Βιοαέριο: Η δασική βιομάζα έχει αντίστοιχο δυναμικό με τις ενεργειακές καλλιέργειες

των Αλέξανδρου Ευταξία και Βασίλειου Διαμαντή

Η απομάκρυνση δασικής βιομάζας (θαμνώδη βλάστηση, ξηρά φύλλα, κλαδέματα δέντρων κ.ά.) εκατέρωθεν δασικών δρόμων αποτελεί συνήθη πρακτική για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης δασικών πυρκαγιών. Τα υλικά βέβαια αυτά δεν πρέπει να απορρίπτονται πλησίον των σημείων συλλογής τους (Σχήμα 1) αλλά να αξιοποιούνται για την παραγωγή βιοαερίου.

Παράλληλα, το χωνεμένο υπόλειμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βελτιωτικό εδάφους για τον δασικό τάπητα. Στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών σε ιστορικά κέντρα και παλιές πόλεις, οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με το περιαστικό πράσινο» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο, έλαβαν χώρα δοκιμές αναερόβιας χώνευσης δειγμάτων δασικής βιομάζας σε αντιδραστήρες διαλείποντος έργου υπό μεσόφιλες συνθήκες (38 βαθμοί Κελσίου) (Σχήμα 2). Τα δείγματα που εξετάστηκαν ήταν χλωρά και ξηρά φύλλα οξιάς, χλωρές και ξηρές πευκοβελόνες καθώς και θαμνώδη βλάστηση (cistus, cichorium, verbascum) τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μετά από άλεση.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η δασική βιομάζα εμφανίζει σημαντικό δυναμικό παραγωγής βιοαερίου το οποίο κυμαίνεται από 80 έως και 190 m3/tn fresh matter (FM) (βλέπε Σχήμα 4). Μάλιστα η θαμνώδης βλάστηση χαρακτηρίζεται από τις υψηλότερες τιμές ανάκτησης βιοαερίου (μεταξύ 170 και 190 m3/tn FM) σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά των ενεργειακών καλλιεργειών (πχ ενσύρωμα καλαμποκιού). Τη χαμηλότερη ανάκτηση έχουν οι πευκοβελόνες (80 και 100 m3/tn FM για τις ξηρές και χλωρές αντίστοιχα) ακολουθούμενες από τα φύλλα οξιάς (110 και 130 m3/tn FM για τα ξηρά και χλωρά αντίστοιχα).

Συμπερασματικά, το όφελος από τη διάθεση δασικής βιομάζας σε εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου πέραν της παραγωγής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας είναι η πρόληψη εμφάνισης δασικών πυρκαγιών. Η χώρα μας φιλοξενεί ξηρανθεκτικά και εύφλεκτα δασικά είδη τα οποία σε συνδυασμό με τις παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και την αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να συμβάλουν σε αύξηση της συχνότητας εμφάνισης και της έντασης των δασικών πυρκαγιών.

Απορρίμματα βιομάζας γειτονικά δασικών δρόμων

Σχήμα 1. Απορρίμματα βιομάζας γειτονικά δασικών δρόμων

 

Σχήμα 2. Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου για τον προσδιορισμό του δυναμικού παραγωγής βιοαερίου

Σχήμα 3. Εξεταζόμενα είδη δασικής βιομάζας: χλωρές (α) και ξηρές πευκοβελόνες (β), χλωρά (γ) και ξηρά φύλλα οξιάς (δ) καθώς και θαμνώδη βλάστηση: cistus (ε), Cichorium (στ) και verbascum (ζ)

Σχήμα 4. Συντελεστές ανάκτησης βιοαερίου για διαφορετικά δείγματα δασικής βιομάζας συγκριτικά με συμβατικές ενεργειακές καλλιέργειες.

Ευχαριστίες

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης πυρκαγιών σε ιστορικά κέντρα και παλιές πόλεις σε επαφή με το περιαστικό πράσινο» το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πράσινο Ταμείο στα πλαίσια του Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΠ2 «Καινοτόμες Δράσεις – Έξυπνες Πόλεις» με Δικαιούχο το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ομάδα του έργου στο email: alexeftaxias@gmail.com

*Ο Αλέξανδρος Ευταξίας και ο Βασίλειος Διαμαντής είναι διδάκτορες του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του ΔΠΘ

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση