ΕΕ: Ψήφισμα για την απαγόρευση του ζιζανιοκτόνου γλυφοσάτη έως το 2022

Η κίνηση ασκεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αντίθετα συνιστά να ανανεωθεί η άδεια χρήσης της για 10 χρόνια