Επιβολή προστίμου σε όσους αφήνουν σκουπίδια έξω από τους κάδους στο Κιλκίς

Την καταβολή ειδικού τέλους αποκομιδής  για τα ογκώδη απορρίμματα αλλά και πρόστιμα για περιπτώσεις μετακίνησης των κάδων απορριμμάτων, κατάληψης χώρων πεζοδρομίων από απορρίμματα και οικοδομικά υλικά, απόρριψης απορριμμάτων και διάφορων αντικειμένων σε κοινόχρηστους και ελεύθερους χώρου προβλέπει μεταξύ άλλων  ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος  του Δήμου Κιλκίς.

Ο εν λόγω Κανονισμός  περιλαμβάνει τριάντα άρθρα τα οποία αναφέρονται στον προσδιορισμό και στην ταξινόμηση των απορριμμάτων (αστικά, ειδικά, τοξικά - επικίνδυνα) στις υποχρεώσεις Δήμου και δημοτών για την τήρηση των διατάξεών του και σε διατάξεις που σχετίζονται με την καθαριότητα των εξωτερικών χώρων.

Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο Κανονισμό Καθαριότητας Περιβάλλοντος:

- η περισυλλογή, αποκομιδή, μεταφορά και  διάθεση των μη ογκωδών αστικών απορριμμάτων ανήκει στην αρμοδιότητα του Δήμου. Η αποκομιδή τους γίνεται καθημερινά, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, βάσει προγράμματος που καταρτίζει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Καθαριότητας. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά οχήματα του Δήμου στο Χ.Υ.Τ.Α. ή όπου αλλού ορίσει ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.)

- η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ογκωδών αστικών απορριμμάτων (είτε αυτά είναι εσωτερικά και βρίσκονται σε οικίες, καταστήματα, βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς – επαγγελματικούς χώρους, όπως παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα κ.α.) είτε αυτά είναι εξωτερικά και βρίσκονται σε οδούς, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, είτε προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, φύλλα, χόρτα) γίνεται εντός δέκα ημερών ύστερα από την ειδοποίηση του ενδιαφερομένου προς την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου ή βάσει ειδικού προγράμματος αποκομιδής που καταρτίζει η υπηρεσία. Οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν ειδικό τέλος αποκομιδής το οποίο καθορίζεται κατ' έτος με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοτικού Κανονισμού Καθαριότητας Περιβάλλοντος

- η αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των ειδικών απορριμμάτων (μέταλλα, ξύλο, χαρτί, πλαστικά, λάστιχα αυτοκινήτων, που προέρχονται από τη δραστηριότητα βιομηχανιών, βιοτεχνιών, εργαστηρίων, συνεργείων) απορριμμάτων και υπολοίπων νεκροταφειακών χώρων και αποβλήτων μη δυναμένων να μεταφερθούν με τις συνήθεις μεθόδους, πραγματοποιείται εφόσον ο Δήμος έχει τη σχετική δυνατότητα και υποδομή. Η αποκομιδή γίνεται βάσει ενός ιδιαιτέρου προγράμματος και αφού προηγουμένως οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταβάλλει το ειδικό τέλος αποκομιδής.

Η αποκομιδή των τοξικών – επικίνδυνων απορριμμάτων (νοσοκομείων και θεραπευτικών μονάδων) πραγματοποιείται καθημερινά εφόσον γίνεται με το σημερινό τρόπο, ή με κλειστό κοντέινερ.

-η καθαριότητα των εξωτερικών χώρων υλοποιείται με εργασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης σκουπιδιών και απορριμμάτων που βρίσκονται σε οδούς, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους, ακάλυπτα οικόπεδα, και εκτάσεις.

- η συχνότητα και οι μέθοδοι σκουπίσματος καθορίζονται από το Δήμο με βάση τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα διαθέσιμα μέσα.

- για τη διατήρηση των εξωτερικών χώρων καθαρών, ο Δήμος υποχρεούται να τοποθετεί κατά πυκνά διαστήματα καλαίσθητα και εύχρηστα δοχεία απορριμμάτων ή άλλους ειδικούς κάδους υποδοχής.

- η εφαρμογή του προγράμματος διαλογής απορριμμάτων για ανακύκλωση, ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών πρέπει να γίνεται στην πηγή από το Δήμο. Με ειδικά φυλλάδια, ανακοινώσεις και διαφημιστικά μηνύματα ο Δήμος οφείλει να ενημερώνει τους δημότες κατά τακτά διαστήματα για την υλοποίηση του σχετικού προγράμματος

- ο Δήμος οφείλει επίσης να ενημερώνει τους δημότες για τα προγράμματα και για τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων, μηχανικών σαρώθρων, για τυχόν αλλαγές της ώρας και των ημερών πλυσίματος των οδών και κοινόχρηστων χώρων, για τη λήψη έκτακτων μέτρων που αφορούν την καθαριότητα της πόλης, όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών ή τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

-η τεχνική υπηρεσία και η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου έχουν την αρμοδιότητα μετακίνησης ή αλλαγής θέσεως, μόνιμης ή προσωρινής των κάδων. Για τους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο.

- οι επαγγελματικοί χώροι που έχουν αυξημένο όγκο απορριμμάτων (super markets, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος κ.α.) υποχρεούνται στην εγκατάσταση κάδων μηχανικής αποκομιδής, προδιαγραφών βάσει αυτών που έχει ήδη εγκαταστήσει ο Δήμος και σε αριθμό και χωρητικότητα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας καθαριότητας, καθώς και στην αντικατάσταση των παλαιότερων λόγω φθορών που προκύπτουν από την αυξημένη χρήση, ή στην προμήθεια κοντέινερ. Μη συμμόρφωση στις παραπάνω οδηγίες και μετά από γραπτή ειδοποίηση – σύσταση του Δήμου επισύρει εντός δέκα ημερών πρόστιμο. Ακολούθως, ο Δήμος αναλαμβάνει την προμήθεια κάδων και τη δημιουργία εσοχών για την τοποθέτησή τους ή κοντέινερ. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον υπόχρεο.

- στην περίπτωση που σε συγκεκριμένο δρόμο δεν έχει ολοκληρωθεί το σύστημα μηχανικής αποκομιδής,  σε κατοικίες όπου διαμένουν περισσότερα των τριών ατόμων ή περισσότερες από μία οικογένειες, οι υπεύθυνοι οφείλουν να βγάζουν τα απορρίμματα σε πλαστικούς σάκους ή όχι χύμα κατά την ώρα αποκομιδής της περιοχής τους. Σε περίπτωση που απορρίμματα καταλαμβάνουν μέρος του πεζοδρομίου ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο στους ιδιοκτήτες κατά τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού Κανονισμού Καθαριότητας Περιβάλλοντος.

- για λόγους που σχετίζονται με την αισθητική της πόλης και τη δημόσια υγεία, δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση σκουπιδιών έξω από τους κάδους μηχανικής αποκομιδής. Για όσους συλλαμβάνονται να παραβαίνουν τη διάταξη αυτή, ο Δήμος επιβάλει πρόστιμο κατά του υπευθύνου σύμφωνα με το άρθρο 459 του Π.Κ.

- εξαίρεση από την υποχρέωση ιδιόκτητου κάδου μπορεί να υπάρξει μόνο για πολεοδομικούς ή κυκλοφοριακούς λόγους (π.χ. έλλειψη πεζοδρομίου και πρασιάς, στενοί πεζόδρομοι, δρόμοι κ.α.).

- τα εσωτερικά ογκώδη απορρίμματα δεν εγκαταλείπονται οπουδήποτε αλλά παραλαμβάνονται από το Δήμο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία – ειδοποίηση στην υπηρεσία καθαριότητας. Στην περίπτωση αυτή οι υπεύθυνοι υποχρεούνται: α) να καταβάλλουν υπέρ του Δήμου ειδικό τέλος αποκομιδής, όπως καθορίζουν οι εκάστοτε αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου β) να μη βγάζουν τα ογκώδη απορρίμματα στο πεζοδρόμιο ή στο δρόμο παρά μόνο κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και να τα τοποθετούν σε σημείο που δεν εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων. Διαφορετικά, θεωρείται ότι καταλαμβάνουν δημοτικό χώρο και θα τους καταβάλλεται σχετικό τέλος. Επιπλέον, θα επιβάλλεται πρόστιμο.

- για τα καταστήματα, γραφεία κ.λ.π. οι υπεύθυνοι υποχρεούνται στα πάσης φύσεως απορρίμματα συσκευασίας που τοποθετούν προς αποκομιδή (χαρτοκιβώτια, ξυλοκιβώτια κ.α.0 να έχουν προηγουμένως ελαχιστοποιήσει τον όγκο τους διά πιέσεως, περιδέσεως κ.λ.π. Στους μη συμμορφούμενους με τη διάταξη αυτή ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο.

