Δράσεις για την παρακολούθηση λιμνών και ποταμών στη Βόρεια Ελλάδα

Ξεκίνησε πρόσφατα το έργο «Βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της ελάχιστα απαιτούμενης στάθμης/παροχής υδάτινων σωμάτων», στο πλαίσιο του Προγράμματος GR02-Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτερικών υδάτων, που υποστηρίζεται από το χρηματοδοτικό μέσο ΕΟΧ 2009-2014.

Σκοπός του έργου είναι η βελτίωση της γνώσης σχετικά με τον καθορισμό της περιβαλλοντικά απαιτούμενης ελάχιστης στάθμης/παροχής λιμνών και ποταμών, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση των οικοσυστημάτων τους και να προάγεται η αειφόρος ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν δράσεις για την ποσοτικοποίηση της ελάχιστης στάθμης/παροχής επιλεγμένων λιμνών (Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα, Πετρών, Βεγορίτιδα) και ποταμών (Νέστος) και θα διατυπωθούν προτάσεις μέτρων διαχείρισης για την επίτευξη της ελάχιστης στάθμης/παροχής, καθώς και επιλεγμένες δράσεις δημοσιοποίησης και ενημέρωσης με στόχο την προβολή του έργου και την αύξηση του επιπέδου ευαισθητοποίησης για την προστασία και ορθή διαχείριση των συγκεκριμένων οικοσυστημάτων. Ειδικότερα θα γίνει: α) εκτίμηση των απαιτήσεων σε νερό κύριων βιολογικών στοιχείων των λιμνών και των ποταμών, όπως η υδρόβια βλάστηση (π.χ. καλαμώνες) και η ιχθυοπανίδα, β) πρόγνωση των κλιματικών παραμέτρων και των μεταβολών που αναμένονται να συμβούν σε αυτές με βάση την επερχόμενη κλιματική αλλαγή, γ) προσδιορισμός των υφιστάμενων και των μελλοντικών αναγκών σε νερό των κύριων ανθρώπινων δραστηριοτήτων στις υπό μελέτη περιοχές.

Το έργο υλοποιείται από το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας-Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων Υγροτόπων (EKBY), την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης, (μέσω της Διεύθυνσης Υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης), το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (μέσω των Τμημάτων Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών), τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ (μέσω του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας), καθώς και από το Ινστιτούτο Βιοοικονομικών Ερευνών της Νορβηγίας (Norwegian Institute of Bioeconomy Research).

Η διάρκεια του έργου είναι 18 μήνες (9/2015-2/2017).

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση