ΕΔΣΝΑ: 5+1 αλήθειες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ Φυλής

Ανακοίνωση σχετικά με την προστασία της υγείας και τις συνθήκες ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ Φυλής εξέδωσε ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ), με τίτλο «5+1 αλήθειες για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ Φυλής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Προς αποκατάσταση της αλήθειας σχετικά με την προστασία της υγείας και τις συνθήκες ασφαλούς εργασίας των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ Φυλής, ενημερώνουμε τους πολίτες για ενέργειες της Διοίκησης του ΕΔΣΝΑ που υλοποιούνται, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, για πρώτη φορά στην ιστορία του Συνδέσμου.

Συγκεκριμένα:

 1. Η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ έχει ως πρώτη της προτεραιότητα την υγεία τόσο των εργαζομένων στον ΧΥΤΑ Φυλής όσο και των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Και αυτό το αποδεικνύει εμπράκτως και όχι με Δελτία Τύπου για τη δημιουργία εντυπώσεων. Έχει έτσι προβεί σε σειρά συγκεκριμένων και μετρήσιμων ενεργειών τα τελευταία τρία χρόνια.

 2. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους εργαζόμενους και σε συνεργασία μαζί τους, έχει προχωρήσει, μετά από πολλά χρόνια και για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΔΣΝΑ συστηματικά, σε:

α) Πρόσληψη Γιατρού εργασίας και τη σύσταση σε ιδιαίτερο χώρο ιατρείου και εξεταστηρίου. Ο γιατρός εργασίας, διενέργησε ατομικές συναντήσεις με κάθε εργαζόμενο, συνέταξε ατομικούς φακέλους υγείας και με τις υποδείξεις του διενεργήθηκαν ιατρικές εξετάσεις σε κάθε χώρο εργασίας τον Μάιο του 2016 και τον Φεβρουάριο του 2018. Επίσης σύμφωνα με τις οδηγίες του διενεργήθηκε εμβολιασμός Ηπατίτιδας και Τετάνου στους εργαζόμενους.

β) Χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Παραδόθηκαν έτσι στους εργαζόμενους του ΕΔΣΝΑ, τα προβλεπόμενα, ανάλογα με την ειδικότητά τους και τη θέση εργασίας τους, Μέσα Ατομικής Προστασίας. Παράλληλα διενεργήθηκαν εκπαιδευτικές συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ΕΔΣΝΑ όπου τονίστηκε η αναγκαιότητα χρησιμοποίησής τους ως σημαντική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της υγείας και της σωματικής ακεραιότητας ενώ χορηγούνται συμπληρωματικά απαιτούμενα αναλώσιμα είδη (μάσκες, γάντια κλπ) ώστε οι εργαζόμενοι να είναι πλήρως εξοπλισμένοι. Σε εξέλιξη είναι και ο νέος ανοικτός διαγωνισμός προμήθειας ΜΑΠ.

 1. Η σημερινή διοίκηση του ΕΔΣΝΑ υλοποιεί το πάγιο αίτημα για τη διεξαγωγή επιδημιολογικής έρευνας μέτρησης των περιβαλλοντικών παραμέτρων κινδύνου και της εκτίμησης των πιθανών επιπτώσεων της έκθεσης σε αυτούς, στην υγεία των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις της ΟΕΔΑ Φυλής και τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε μετά από ανοικτό δημόσιο διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό και υλοποιείται από ομάδα κορυφαίων δημόσιων φορέων όπως η Σχολή Δημόσιας Υγείας, ο Δημόκριτος, το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Θεσσαλίας και εξειδικευμένων στο αντικείμενο Πανεπιστημιακών καθηγητών και επιστημόνων της χώρας μας.

 1. Παράλληλα, ο ΕΔΣΝΑ, παρακολουθεί περιβαλλοντικά τις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α., Ε.Μ.Α.Κ., Σ.Μ.Α., αποτεφρωτήρας Ε.Α.Υ.Μ., Αποκατασταθέντες ΧΥΤΑ και ΧΑΔΑ κλπ), με στόχο την αποφυγή της ρύπανσης του περιβάλλοντος και την προστασία της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την Εθνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και από τις εκδοθείσες Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την ίδρυση και λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών.

 2. Για τον σκοπό αυτό, ο ΕΔΣΝΑ, εκτός από τα διατιθέμενα ίδια μέσα (χημείο του ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής που εκσυγχρονίσθηκε και επαναλειτούργησε τον Μάιο του 2016 και σήμερα βρίσκεται σε διαδικασία διαπίστευσης) και τις συμβατικά αναληφθείσες, από τους εγκατασταθέντες για τη λειτουργία του ΕΜΑΚ, της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων και του αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ, παρόχους, υποχρεώσεις για έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων, και ανεξάρτητα από αυτά, συνάπτει συμβάσεις με εξειδικευμένους φορείς και διαπιστευμένα εργαστήρια, για την πραγματοποίηση δειγματοληψιών, αναλύσεων και μετρήσεων. Να σημειωθεί ότι οι μετρήσεις αφορούν την περίμετρο της ΟΕΔΑ (σύνολο 3.000 στρεμμάτων παλαιές και νέες εγκαταστάσεις σε ενιαίο οικόπεδο) και συγκεκριμένα σημεία ελέγχου υπόγειων υδάτων εκτός και πλησίον της ΟΕΔΑ. Δεν αφορούν την ευρύτερη περιοχή, όπου είναι συγκεντρωμένες εδώ και πολλές δεκαετίες πολλές και ρυπογόνες βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες.

 3. Από τα αποτελέσματα των μετρήσεων και των ελέγχων που αφορούν στις εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων, Χ.Υ.Τ.Α., Ε.Μ.Α.Κ., Σ.Μ.Α., αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), διαπιστώνεται ότι:

  • Δεν εντοπίζονται υπερβάσεις των ορίων διοξινών και φουρανίων στον ατμοσφαιρικό αέρα στην περιοχή του Αποτεφρωτήρα ΕΑΥΜ, εντός των ορίων της ΟΕΔΑ.

  • Οι υγρές εκροές των μονάδων επεξεργασίας δεν περιέχουν υπερβάσεις των Ορίων της Νομοθεσίας για τον σκοπό της επαναχρησιμοποίησης.

  • Μετρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις μεθανίου σε ορισμένα από τα φρεάτια ελέγχου διαφυγών βιοαερίου στην περίμετρο της ΟΕΔΑ χωρίς όμως να υπάρχει δυναμική κίνησης του αερίου προς την ατμόσφαιρα. Επιπλέον τα φρεάτια είναι σφραγισμένα και δεν επιτρέπουν τη διαρροή στο περιβάλλον.

  • Στα υπόγεια ύδατα στα κατάντη της ΟΕΔΑ παρατηρούνται επιβαρύνσεις ρύπανσης σε χλωριόντα, οργανικούς ρυπαντές αμμωνιακά ιόντα και ορισμένα βαρέα μέταλλα οφειλόμενα μάλλον σε εσωτερικές πλευροδιηθήσεις στραγγισμάτων στον αποκαταστημένο ΧΔΑ Α. Λιοσίων ο οποίος δεν διαθέτει στεγάνωση πυθμένα. Αρκετά μικρότερες επιβαρύνσεις μετρήθηκαν και στα ανάντη της ΟΕΔΑ υπόγεια ύδατα.

  • Οι μετρήσεις αιωρουμένων σωματιδίων καθώς και οι μετρήσεις θορύβου είναι εντός ορίων.

  • Δεν διαπιστώθηκαν διαφυγές βιοαερίου στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Σχιστού και στους αποκαταστημένους ΧΑΔΑ της Αττικής.

  • Η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων του ΣΜΑ Σχιστού λειτουργεί ικανοποιητικά.

  • Από τις εν λειτουργία διατάξεις ανίχνευσης ραδιενεργών υλικών στο ΣΜΑ, στο ΧΥΤΑ, στον Αποτεφρωτήρα και στο ΕΜΑ, τα ελεγχόμενα υλικά ακολουθούν τη νομοθετημένη διαδικασία διαχείρισης από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και δεν έχουν αναφερθεί διαρροές ή ανεξέλεγκτες απώλειες υλικών.

  • Συγκεντρωτικά και σε ό,τι αφορά στον Αποτεφρωτήρα Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ), το σύνολο των παραμέτρων που μετρούνται, υποδεικνύουν ξεκάθαρα λειτουργία της Μονάδος εντός των υφιστάμενων πλαισίων που τίθενται από το σύνολο της ισχύουσας νομοθεσίας. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα τα υφιστάμενα όρια μακράν απέχουν από τις καταγεγραμμένες τιμές λειτουργίας.

Δεν επαναπαυόμαστε και δεν σταματάμε εδώ:

 1. Αυτή τη στιγμή «τρέχουν» οι διαγωνισμοί για τη δενδροφύτευση 250 στρεμμάτων στην περιοχή της Β’ φάσης, 2.500 δένδρα και 44.000 θάμνους καθώς και για συμπληρωματικά έργα αποκατάστασης φθορών στην ΟΕΔΑ Φυλής, και ειδικότερα στην περιοχή του ΧΥΤΑ Ι.

 2. Παράλληλα, έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και τον καθαρισμό του δικτύου συλλογής και μεταφοράς στραγγισμάτων προς τη Μονάδα Επεξεργασίας Στραγγισμάτων (ΜΕΣ) της Α’ Φάσης του ΧΥΤΑ Φυλής, ύστερα από τη διαπίστωση κακοτεχνιών του παρελθόντος, με αποτέλεσμα οι καταθλιπτικοί αγωγοί μεταφοράς στραγγισμάτων προς τη ΜΕΣ να έχουν διαρραγεί σε κάποια σημεία, τα οποία αποτελούν σημεία συλλογής δειγμάτων των επιφανειακών υδάτων.

 3. Εξάλλου, είναι σε εξέλιξη μελέτη για τα έργα βελτίωσης του υδροφόρου ορίζοντα, σύμφωνα με το καταρτισθέν από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος του ΕΔΣΝΑ, Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (για περιπτώσεις καταγραφής τιμών συναγερμού στα υπόγεια ύδατα).

 4. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, στις νέες συμβάσεις παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων, έχουν περιληφθεί και νέα σημεία ελέγχου επιφανειακών υδάτων σε παρακείμενα υδατορεύματα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, σε όσους συνειδητά «ξεχνούν» ή θυμούνται μόνο ό,τι τους συμφέρει:

Είναι η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ που ακύρωσε τους διαγωνισμούς της προηγούμενης Διοίκησης, για 4 υπερδιαστασιολογημένες μονάδες επεξεργασίας εγγυημένων ποσοτήτων σύμμεικτων απορριμμάτων, γιατί παραβίαζαν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και είναι εκείνη που αναθεώρησε ριζικά τον Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Αττικής (κάτι που εκκρεμούσε εδώ και πάνω από δέκα χρόνια). Εναρμόνισε έτσι το νομικό πλαίσιο με τον εθνικό σχεδιασμό, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, θέτοντας στο επίκεντρο την αποκεντρωμένη, σε συνεργασία με τους Δήμους, οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, προκειμένου να μπει προοδευτικά τέλος στο πλήρως αποτυχημένο μοντέλο του μοναδικού χώρου διάθεσης απορριμμάτων – του ΧΥΤΑ Φυλής».

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση