Δύο χρόνια εφαρμογής του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Εκδόθηκαν συνολικά 274.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης.


Ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης ανακοίνωσε τα στατιστικά στοιχεία των εκδοθέντων Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΠΕΑ), με την ευκαιρία της συμπλήρωσης δύο ετών εφαρμογής του θεσμού των Ενεργειακών Επιθεωρήσεων.

Μετά από δύο έτη λειτουργίας του θεσμού και καθώς το ΠΕΑ έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα βασικό εργαλείο και της αγοράς των ακινήτων, το ΥΠΕΚΑ και η αρμόδια ΕΥΕΠΕΝ παραθέτουν μερικά στατιστικά στοιχεία για τα ΠΕΑ που έχουν εκδοθεί, από τη βάση δεδομένων του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων.Η αρχική αυτή φάση των ενεργειακών επιθεωρήσεων διενεργήθηκε από ένα σώμα προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και αποτελεί ουσιαστικά μια πρώτη αποτύπωση της ενεργειακής κατάστασης ενός μέρους του κτιριακού μας αποθέματος.

Το επόμενο βήμα, αφορά στη δημιουργία ενός σώματος μονίμων Ενεργειακών Επιθεωρητών (μέσα από εκπαίδευση και εξετάσεις), στη βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου (ήδη συζητείται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου για την «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων»), στην εντατικοποίηση των ελέγχων από την ΕΥΕΠΕΝ και την αξιολόγηση των συμπερασμάτων της πρώτης καταγραφής, ώστε τελικά
να περάσουμε σε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων της χώρας σε συνδυασμό με κατάλληλα κίνητρα και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Η βελτίωση αυτή είναι πολύ σημαντική, ειδικά στην περίοδο της κρίσης, καθώς θα ωφελήσει τόσο τους ιδιοκτήτες όσο και τους ενοίκους των κτιρίων αυτών, αλλά και την ελληνική οικονομία ευρύτερα.Η μέση αμοιβή των  ενεργειακών επιθεωρητών που εισπράχθηκε είναι 173 ευρώ για όλες τις χρήσεις των κτιρίων και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

Οι μονοκατοικίες είναι οι περισσότερο ενεργοβόρες κατασκευές (σε σχέση με τις πολυκατοικίες ή τα διαμερίσματα), ενώ τα καταστήματα περισσότερο ενεργοβόρα από τα γραφεία.

Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε και στη χώρα μας ο θεσμός της
ενεργειακής επιθεώρησης των κτιρίων και της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για τις περιπτώσεις πώλησης και μίσθωσης ακινήτων, καθώς και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου κτιρίου. Από την έναρξη εφαρμογής του θεσμού μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί συνολικά 274.000 Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) τα οποία αποτελούν ένα πρώτο δείγμα για την ενεργειακή απόδοση του κτιριακού αποθέματος της χώρας.

Πλήθος ΠΕΑ ανά δεκαετία έτους κατασκευής των κτιρίων

Τα εκδοθέντα ΠΕΑ αφορούν κυρίως (σε ποσοστό 97,3%) κτίρια
που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1950-2009.Το μεγάλο πλήθος ΠΕΑ της περιόδου 1970-1979 εξηγείται και από το γεγονός ότι εκδόθηκαν πολλά ΠΕΑ ως απαραίτητο δικαιολογητικό για την ένταξη των κτιρίων στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», η αρχική φάση του οποίου αφορούσε κτίρια που είχαν κατασκευαστεί έως το 1980.

Πλήθος ΠΕΑ ανά λόγο έκδοσης

Το μεγαλύτερο ποσοστό (63,2%) των εκδοθέντων ΠΕΑ αφορά σε
κτίρια (κυρίως διαμερίσματα) που επρόκειτο να μισθωθούν.Ο μικρός αριθμός ΠΕΑ για νέα κτίρια αντανακλά τη μικρή οικοδομική δραστηριότητα των τελευταίων ετών, λόγω των οικονομικών συνθηκών.
Ετήσια κατανομή ΠΕΑ ανάλογα με το λόγο έκδοσης

Η μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εκδοθέντων ΠΕΑ το έτος
2012 (211.475) σε σύγκριση με το έτος 2011 (62.525), οφείλεται στο γεγονός ότι από τον Ιανουάριο του 2012, ξεκίνησε η απαίτηση έκδοσης ΠΕΑ και για τις μισθώσεις των διαμερισμάτων.Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός ΠΕΑ  (περίπου 20.000 ανά έτος) εκδόθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».

Πλήθος εκδοθέντων ΠΕΑ ανά νομό

Όπως είναι αναμενόμενο τα περισσότερα ΠΕΑ έχουν εκδοθεί
στη νομαρχία Αθηνών (32,12%), στο νομό Θεσσαλονίκης (12,69%), στη νομαρχία Πειραιώς (5,03%), στη νομαρχία ανατολικής Αττικής (4,60%).

Πλήθος ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία

Ενα σημαντικό ποσοστό κτιρίων (27,2%) βρίσκεται στην χαμηλότερη ενεργειακή κλάση (Η) και αφορά σε κτίρια χωρίς θερμομόνωση και με παλαιά και μη αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και ψύξης.Επίσης, η συντριπτική πλειοψηφία των κτιρίων (96,3%) υπολείπεται του κτιρίου «αναφοράς», το οποία υποδεικνύει το τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια.Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι μεγάλο πλήθος ΠΕΑ εκδόθηκαν στο  πλαίσιο του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», το οποίο αναφέρεται σε κτίρια ενεργειακής κατηγορίας
μικρότερης ή ίσης της κατηγορίας Δ. Ο αριθμός των ΠΕΑ που βρίσκονται στις κατηγορίες Α+, Α, Β+ και Β ελέγχονται από την ΕΥΕΠΕΝ ως προς την ορθότητα των αποτελεσμάτων τους.
Πλήθος ΠΕΑ ανά χρήση κτιρίου

Οι χρήσεις μονοκατοικία, πολυκατοικία (κυρίως διαμερίσματα), γραφεία και καταστήματα, καλύπτουν το 91,2% των χρήσεων ακινήτων για τα οποία έχει εκδοθεί ΠΕΑ.Ειδικά η περίπτωση των διαμερισμάτων (πολυκατοικία) αφορά ποσοστό 69,3% των συνολικά εκδοθέντων ΠΕΑ.

Πλήθος ΠΕΑ ανά ενεργειακή κατηγορία για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους κατασκευής των κτιρίων

Τα χρονικά διαστήματα έχουν επιλεγεί οριοθετώντας κάποιες ημερομηνίες ορόσημα. Συγκεκριμένα πρέπει να σημειώσουμε ότι το 1980 καθιερώθηκε ο Κανονισμός Θερμομόνωσης των κτιρίων, ενώ το 2010 ξεκίνησε η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ).Τις περιόδους πριν την εφαρμογή του Κανονισμού Θερμομόνωσης των Κτιρίων (έως το 1980) το μεγαλύτερο μέρος των κτιρίων (45,1%) είναι ενεργειακής κλάσης Η.Την περίοδο ισχύος του Κανονισμού Θερμομόνωσης (1981-2010), τα κτίρια βελτιώνονται και κατατάσσονται κυρίως στις ενεργειακές κλάσεις Γ και Δ σε ποσοστό 61,7%.Κατά την περίοδο εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ (2011-2013), τα κτίρια κατατάσσονται κυρίως στις ενεργειακές κατηγορίες Β κα Γ (ποσοστό
73,06%).Ωστόσο, στο διάστημα αυτό (δηλαδή μετά την εφαρμογή του
ΚΕΝΑΚ), αναμενόταν τα κτίρια να κατατάσσονται σε κατηγορία Β και άνω. Εκτιμάται ότι τα κτίρια που κατατάσσονται σε μικρότερη κατηγορία έχουν αδειοδοτηθεί σε προγενέστερο διάστημα (χωρίς προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ) και η κατασκευή τους ολοκληρώθηκε στη συγκεκριμένη περίοδο (2011-2012).

Μέση κατανάλωση και κατανάλωση με προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ για τις συνηθέστερες χρήσεις κτιρίων ανά θερμική ζώνη (Α έως Δ)

Όπως προκύπτει οι μονοκατοικίες είναι οι περισσότερο ενεργοβόρες κατασκευές (σε σχέση με τις πολυκατοικίες ή τα διαμερίσματα), ενώ
τα καταστήματα περισσότερο ενεργοβόρα από τα γραφεία.Επίσης προκύπτει ότι το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας είναι μεγάλο, ιδίως στην κλιματική ζώνη Δ.Σύμφωνα με το αποτυπωμένο κτιριακό απόθεμα (αφορά σε 31.062.000m2 για 274.000 κτίρια όλων των χρήσεων), η μέση υπολογιζόμενη κατανάλωση ενέργειας είναι 293 kWh/m2 ετησίως, ενώ, αν αυτά τα κτίρια ήταν κατασκευασμένα με προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ θα κατανάλωναν κατά μέσο όρο 141 kWh/m2 ετησίως (ποσοστό εξοικονόμησης 48%).Η συνολική υπολογιζόμενη καταναλισκόμενη ενέργεια είναι 9,11 GWh ετησίως, ενώ αν τα ίδια κτίρια ήταν κατασκευασμένα με προδιαγραφές ΚΕΝΑΚ η κατανάλωση θα ήταν αντίστοιχα 4,39 GWh ετησίως (ποσοστό εξοικονόμησης 48%).

Πλήθος ένταξης προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο ανά Μήνα

Ο κύριος όγκος των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών έχει εγγραφεί στο Μητρώο, σε δύο κυρίως περιόδους, μετά από αντίστοιχες προσκλήσεις του ΥΠΕΚΑ.Η διάρκεια ισχύος των προσωρινών αδειών είναι έως τις 6
Οκτωβρίου 2013.Σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει και η διαδικασία των
εξετάσεων και να δημιουργηθεί το σώμα των οριστικών Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Πλήθος προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών ανά ειδικότητα

Ο κύριος όγκος των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι ειδικότητας πολιτικού μηχανικού (39,55%).Το 91,2% των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διπλωματούχοι μηχανικοί.

Μερικά περαιτέρω στοιχεία:
Συνολικά οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές έχουν πληρώσει για την εγγραφή τους στο Μητρώο 1.718.050 ευρώ.Με βάση τα περίπου 156.000 ΠΕΑ, για τα οποία υπάρχουν στοιχεία αμοιβών, η μέση αμοιβή που εισπράχθηκε είναι 173 ευρώ για όλες τις χρήσεις των κτιρίων και ανεξάρτητα από την επιφάνειά τους.

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!