Επιτροπή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών συγκρότησε το ΥΠΕΝ

Στη συγκρότηση Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ), για την υποστήριξη του έργου του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με απόφαση του Γ. Σταθάκη και του Σ. Φάμελλου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Τα μέλη της ανέρχονται σε 19 και προέρχονται από οκτώ υπουργεία.

Το έργο της ΕΑΠΕΖ αφορά στις εν γένει αρμοδιότητες που της έχουν ανατεθεί με το Π.Δ. 148/2009 και συγκεκριμένα:

  • γνωμοδοτεί επί προσδιορισμού των αναγκαίων μέτρων αποκατάστασης, που ορίζει η αρμόδια αρχή σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης που ευθύνεται, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9 του Π.Δ. 148/2009,
  • γνωμοδοτεί επί καθορισμού, των ληπτέων μέτρων αποκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα II του άρθρου 21, με τη συνεργασία του φορέα εκμετάλλευσης, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10 του Π.Δ. 148/2009,
  • γνωμοδοτεί επί προσδιορισμού της περίπτωσης περιβαλλοντικής ζημίας που πρέπει να αποκατασταθεί κατά προτεραιότητα, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10 του Π.Δ. 148/2009,
  • γνωμοδοτεί επί καθορισμού των δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκε η αρμόδια ή άλλη δημόσια Αρχή για την ανάληψη δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11 του Π.Δ. 148/2009,
  • προτείνει την διεύρυνση της σύνθεσής της και με άλλα μέλη κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 παρ. 5.ε. του Π.Δ. 148/2009.

Αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής:

Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας:

1. Τον Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών ΥΠΕΝ, κο Δημήτριο Δερματά ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων, κο Ιάκωβο Γκανούλη.

2. Την κα Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη του ΣΥΓΑΠΕΖ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον υπάλληλο του ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. κο Δημήτριο Μπούζα,

3. Την κα Σοφία Ελευθεριάδου, Προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Γλύπτη Ελένη, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος για θέματα χωρικής τους αρμοδιότητας.

4. Την κα Κωνσταντίνα Μήτσιου, Προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Σοφία Χριστοφόρου, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος για θέματα χωρικής τους αρμοδιότητας.

5. Την κα Βασιλική Μπίλη, εκπρόσωπο της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ελένη Λιάκου.

6. Την κα Αδαμαντία Γκραικιώτου, εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ειρήνη Αλεξίου.

7. Την κα Αμαλία-Μαρία Κουτσογιάννη, εκπρόσωπο της Δ/νση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ειρήνη Βασιλάκη.

8. Την κα Ολυμπία Αντωνίου, εκπρόσωπο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ελένη Καββαδά.

9. Την κα Γεωργία Μαντζαβά, εκπρόσωπο της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, ως μέλος με αναπληρώτρια την κα Σοφία Μάνη.

10. Την κα Μαρία Ελευθερίου, εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Αριστείδη Καλπία.

Από λοιπούς φορείς :

Β1. Από το Υπουργείο Οικονομικών:

11. Τον κο Θεόφιλο Δουλούδη, από την Δ/νση Σχεδιασμού & Αξιολόγησης Ελέγχων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ελένη Μαμφρέδα.

12. Την κα Θεοδώρα Σκούμπα, από την Δ/νση Αλκοόλης και Τροφίμων του ΓΧΚ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Θεόδωρο Μαρκίδη.

Β2. Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

13. Τον κο Κυριάκο Λουράντο, από τη Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αγροτικής Ανάπτυξης, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Βασιλική Μαμά.

Β3. Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

14. Την κα Ελένη – Ευαγγελία Σαρρή, από τη Γεν. Γραμματεία Υποδομών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Νικόλαο Δημητρακόπουλο.

Β4. Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

15. Τον κο Στυλιανό Μαρκουλάκη, από την Δ/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Κωνσταντίνο Μαρωνίτη.

16. Τον κο Ιωάννη Τζαμουράνη, από τη Δ/νση Ελέγχου Αλιείας, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Άγγελο Κιούση.

Β5. Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:

17. Την κα Καλλιόπη Κουζέλη, από τη Δ/νση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων.

Β6. Από το Υπουργείο Υγείας:

18. Την κα Βασιλική Καραούλη, από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Αικατερίνη Ντίνη.

Β7. Από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης:

19. Τον κο Νικόλαο Αγουρίδη, από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Παναγιώτα Παρασκευά.

Η λειτουργία της ΕΑΠΕΖ διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 6 παρ.5.α.-ε. του Π.Δ. 148/2009 και των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Συγκαλείται κάθε φορά με μέριμνα του Προέδρου της, ο οποίος ενημερώνει όλα τα μέλη του Εδαφίου Α (τακτικά και αναπληρωματικά) για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων, καθώς και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην πρόσκληση, ο Πρόεδρος ορίζει τα μέλη εκείνα των Εδαφίων Β1-Β7, που λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009. Η απαρτία προκύπτει κατά περίπτωση, από το σύνολο των μελών του Εδαφίου Α (τα οποία μετέχουν σε κάθε συνεδρίαση δια της παρουσίας του τακτικού ή του αναπληρωματικού εκπροσώπου) και το σύνολο των ορισμένων – κατά περίπτωση - μελών των Εδαφίων Β1-Β7.

Η σύγκληση της ΕΑΠΕΖ προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών του Εδαφίου Α το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα. Η πρόσκληση κοινοποιείται και στους υπόχρεους φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και (εφόσον κριθεί αναγκαίο) σε εκπροσώπους και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, εκπροσώπους επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών, ή/και περιβαλλοντικών οργανώσεων που εκ του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται σε εθνική κλίμακα, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους.

Η παρουσία των ως άνω προσώπων στις συνεδριάσεις της ΕΑΠΕΖ, τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 14 παρ.10 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Ο τρόπος λήψης αποφάσεων της ΕΑΠΕΖ, τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 15 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

Καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο/η αρμόδιος υπάλληλος του ΣΥΓΑΠΕΖ. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί η κα Χριστίνα Κουρεντή, υπάλληλος του ΣΥΓΑΠΕΖ, με αναπληρώτρια την κα Δέσποινα Θεοδωροπούλου.

Τα μέλη της ΕΑΠΕΖ, κατά τη διάρκεια της θητείας τους (την οποία μπορούν να διακόψουν μετά από αίτησή τους) δεν μπορούν να διενεργούν ιδιωτικά μελέτες αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών.

Η ΕΑΠΕΖ είναι μη αμειβόμενη Επιτροπή και οι συνεδριάσεις της διεξάγονται κατά το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

Με την υπογραφή της συγκεκριμένης απόφασης, καταργείται η με Αριθ. Πρωτ. οικ. 30/21.01.2016 (ΑΔΑ: 6ΣΦ84653Π8-Τ4Σ) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Αν σας άρεσε το άρθρο, Μοιραστείτε το!

Αφήστε μια απάντηση