Τα προϊόντα κηπευτικών εργασιών (φύλλα, ξερά άνθη, υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν) συσκευάζονται σε ανθεκτικούς πλαστικούς σάκους απορριμμάτων όπως τα οικιακά απορρίμματα. Μη τοποθέτησή τους σε σάκους επί του πεζοδρομίου, ασυσκεύαστα, επισύρει πρόστιμο. Υπόλοιπα κοπής δένδρων, θάμνων, κλαδιών, συσκευάζονται σε ελαφρά δεμάτια, δεμένα με ανθεκτικό σκοινί ή σύρμα για την εύκολη φόρτωσή τους. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος απομακρύνονται υποχρεωτικά από τους υπεύθυνους με δικά τους μέσα.

- μπάζα που προέρχονται από μικροεπισκευές μεταφέρονται με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη, νομέα ή κατόχου του χώρου από τον οποίο προέρχονται (άρθρο 9 υγ. Διάταξη Ειβ'/301/64) ή από το Δήμο ύστερα από την καταβολή ειδικού τέλους που θα καθορίζεται με απόφαση του Δήμου. Απαγορεύεται η ρίψη μπαζών σε ακάλυπτους χώρους όπως οικόπεδα, χειμάρρους, ρέματα, σε πάρκα, άλση, δάση εντός ή εκτός σχεδίου καθώς γίνονται σοβαρές εστίες ρύπανσης και προκαλούν υποβάθμιση στο περιβάλλον. Στους παραβάτες της διάταξης αυτής, εκτός από τις ποινές που προβλέπει το άρθρο 119 του Ν. 1892/90 και τις προβλεπόμενες άλλες κυρώσεις ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο, ανάλογα με τον όγκο των επιρριπτόμενων αδρανών και τη σοβαρότητα της ρύπανσης. Σε περίπτωση επανάληψης επιβάλλεται πρόστιμο μέχρι και στο δεκαπλάσιο του επιβληθέντος.

- στο Δήμο λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής για την ανακύκλωση και ανάκτηση πρώτων υλών. Οι υπεύθυνοι και γενικά όλοι οι κάτοικοι οφείλουν να συμβάλουν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις και τον τρόπο διαλογής και συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών

- οι κάτοικοι μονοκατοικιών ή πολυκατοικιών και οι ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές καταστημάτων οφείλουν να φροντίζουν για τη συχνή καθαριότητα των πεζοδρομίων τους, μα καθαρίζουν τα άγρια χόρτα που τυχόν φύονται σε αυτά, ιδιαίτερα το καλοκαίρι για λόγους πρόληψης πυρκαγιάς. Μη συμμόρφωσή τους θα τιμωρείται με πρόστιμο και επιπλέον θα χρεώνεται το κόστος εργασίας που θα γίνεται από τα συνεργεία του Δήμου ή από εργολάβο που θα του αναθέσει ο Δήμος την παραπάνω εργασία

- οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, εργοστασίων και επιχειρήσεων, στεγασμένοι ή μη πρέπει να διατηρούνται καθαροί με τη φροντίδα των υπευθύνων και με κάθε πρόσφορο μέσο, ακόμη κι αν τα απορρίμματα προέρχονται από τρίτους.

- απαγορεύεται η ρύπανση των τοίχων, ιδιωτικών, δημοτικών και δημόσιων κτηρίων, δρόμων και πεζοδρομίων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1941/84.

- απαγορεύεται η τοποθέτηση επί των πεζοδρομίων διαφημιστικών ή άλλων πινακίδων δια στύλων ή κρεμαστών (αφίσες) χωρίς την άδεια του Δήμου και την καταβολή των αναλογούντων τελών. Στους μη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται, εκτός από το τέλος που τους αναλογεί και πρόστιμο για παράνομη διαφήμιση. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα είτε να χορηγεί τη σχετική άδεια είτε να αφαιρεί την πινακίδα που τοποθετήθηκε χωρίς την άδειά του.

Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας Περιβάλλοντος ανήκει στη Δημοτική Αρχή, στις τεχνικές υπηρεσίες και την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου. Ο Δήμαρχος ή ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας είναι αρμόδιος σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 1828/89 καθώς και άλλων νόμων για την επιβολή των προβλεπόμενων νόμιμων προστίμων.

Ο Κανονισμός Καθαριότητας Περιβάλλοντος του Δήμου Κιλκίς θα τεθεί σε ισχύ μετά την έγκριση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

 

 

 

 

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση