότητα κτλ). Θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον και τη διαχείριση/αξιοποίηση της Λίμνης. Θα μελετηθούν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά σενάρια και θα αναπτυχθεί μία μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα συνάδει με το από κοινού αποφασισμένο όραμα των εμπλεκομένων φορέων για τη λίμνη. Για την υποστήριξη όλων αυτών θα πραγματοποιηθούν τρία εργαστήρια όπου οι εμπλεκόμενοι φορείς θα κληθούν να συμμετέχουν για την από κοινού χάραξη του Στρατηγικού Σχεδίου για τη λίμνη Δοϊράνη.

-Σύστημα διαχείρισης – Ευαισθητοποίηση – Εκπαίδευση: Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο δήμος Δοϊράνης θα διαμορφώσουν ένα διαχειριστικό σχέδιο του οικοσυστήματος της λίμνης Δοϊράνης, θα καθορισθούν τα αναγκαία μέτρα οργάνωσης και λειτουργίας, οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την αποτελεσματική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση του οικοσυστήματος της λίμνης μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια δράσης. Επίσης, στο σχέδιο θα περιγράφονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και τα βήματα για την ανάπτυξη ενός κοινού μηχανισμού - δικτύου διαχείρισης της λίμνης Δοϊράνης εν είδη Φορέα Διαχείρισης, ήτοι ενός οργανωτικού διεπιστημονικού μηχανισμού ο οποίος θα κληθεί να οργανώσει και να εποπτεύσει το σύνολο των προτεινόμενων δράσεων. Προβλέπονται επίσης μια σειρά από δράσεις εκπαίδευσης με στόχο την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της περιοχής αλλά και την κατάρτιση ειδικών ομάδων όπως αγροτών και επιχειρηματιών καθώς και των τοπικών φορέων (διοίκηση, προσωπικό) ώστε να εμπεδωθεί αφενός μεν μια φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά αφετέρου δε εθελοντική κουλτούρα.

-Εγκατάσταση υποδομών παρακολούθησης της ποιότητας του νερού της λίμνης: Προβλέπεται η προμήθεια ειδικού εξοπλισμού (τηλεμετρικοί σταθμοί) από το δήμο Δοϊράνης για την παρακολούθηση μίας σειράς παραμέτρων των υδάτων της λίμνης Δοϊράνης καθώς και το αντίστοιχο κέντρο ελέγχου των δεδομένων. Επίσης θα προμηθευτεί ο δήμος Δοιράνης μία βάρκα κοπής καλαμώνων και συγκέντρωσης φυκών και άλλων υλικών από τη λίμνη.

-Υποδομές μικρής κλίμακας – Καθαρισμός: Προβλέπονται μια σειρά από εργασίες οι οποίες θα συμβάλλουν στη βελτίωση των υποδομών πρόσβασης και του καλλωπισμού του μετώπου της λίμνης ώστε να καταστεί πιο ελκυστική και χρηστική για τους πολίτες και ιδιαίτερα τους επισκέπτες της συμβάλλοντας στην άνοδο της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις στον τεχνητό κλάδο (κανάλι υπερχείλισης) και στο υδατόρεμα για την βελτίωση της εκροής των υδάτων όπως: αποκατάσταση της ροής της κοίτης καναλιού υπερχείλισης, καθαρισμός του καναλιού υπερχείλισης και κοπή, εκρίζωση, τεμαχισμός και απομάκρυνση των υπαρχόντων στο κανάλι δέντρων. Ακόμη, θα πραγματοποιηθούν διάφορες εργασίες καθαρισμού των υδάτων όπως κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση των δέντρων που βρίσκονται εντός της λίμνης λόγω επικινδυνότητας και απομάκρυνση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά , φύλλα κτλ.) από το χώρο του έργου και απόρριψή τους σε κατάλληλο χώρο. Όσον αφορά στα θυροφράγματα της λίμνης, θα πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος εκσυγχρονισμός τους ενώ θα εγκατασταθεί και λογισμικό διαχείρισης αυτών ώστε να είναι δυνατή η εξ αποστάσεως αυτόματη λειτουργία τους.

Η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Αθηνά Αηδονά, που εισηγήθηκε το θέμα είπε ότι η λίμνη αποτελεί έναν ανεκτίμητης αξίας φυσικό πλούτο για την Περιφέρεια και την ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή, ενώ ο περιφερειακός σύμβουλος Κιλκίς της συμπολίτευσης, Παύλος Θωμαΐδης, τόνισε ότι η εικόνα της ελληνικής πλευράς της λίμνης είναι τραγική σε σχέση με την πλευρά των Σκοπίων.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της μείζονος αντιπολίτευσης, Θανάσης Μπασδάνης, είπε ότι μέχρι σήμερα έγιναν αποσπασματικές ενέργειες για την ανάδειξη της λίμνης, αλλά χαρακτήρισε ελλιπή τη μελέτη.

Η επικεφαλής της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας», Δέσποινα Χαραλαμπίδου, υπογράμμισε ότι πρέπει οι παρεμβάσεις να γίνουν με σεβασμό στο περιβάλλον για να μην υπάρξουν φαινόμενα τσιμεντοποίησης.

Ο επικεφαλής της «Ελληνικής Αυγής», Νίκος Χρυσομάλλης, είπε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμιά συνεργασία, σε κανένα επίπεδο με το γειτονικό κρατίδιο και θα μπορούσε η παρέμβαση να γίνει από την Ελλάδα, χωρίς τη συμμετοχή στο διασυνοριακό πρόγραμμα.

Ο περιφερειακός σύμβουλος της παράταξης «Συμμετέχω», Δημήτρης Μούρνος, τόνισε ότι οι δυο χώρες θα πρέπει να βρουν τρόπο για να συνυπάρξουν.

«Παρών» ψήφισε η «Λαϊκή Συσπείρωση», ενώ η επικεφαλής της παράταξης «Πολίτες Μπροστά», Νιόβη Παυλίδου και ο επικεφαλής της παράταξης «Οικολογία Αλληλεγγύη», Δαμιανός Ανδρέου, υπερψήφισαν.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση